Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

48/2019

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

16.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 866

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

HEL 2019-011058 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma

2

Kajuuttaluoto lainhuutotodistukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen sekä vahvistaa alueen hoito ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Kajuuttaluodot on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 alueista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualueita.

Kajuuttaluodot täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. Kajuuttaluodot on linnustollisesti arvokas alue, jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen parantaa.

Suojelun tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää luotojen monipuolinen pesimälinnusto. Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Kajuuttaluodot on laajan karikon ympäröimä luotokaksikko Skatanniemen edustalla. Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältää luodot, 25 metrin levyiset vyöhykkeet niitä ympäröivällä vesialueella sekä vyöhykkeitä yhdistävän kannaksen. Suojeluun esitettävän alueen pinta-ala on 3,14 ha.

Kiinteistötiedot ja omistus

Helsingin kaupunki omistaa perustettavan luonnonsuojelualueen. Alue sijaitsee seuraavilla kiinteistöillä:

        091-435-0878-0004, Yhteiset saaret

        091-412-0003-0001, Östra Rönnskär

Kaavatiedot

Kajuuttaluotojen alue kuuluu Itäisen saariston asemakaavan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 19.6.2019 § 218. Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Valitukset eivät kohdistu Kajuuttaluotojen kaavamerkintöihin. Luodot on merkitty ehdotukseen luonnonsuojelualueeksi, jolla ei saa suorittaa ennen luonnonsuojelualueen perustamista sen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä (SL-1).

Luonnon yleispiirteet ja luontoarvot

Kajuuttaluotojen rannat ovat kivikkoisia, kallioisia ja somerikkoisia. Niillä on myös kivikkoista rantaniittyä.

Kajuuttaluodot kuuluu Helsingin parhaisiin saaristolinnustoalueisiin. Pääosa pesijöistä on itäisellä luodolla, mutta 2000-luvun edetessä pesijöitä on ollut yhä enemmän myös läntisellä luodolla. Luodon kalalokkiyhdyskunta on Helsingin saariston suurimpia (vuonna 2013 noin 120, 2019 noin 40 paria). Kajuuttaluodoilla pesii myös lapintiirayhdyskunta (vuonna 2019 sata paria). Erittäin uhanalaisen (EN) haahkan pesivien parien määrä on merkittävä: 13–33 paria vuosina 2015–2019. EN tukkasotka on pesinyt luodoilla useina vuosina noin kymmenen parin voimin. Vähälukuisina luodoilla ovat epäsäännöllisesti pesineet räyskä, EN karikukko ja tylli.

Rauhoitus määräykset

1. Alueella on kielletty:

        maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja muuttaminen

        rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen

        sienien, puiden, pensaiden, tai muiden kasvien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen

        luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai häiritseminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen

        muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai eliölajien säilymiseen

2. Liikkumisrajoitukset

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihinnousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 1.4.–15.8.

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

        kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana

        haitallisten vieraskasvilajien poistaminen

        haitallisten pienpetojen laillinen pyynti

        tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden rakentaminen

        muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Esittelijän perustelut

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella perustaa luonnonsuojelualueen. Päätökseen luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset määräykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta.

Valmistelu

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty tarpeelliset toimenpiteet luonnonympäristön hoitamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä.

Suojeluesityksessä käytetyt lintutiedot ovat peräisin Matti Luostarisen pesimälinnuston laskenta-aineistosta.

Kajuuttaluodoilla ei toimi erityisesti aluetta hyödyntäviä elinkeinonharjoittajia eikä järjestäytyneitä käyttäjäryhmiä, minkä vuoksi luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä ei ole pyydetty lausuntoja eikä järjestetty muuta osallistamista. Luotoja ympäröivä karikko rajoittaa ulkoilukäyttöä.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esityksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma

2

Kajuuttaluoto lainhuutotodistukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 07.11.2019 § 219

HEL 2019-011058 T 11 01 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Helsingin Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549

jere.salminen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566