Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

48/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/19

 

16.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 871

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi yhteistyösopimusmallin soveltamisesta Tapahtumien Tiekartta -työssä kaupunkikulttuuritapahtumien turvaamiseksi

HEL 2019-002705 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 27.2.2019  valtuutettu Petrus Pennasen aloitetta suosittujen, osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämisestä kaupungin rahoitukselle kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnen, jossa esitetään selvitettäväksi mahdollisuutta soveltaa Tapahtumien tiekartta-työn yhteydessä yhteistyösopimusmallia suosittujen, yhteisöllisten kaupunkikulttuuritapahtumien jatkuvuuden turvaamiseksi.

Kaupungin rooli tapahtumien järjestämisessä on terävöitymässä. Tapahtumien tiekartta on julkistettu 13.11.2019. Tiekartan tarkoituksena on selkeyttää ja vahvistaa kaupungin roolia tapahtumakaupunkina. Tapahtumien tiekartta ei kuitenkaan sääntele tapahtumien rahoitusta, vaan kumppanuusmallien kehittäminen on oma tehtävänsä. Tätä työtä tehdään niin kaupunkitasolla kuin toimialallakin. Esimerkiksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on palveluverkon suunnittelun periaatteita valmisteltaessa korostettu kokonaisvaltaista tarkastelua: kaupunki on yksi palvelujen ja tapahtumien tuottaja, ja kaupungin rooli vaihtelee mahdollistajasta täysmittaiseen kumppanuuteen. Kumppanuuksiin soveltuen sopimusmallien kehittämisessä on erityistä huomiota kiinnitetty hankintalakiin ja valtiontukea koskeviin säännöksiin. Tavoitteena on luoda hyvät sopimusrakenteet, jotta kaupungille tärkeät kumppanuushankkeet voidaan toteuttaa sujuvasti, ja niin, että sopimusten oikeudellinen pohja on varmistettu.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.05.2019 § 100

HEL 2019-002705 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupungin rooli tapahtumien järjestämisessä on terävöitymässä. Helsinki valmistelee paraikaa tapahtumien tiekarttaa, jonka tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa kaupungin roolia ja profiilia tapahtumakaupunkina ja helpottaa kaikkien tapahtumajärjestäjien työtä. Valmistelussa lähdetään siitä, että Helsinki haluaa olla toimiva tapahtumakaupunki, jonka tapahtumakannassa painottuu tapahtumien omaperäisyys ja monimuotoisuus.

Samaan aikaan kaupungin vuoden 2019 alusta käynnistynyt uusi tapahtumasäätiö on kokoamassa yhteen hajallaan eri toimialoilta tuotannollista tai tuotannon koordinointivastuuta kaupungin itse tuottamista tapahtumista ja tapahtumakokonaisuuksista. Tavoitteena on vahvistaa näiden tapahtumien strategista ohjausta ja saavuttaa tuotantoihin, markkinointiin ja viestintään ja kumppanuuksiin liittyviä synergiaetuja.

Tämän lisäksi kaupungin avustusjärjestelmän kautta tuetaan merkittävästi moninaisten tapahtumien järjestämistä. Avustusjärjestelmän ideana on tukea toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin tapahtuma- ja kulttuuritarjontaa. Avustettava toimijakenttä muuttuu jatkuvasti ja on riippuvainen yleisöstä ja muista rahoittajista. Tapahtuman järjestäjä on kokoontumislain mukaan vastuussa tapahtuman järjestämisestä.

Toivomusponnessa esitetään, että Tapahtumien Tiekartta -työn yhteydessä sovellettaisiin yhteistyösopimusmallia valikoitujen suosittujen, osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämiseen tiekarttatyön yhteydessä.

Tiekartta vahvistetaan vasta loppukevään 2019 aikana. Tuleva tiekartta ei tule olemaan rahoitusta sääntelevä asiakirja, vaan se tulee ensisijaisesti linjaamaan kaupungin tavoitteet, toimintaperiaatteet ja toimenpiteet tapahtumallisuuden kehittämisessä. Tässä mielessä tulevassa tiekartassa ei ole tavoitteena listata kaupungin vastuulla olevia tapahtumia tai listata kumppanuuksien periaatteita tai rahoitusmalleja.

Kaupungin on kuitenkin tarkoituksenmukaista selkiyttää ja yhtenäistää kaupungin ja toimijatason välisiä kumppanuuksiin liittyviin vastikkeisiin ja käytänteisiin liittyviä toimintatapoja. Tätä työtä tehdään myös toimialan sisäisesti. Valmistelussa tulee ottaa huomioon kilpailutukseen liittyvät näkökohdat, ja kaupungin mahdollisten päällekkäisten tukien poistaminen. Näistä jälkimmäinen edellyttää kaupunkitason yhteistyötä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Veikko Kunnas, vt. kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566