Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/17

 

20.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkkivuoren julkisen liikenteen yhteyksien turvaamisesta

HEL 2019-006113 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite

2

Lausunto 17.6.2019, HSL.pdf

3

Munkkivuoren julkinen liikenne

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Terhi Koulumies esittää aloitteessaan, että Helsingin kaupunki vaikuttaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään (HSL) sen varmistamiseksi, että Munkkivuoressa säilyy riittävät joukkoliikenneyhteydet.

Munkkivuoren joukkoliikenneyhteydet säilyvät HSL:n linjastouudistuksen jälkeen hyvinä. Munkkivuoreen päättyvä linja 18 ja runkolinja 500 Munkkivuoresta Meilahden, Pasilan ja Herttoniemen kautta Itäkeskukseen kulkevat tihein vuorovälein. Tätä tarjontaa täydentävät lukuisat Munkkivuoren ostoskeskuksen ohi Huopalahdentietä kulkevat linjat. Suunnitteilla on myös Vihdintien kaupunkibulevardin pikaraitiotielinja Kannelmäestä keskustaan.

Linjan 52 tuleva reittimuutos on osa HSL:n hallituksen hyväksymää Helsingin poikittaislinjojen kehittämissuunnitelmaa, jonka muutokset toteutetaan aikaisintaan syksyllä 2021. Suunnitelmaan tehtiin asukkaiden vuorovaikutuksesta muutoksia. Linjan 52 poistumista Ulvilantieltä korvataan lähibussilinjalla 33, jonka reitti jatkuu Munkkivuoren ostoskeskukselta Etelä-Haagan kautta Riistavuorenkujalle. Samalla linjan reitti siirtyy kulkemaan Ulvilantietä Munkkivuoren ympäri. Linja korvaa linjaa 52 Munkkiniemen ja Ulvilantien sekä Ulvilantien ja Etelä-Haagan välillä. Linjan reitti kulkee Etelä-Haagassa sijaitsevien koulujen ja Huopalahden aseman lähellä. Linjan 33 liikennöinnin lisääminen parantaa joukkoliikenneyhteyksiä myös Vanhan Munkkiniemen alueella tarjoten nykyistä paremmat asiointiyhteydet Munkkivuoren ostoskeskukselle.

Yhteys Ulvilantieltä Haagan terveyskeskuslaboratorioon edellyttää vaihtoa mutta Munkkivuoren ostoskeskukselta Haagan terveyskeskuksen kautta ajavat lähibussit 31 ja 32. Haagan toimipisteen sijaan vaihdottomia joukkoliikenneyhteyksiä on HUSLAB:in muihin toimipisteisiin. Tullinpuomin, Töölön sairaalan ja Kampin laboratorioihin on vaihdoton yhteys linjalla 18.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja HSL:n lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut alle 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite

2

Lausunto 17.6.2019, HSL.pdf

3

Munkkivuoren julkinen liikenne

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 01.10.2019 § 486

HEL 2019-006113 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä Helsingin seudulla. Tehtäväänsä liittyen HSL suunnittelee toimialueensa joukkoliikennelinjaston reitit ja aikataulut. HSL:n hallitus on hyväksynyt 16.4.2019 Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelman, jonka osana on linjan 52 uudelleenjärjestely. Linjastomuutokset toteutetaan aikaisintaan syksyllä 2021.

Linjan 52 luonne muuttuu linjastouudistuksessa merkittävästi. Nykyinen harvalla vuorovälillä liikennöitävä polveilevasti reititetty poikittaislinja 52 yhdistetään linjaan 552. Uudistetun linjan reitti kulkee aiempaa tiheämmällä vuorovälillä Kannelmäestä Huopalahden aseman kautta Munkkivuoreen ja siitä edelleen Munkkiniemen kautta Otaniemeen. Riittävän matkanopeuden varmistamiseksi uudistetun linjan 52 reitti kulkee pääkatuja pitkin. Munkkivuoressa ja Munkkiniemessä linjan reitti tulee kulkemaan Huopalahdentiellä.

Linjan 52 Ulvilantien reittiosuuden poistumista kompensoidaan lähibussilinjan 33 reittimuutoksella. Munkkiniemen suunnasta tulevan linjan 33 reitti siirretään kiertämään Ulvilantien ympäri ja reittiä jatketaan Munkkivuoren ostoskeskukselta Etelä-Haagan kautta Riistavuorenkujalle. Linja 33 tulee tarjoamaan koko Ulvilantien osuudella vaihdottoman yhteyden Munkkiniemen terveysasemalle. Joukkoliikenneyhteys Haagan terveysaseman laboratorioon muuttuu linjastomuutoksessa vaihdolliseksi. Haagan toimipisteen sijaan vaihdottomia joukkoliikenneyhteyksiä on HUSLABin muihin toimipisteisiin. Esimerkiksi linja 18 tarjoaa vaihdottoman yhteyden toimipisteisiin Tullinpuomissa, Töölön sairaalassa ja Kampissa.

Munkkivuoren joukkoliikenneyhteydet säilyvät linjastouudistuksen jälkeen korkealaatuisina. Pelkästään Munkkivuoreen päättyvät linja 18, joka kulkee koko päivän 10 minuutin vuorovälillä, ja runkolinja 500 Munkkivuoresta Meilahden, Pasilan ja Herttoniemen kautta Itäkeskukseen luovat Munkkivuoreen vahvan joukkoliikenteen palvelutason. Tätä tarjontaa täydentävät lukuisat Munkkivuoren ostoskeskuksen ohi Huopalahdentietä ajavat linjat. Suunnitteilla on myös Vihdintien kaupunkibulevardin pikaraitiolinja Kannelmäestä Keskustaan. Reittiä suunnitellaan Huopalahdentien kautta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566