Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

20.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Lainan myöntäminen Meikku Palloilu Oy:lle

HEL 2019-012577 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Meikku Palloilu Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 175 000 euron lisälainan Meilahden tennishallien uusimisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Meikku Palloilu Oyn lisälainahakemus

2

2018 Lainapäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 141 myöntää Meikku Palloilu Oy:lle 437 000 euron lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta Meilahden tennishallien uusimiseksi. Hankkeen maanrakennustöiden aikana ilmeni, että aiemmin tehdyistä koeporauksista huolimatta alueella on jäteöljyä ja vanhaa rakennusjätettä. Pilaantuneet maa-ainekset olivat pääasiallinen syy projektin olennaiseen viivästymiseen ja kustannusten nousuun. Meikku Palloilu Oy:lle syntyneiden kassavirtaongelmien vuoksi kaupunginhallitus päätti 04.11.2019, § 736 pidentää yhtiölle myöntämänsä 437 500 euron lainan takaisinmaksuaikaa vuodella ja siirtää marraskuun 2019 ja toukokuun 2020 lyhennyserät, yhteensä 43 750 euroa maksettavaksi tasalyhennyksin jatkoaikana.

Meikku Palloilu Oy hakee tarkennettuun kustannuslaskelmaansa perustuen Helsingin kaupungilta 175 000 euron lainaa. Kaupunkiympäristön toimiala on esitettyjen selvitysten jälkeen päättänyt korvata pilaantuneiden maiden poistosta aiheutuneita kustannuksia noin 88 000 euroa (alv. 0 %). Loppuosa lisäkustannuksista on suunniteltu rahoitettavan 175 000 euron pankkilainalla ja 112 000 euron omarahoituksella.

Liikuntalautakunta on puoltanut lisälainan myöntämistä Meikku Palloilu Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 175 000 euron lainan perusteella.

Meikku Palloilu Oy:n saama taloudellinen etu kaupungin myöntämän lainan osalta ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan. Hallista urheilutilaa vuokraavat seurat toimivat harrastetasolla ja tila on myös yleisön käytettävissä ketään syrjimättä. Halli palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita eikä todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohta 197). Lainan myöntämisellä ei siten ole vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 19 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Meikku Palloilu Oyn lisälainahakemus

2

2018 Lainapäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2019 § 206

HEL 2019-012577 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Meikku Palloilu Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Meilahden liikuntapuistossa olevien tenniskenttien peruskorjausta ja uusien ylipainehallien rakentamista:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 175 000 euron lainan myöntämistä kymmenen (10) vuoden laina-ajalla Meikku Palloilu Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena kattamaan tenniskenttien peruskorjauksista aiheutuvia kuluja ja uusien ylipainehallien rakentamiskustannuksia. 

Meikku Palloilu Oy:n arvioidut kokonaiskustannukset hankkeen alkuvaiheessa olivat 1 250 000 euroa ja hakemuksen mukaan kustannukset ovat tehdyn selvityksen mukaan nousseet 1 862 000 euroon (alv. 0 %). Hankkeen esitetty lisärahoitustarve on 550 000 euroa. Hankkeen lisärahoitussuunnitelman mukaisesti Helsingin kaupungilta haetaan 175 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 50 000 suuruisella omarahoituksella ja 175 000 pankkilainalla. Lisäksi Helsingin kaupunki on päättänyt korvata vuokra-alueella olevien maa-alueen omistajalle kuuluvien pilaantuneiden maiden poistosta aiheutuvia kustannuksia 87 886,88 euroa (alv. 0 %). Puuttuva lisärahoitus järjestetään muulla rahoituksella tai tuella.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Käsittely

17.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana asiantuntijana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566