Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

20.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Olympiastadionin vuokrasopimuksen jatkaminen

HEL 2019-012183 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden muuttaa liikuntaviraston ja Stadion-säätiön 9.12.2008 tekemää pitkäaikaista vuokrasopimusta ja siihen kaupunginhallituksen 19.12.2016 § 1 156 päätöksellä tehtyä korjausta siten, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan toistaiseksi voimassaolevana 12 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin niin, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on 31.12.2042 ja tämän jälkeen kunkin kuukauden viimeinen päivä.

Olympiastadionin peruskorjaus- ja laajennushankkeen valmistuttua vuokrasopimus neuvotellaan vastaamaan hankkeen tietoja mm. vuokra-alan, vuokran, arvonlisäveron ja edelleen vuokrauksen suhteen kuitenkin siten, että vuokra- ja irtisanomisaika eivät lyhene edellä mainitusta.

Muilta osin 9.12.2008 tehty vuokrasopimus ja sen lisäliitteeseen kirjatut muutokset ovat edelleen voimassa.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tekemään vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia vuokrakauden aikana.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimus 9.12.2008

2

Vuokrasopimuksen lisäliite 17.11.2016

3

Luonnos vuokrasopimuksen uudeksi lisäliitteeksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuokrasopimuksen jatkamisen tarve

Stadion-säätiöllä on Olympiastadionin peruskorjaus- ja laajennushankkeen rahoitukseen liittyen tarve vuokrauksen jatkamiseen toistaiseksi voimassaolevana siten, että vuokrasopimuksen ensimmäinen mahdollinen päättymispäivä on 31.12.2043.

Valtio kattaa oman osuutensa peruskorjaus- ja laajennushankkeen rahoituksesta Stadion-säätiölle myönnettävillä avustuksilla. Avustuksen saamisen edellytyksenä on vähintään 15 vuoden vuokrasopimus. Viimeinen avustuserä maksetaan näillä näkymin vuonna 2028, josta eteenpäin vuokrasopimuksen on oltava vähintään 15 vuotta voimassa.

Vuokrasopimuksen jatkaminen on myös kaupungin kannalta ensiarvoisen tärkeää sovitun valtion rahoitusosuuden maksamisen edellytysten täyttämiseksi.

Olympiastadionin vuokrausta koskevat aiemmat päätökset

Kaupunginhallitus on 17.11.2008 § 1 376 oikeuttanut liikuntalautakunnan vuokraamaan Olympiastadionin pihapiireineen Stadion-säätiölle liikunta- ja kulttuuritoimintaa varten 31.12.2028 saakka. Liikuntalautakunta päätti vuokrasopimuksen tekemisestä 9.12.2008.

Kaupunginhallitus on 19.12.2016 § 1 156 muuttanut aiempaa päätöstään mm. vuokra-ajan osalta siten, että vuokrasopimus muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi 12 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siten, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on 31.12.2034 ja sen jälkeen kunkin kuukauden viimeinen päivä. Liikuntalautakunta päätti vuokrasopimuksen muuttamisesta 19.1.2017 § 10.

Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilapalveluiden toimitilavuokrauksen yksikön päällikkö on 20.11.2019 § 80 muuttanut kaupunkiympäristön ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen välistä sisäistä vuokrasopimusta vastaamaan Stadion-säätiön kanssa nyt tehtävää sopimusta. Sisäinen vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisin 12 kuukauden irtisanomisajoin siten, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on 31.12.2042 ja tämän jälkeen kunkin kuukauden viimeinen päivä.

Toimivalta alueiden vuokrauksessa ja asian jatko

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Asia palaa kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käsittelyyn vuokrasopimuksen muuttamiseksi siten, että sopimukseen laaditaan sopimusajan jatkamista koskeva lisäliite. Luonnos tästä on liitteenä 3.

Peruskorjaus- ja laajennushankkeen valmistuttua vuokrasopimus neuvotellaan vastaamaan hankkeen tietoja mm. vuokra-alan, vuokran, arvonlisäveron ja edelleen vuokrauksen suhteen kuitenkin siten, että vuokra- ja irtisanomisaika eivät lyhene.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimus 9.12.2008

2

Vuokrasopimuksen lisäliite 17.11.2016

3

Luonnos vuokrasopimuksen uudeksi lisäliitteeksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.12.2019 § 195

HEL 2019-012183 T 10 01 01 03

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus myöntää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden muuttaa liikuntaviraston ja Stadion-säätiön 9.12.2008 välistä pitkäaikaista vuokrasopimusta ja siihen kaupunginhallituksen 19.12.2016, § 1156 päätöksellä tehtyä korjausta siten, että vuokrasopimuksen voimassaoloaika jatketaan toistaiseksi voimassaolevana 12 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin niin, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on 31.12.2042 ja tämän jälkeen kunkin kuukauden viimeinen päivä.

Peruskorjaus- ja laajennushankkeen valmistuttua vuokrasopimus neuvotellaan vastaamaan hankkeen tietoja mm. vuokra-alan, vuokran, arvonlisäveron ja edelleen vuokrauksen jne. suhteen kuitenkin siten, että vuokra-aika ja irtisanomisaika eivät lyhene edellä mainitusta.

Muilta osin 9.12.2008 tehty vuokrasopimus ja siihen laaditut lisälehdelle kirjatut muutokset ovat edelleen voimassa.

Lisäksi esitettiin, että kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden tehdä vuokrakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566