Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/16

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 153

Tontinvarauksen jatkaminen SRV Oy:lle (Espoo, Leppävaaran Perkkaa, Vermon ja Vänrikinsolmun asemakaava-alueet)

HEL 2018-000876 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus jatkoi SRV Yhtiöt Oyj:n (Y-tunnus 1707186-8) kehittämis- ja tontinvarausta liitteen 1 mukaisella alueella liitteen 2 mukaisin ehdoin 31.12.2022 asti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kartat

2

Varausehdot

3

Khs 8.10.2007 § 1278

4

Klk 15.12.2016 § 512

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aiemmat varauspäätökset

Kaupunginhallitus on 8.10.2007, 1278 § päättänyt varata Espoon Vermon alueelta SRV Yhtiöt Oyj:lle (jatkossa SRV) alueen asemakaavan laatimista, toimitilarakentamisen valmistelua ja suunnittelua sekä alueen markkinointia varten. Kiinteistölautakunta on viimeksi 15.12.2016, 512 § jatkanut varausta.

Päätökset ovat liitteenä 3 ja 4.

Asemakaava tilanne ja varattavat alueet

Vermonsolmun kaava-alueen ulkopuolelle kaavavalituksen vuoksi jääneen osan ns. Vänrikinsolmun asemakaava-alueen kaavoitus on pitkään odottanut varausalueen pohjoisosaan rajautuvan Vermontien kerrostalopainotteisen asemakaava-alueen toteuttamista. 

Nyt varattavat, alueen kaksi pohjoista osa-aluetta, varataan kaavaillun Vänrikinsolmun asemakaavan laatimista ja rakentamisen suunnittelua sekä valmistelua varten. Asemakaavassa tutkitaan asunto- ja toimitilarakentamisen mahdollisuuksia. Alueen kaksi eteläistä toimitilatonttia varataan toimitilarakentamisen suunnittelua ja valmistelua sekä alueen markkinointia varten.

Helsingin kaupunki on myynyt varausaikana alkuperäisestä varausalueesta varauksensaajalle yhden tontin ja Espoon kaupungille Vermonsolmun asemakaava-alueen yleiset alueet. Kaavaillun Vänrikinsolmun asemakaava-alueen ja sen kaavaillut tontit omistavat Helsingin kaupunki, varauksensaaja sekä Espoon kaupunki.

Alkuperäiset varausalueet ja varausehdot on päivitetty. Päivitetty varausaluekartta on liitteenä 1. Päivitetyt varausehdot on liitteenä 2.

Hanketilanne

SRV on aloittanut Vermonsolmun alueen toimistorakentamisen korttelissa nro 51340 varausalueen ulkopuolella olevassa itäosassa. Kesällä 2013 kokonaisuudessaan valmistunut Derby Business Park:n ensimmäinen vaihe koostuu noin 20 000 k-m²:n toimitiloista ja noin 6 000 brm²:n pysäköintilaitoksesta. Pysäköintilaitos on mitoitettu palvelemaan myös varausalueella olevaa saman korttelin toimistotontin tulevaa rakennusta. Heikentyneiden toimitilamarkkinoiden vuoksi jatkovaiheiden toteuttaminen on viivästynyt.

Edelleen kaavoittamatta olevan Vänrikinsolmun asemakaava-alueen kaavoitus käynnistynee vuoden 2020 aikana.

Varauksen jatkaminen

Varauksen jatkaminen on perusteltua toimitilarakentamisen valmistelua ja alueen jatkomarkkinointia sekä kaavaillun Vänrikinsolmun asemakaava-alueen kaavoitusprosessin vaatimaa suunnittelua varten. Myös toteutetun pysäköintilaitoksen hyödyntämismahdollisuudet varausalueen viereisen toimistotontin toteutuksessa sekä toimitilamarkkinoiden heikko markkinatilanne puoltavat varauksen jatkamista.

Varausehtojen mukaisesti SRV:n kaupungille maksamat varausalueen kiinteistöverot olivat vuonna 2019 yhteensä noin 63 000 euroa.

Varausaikaa jatketaan 31.12.2022 asti Vänrikinsolmun asemakaava-alueen kaavaprosessin ennakoidun keston ajaksi.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 § 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kartat

2

Varausehdot

3

Khs 8.10.2007 § 1278

4

Klk 15.12.2016 § 512

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.01.2020 § 34

HEL 2018-000876 T 10 01 01 00

Tarvonsalmenkatu / Anna Sahlstenin katu / Itsehallintotie / Vermontie, Espoo

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle SRV Yhtiöt Oyj:n (Y-tunnus 1707186-8) kehittämis- ja tonttivarauksen jatkamista liitteen 1 mukaisella alueella ja liitteen 2 mukaisin ehdoin 31.12.2022 asti.

(L1-2-00-2-R)

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566