Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

27.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 50

V 12.2.2020, Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksissa

HEL 2019-007161 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Matias Pajulan aloite läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajille valtuustoon

2

Lausunto 7.10.2019, Nuorisoneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matias Pajula ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki antaa vakituisen paikan kaupunginvaltuuston jokaiseen kokoukseen nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemalle edustajalle.

Kaupunginhallitus toteaa, että sen 24.6.2019, 478 § tekemän päätöksen mukaisesti nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemille edustajille annetaan läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakuntien kokouksiin. Menettelyn avulla nuorten mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua kasvavat.

Vuonna 2020 jatketaan kokemusten seuraamista nuorisoneuvoston jäsenten osallistumisesta lautakuntien kokouksiin ja arvioidaan menettelyn toimivuutta. Seurantaa toteutetaan muun muassa tarkastelemalla läsnäolokertoja sekä puheenvuorojen määriä ja sisältöjä. Nuorisoedustajat itse raportoivat kyselylomakkeelle kokemuksistaan kokouksissa.

Menettelyn toimivuutta arvioidaan toteuttamalla erilliset kyselyt aiheesta sekä nuorille, toimielimen jäsenille, toimintaan osallistuneille viranhaltijoille ja työntekijöille että nuorisoneuvoston toimintaa tukeville nuorisopalveluiden työntekijöille.

Lisäksi selvitetään kokemuksia Tampereelta, Espoosta, Vantaalta, Jyväskylästä ja muista vertailukelpoisista kunnista, joissa nuorisovaltuuston tai -neuvoston jäsenillä on valtuustossa pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus. Ennen lautakuntakokeilun aloittamista kysyttiin muista kaupungeista vertailutietoa lautakuntaedustuksesta. Nyt kysely voidaan uudistaa kysyen käytäntöjä ja kokemuksia valtuuston kokouksiin osallistumisesta.

Seurannan, arvioinnin ja vertailun perusteella valmistellaan esitys nuorisoneuvoston jäsenten vakituisesta läsnäolo- ja puheoikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksiin huomioiden mahdollisimman hyvän edustavuuden sekä nuorten jaksamisen siten, että päätökset mahdollisesta puhe- ja läsnäolo-oikeudesta tehtäisiin ennen valtuustokauden vaihtumista ja tulisivat voimaan uuden valtuustokauden alkaessa.

Lisäksi vuosien 2020-2021 nuorisoneuvostokauden aikana selvitetään keinoja varmistaa nuorisoneuvoston mahdollisimman laaja edustavuus eri puolilta kaupunkia ja eri sosioekonomisista ryhmistä. Nuorisoneuvoston vuoden 2019 ehdokasasettelusta ja vaaleista on saatavissa tilastoja, joiden avulla nykytilaa voidaan selvittää. Koska nuorisoneuvosto valitaan vaaleilla, ei edustavuuteen voida suoraan vaikuttaa. Tarkoituksena on näin ollen erityisesti keskittyä vaaleihin valmistautumiseen ja vaalijärjestelyihin, jotta ehdolle voisi asettua ja äänestää mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Asiasta on saatu nuorisoneuvoston lausunto (liite 2). Neuvosto kannattaa aloitteessa esitettyä. Menettely edistäisi nuorten osallisuutta ja kuulemista kaupungin päätöksenteossa. Monet kaupunginvaltuuston tärkeät päätökset koskevat nuoria, minkä takia nuorisoneuvoston entistä tiheämpi kuuleminen kaupunginvaltuuston kokouksissa olisi hyödyllistä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää kahdeksan kuukauden kuluessa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Jos määräaika ylittyy sen vuoksi, että kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, aloite käsitellään määräajan päättymistä seuraavassa aloitteita käsittelevässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunginhallitus palautti 11.11.2019, 765 § asian uudelleen valmisteltavaksi päätöshistoriasta ilmenevällä tavalla.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Matias Pajulan aloite läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajille valtuustoon

2

Lausunto 7.10.2019, Nuorisoneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2019 § 765

HEL 2019-007161 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun siten, että:

        Jatketaan kokemusten seuraamista nuorisoneuvoston jäsenten osallistumisesta lautakuntien kokouksiin ja arvioidaan menettelyn toimivuutta.

        Selvitetään kokemuksia Tampereelta, Espoosta, Vantaalta, Jyväskylästä ja muista kunnista, joissa nuorisovaltuuston tai -neuvoston jäsenillä on kaupunginvaltuustossa pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus.

        Selvitetään keinoja varmistaa nuorisoneuvoston mahdollisimman laaja edustavuus eri puolilta kaupunkia ja eri sosioekonomisista ryhmistä.

        Valmistellaan näiden pohjalta esitys nuorisoneuvoston jäsenten vakituisesta läsnäolo- ja puheoikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksiin huomioiden mahdollisimman hyvän edustavuuden sekä nuorten jaksamisen.

        Päätökset mahdollisesta puhe- ja läsnäolo-oikeudesta tehdään valtuustokauden vaihtuessa.

Käsittely

11.11.2019 Palautettiin

Palautusehdotus:
Kaisa Hernberg: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteluun siten, että:

        Jatketaan kokemusten seuraamista nuorisoneuvoston jäsenten osallistumisesta lautakuntien kokouksiin ja arvioidaan menettelyn toimivuutta.

        Selvitetään kokemuksia Tampereelta, Espoosta, Vantaalta, Jyväskylästä ja muista kunnista, joissa nuorisovaltuuston tai -neuvoston jäsenillä on kaupunginvaltuustossa pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus.

        Selvitetään keinoja varmistaa nuorisoneuvoston mahdollisimman laaja edustavuus eri puolilta kaupunkia ja eri sosioekonomisista ryhmistä.

        Valmistellaan näiden pohjalta esitys nuorisoneuvoston jäsenten vakituisesta läsnäolo- ja puheoikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksiin huomioiden mahdollisimman hyvän edustavuuden sekä nuorten jaksamisen.

        Päätökset mahdollisesta puhe- ja läsnäolo-oikeudesta tehdään valtuustokauden vaihtuessa.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaisa Hernbergin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 5
Juha Hakola, Terhi Koulumies, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 10
Elisa Gebhard, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Jenni Pajunen, Marcus Rantala, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun äänin 5 - 10.

04.11.2019 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566