Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2019

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

11.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 754

V 27.11.2019, Valtuutettu Jussi Niinistön aloite Maailman rauha -patsaan siirtämiseksi Hakaniemenrannasta Lenininpuistoon

HEL 2019-005582 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jussi Niinistön aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Aloite Maailman rauha -patsaan siirtämiseksi Hakaniemenrannasta Lenininpuistoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jussi Niinistö ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Maailman rauha -patsas siirretään Hakaniemenrannan rakentamisen vuoksi pois Hakaniemestä. Aloitteessa uudeksi sijainniksi ehdotetaan Lenininpuistoa.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että Maailman rauha -patsas on liian iso Lenininpuistoon. Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus ja taidemuseo etsivät patsaalle uutta, mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä sijaintia lähellä olevaa, paikkaa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Aloite Maailman rauha -patsaan siirtämiseksi Hakaniemenrannasta Lenininpuistoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 24.09.2019 § 476

HEL 2019-005582 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Maailman rauha -teos on suuren kokonsa (korkeus 6,5 metriä) vuoksi liian suuri intiimiin Lenininpuistoon. Lenininpuisto on alun perin lohkaistu Alppipuistosta 1960 - 1961 puutarhanäyttelyalueeksi. Puisto sai nimen Leninin mukaan vuonna 1970 Vladimir Iljits Leninin (1870 - 1924) syntymän 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Puisto on tunnettu eksoottisista ja harvinaisista kasveistaan, jotka ovat peräisin puutarhanäyttelyn ajalta. Puisto koki mittavan peruskorjauksen vuonna 2015. Tavoitteena oli puiston alkuperäisen hengen säilyttäminen. Maailman rauha -patsas on Moskovan lahjoitus Helsingille vuonna 1990. Lahja oli osa kaupunkien välistä ystävyys- ja kulttuurivaihtotoimintaa.

Hakaniemen rantaa ollaan parhaillaan kaavoittamassa ja muuttuvan maankäytön vuoksi Maailman rauha -patsas tulee siirtää rakentamisen tieltä. Periaatteena on, että uusi paikka etsitään mahdollisuuksien mukaan läheltä alkuperäistä paikkaa. Patsaan uuden sijoituspaikan valinnassa pitää huomioida sen vaatima riittävä tila ja sopivuus ympäristöön. Uusi paikka etsitään yhdessä taidemuseon kanssa osana asemakaavan valmistelua.

Käsittely

24.09.2019 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 3 kokouksen asiana nro 10.

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Poistetaan kohdasta (3) seuraava virke: "Periaatteena on, että uusi paikka etsitään mahdollisuuksien mukaan läheltä alkuperäistä paikkaa."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohdasta (3) seuraava virke: "Periaatteena on, että uusi paikka etsitään mahdollisuuksien mukaan läheltä alkuperäistä paikkaa."

Jaa-äänet: 8
Mia Haglund, Antti Koskela, Noora Laak, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, Laura Rissanen

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 8-5.

17.09.2019 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Pia Rantanen, suunnitteluvastaava: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.09.2019 § 153

HEL 2019-005582 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta toteaa, että Maailman rauha -teoksen koko on Helsingin mittakaavassa suuri, eikä se kaupunkikuvallisesti sovellu Lenininpuistoon. Lenininpuisto on luonteeltaan pienimuotoinen ja intiimi puisto. Veistos on pronssia ja jalustan kanssa 6,5 metriä korkea. Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus yhteistyössä taidemuseon kanssa tutkii erilaisia vaihtoehtoisia paikkoja teoksen uudelleen sijoittamiseksi.

Moskovan kaupungin Helsingille lahjoittama veistos Maailman rauha paljastettiin 14.1.1990. Veistoslahja oli osa kaupunkien välistä ystävyys- ja kulttuurivaihtotoimintaa. Oleg Kirjuhinin veistos on esimerkki neuvostoliittolaisesta sosialistisesta realismista. Veistoksen aiheena on eri mantereiden asukkaat, jotka kannattavat lehvin koristettua maapalloa rauhan puolesta järjestetyssä mielenosoituksessa. Veistoksen jalustassa on teksti: "Maailman rauha Moskovan lahja Helsingille kuvanveistäjä O. S. Kirjuhin 1989".

Hakaniemenrannan asemakaava muuttuu ja alueella käynnistetään lähivuosina mittavat rakennustyöt. Tähän liittyen kaksi alueella sijaitsevaa julkista taideteosta, Oleg Kirjuhinin Maailman rauha ja Miina Äkkijyrkän teos Joy vuodelta 2006 on siirrettävä nykyisestä sijoituspaikastaan uuteen. Paikka pyritään mahdollisuuksien mukaan etsimään läheltä nykyistä sijaintia.

On tärkeää, että Helsingin kaupunkikuvassa, arkkitehtuurissa ja julkisessa taiteessa näkyvät historian monet kerrostumat. Kaupunkikuvallisesti on myös tärkeää, että veistokset sijoitetaan mittakaavaansa sopivaan paikkaan. Maailman rauha -patsaan ja Joy-teoksen siirtämisiä valmistellaan ja niihin liittyvät prosessit ovat tällä hetkellä vielä kesken.

Käsittely

10.09.2019 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti käsitellä kuudennen esityksen kokouksen toisena asiana.

Asian aikana kuultavana oli museonjohtaja Maija Tanninen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Tiina Merisalo

Lisätiedot

Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566