Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

48/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

16.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 855

V 15.1.2020, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen valinta

HEL 2019-012232 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Reetta Vanhasen varajäseneksi (Fatim Diarran henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Vesikansan ehdotuksesta esittää Reetta Vanhasta varajäseneksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee ________ varajäseneksi (Fatim Diarran henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Kaisa Hernbergin (Vihr.) 5.6.2019 § 188 varajäseneksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuusto myönsi 11.12.2019 § xx Hernbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta, minkä johdosta hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa elinkeinojaostoon.

Hallintosäännön 2 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon valittavan henkilön tulee olla kaupunginhallituksen jäsen tai varajäsen.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 813

HEL 2019-012232 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee _______________ jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566