Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2019

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/20

 

11.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 765

V 27.11.2019, Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksissa

HEL 2019-007161 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun siten, että:

        Jatketaan kokemusten seuraamista nuorisoneuvoston jäsenten osallistumisesta lautakuntien kokouksiin ja arvioidaan menettelyn toimivuutta.

        Selvitetään kokemuksia Tampereelta, Espoosta, Vantaalta, Jyväskylästä ja muista kunnista, joissa nuorisovaltuuston tai -neuvoston jäsenillä on kaupunginvaltuustossa pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus.

        Selvitetään keinoja varmistaa nuorisoneuvoston mahdollisimman laaja edustavuus eri puolilta kaupunkia ja eri sosioekonomisista ryhmistä.

        Valmistellaan näiden pohjalta esitys nuorisoneuvoston jäsenten vakituisesta läsnäolo- ja puheoikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksiin huomioiden mahdollisimman hyvän edustavuuden sekä nuorten jaksamisen.

        Päätökset mahdollisesta puhe- ja läsnäolo-oikeudesta tehdään valtuustokauden vaihtuessa.

Käsittely

Palautusehdotus:
Kaisa Hernberg: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteluun siten, että:

        Jatketaan kokemusten seuraamista nuorisoneuvoston jäsenten osallistumisesta lautakuntien kokouksiin ja arvioidaan menettelyn toimivuutta.

        Selvitetään kokemuksia Tampereelta, Espoosta, Vantaalta, Jyväskylästä ja muista kunnista, joissa nuorisovaltuuston tai -neuvoston jäsenillä on kaupunginvaltuustossa pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus.

        Selvitetään keinoja varmistaa nuorisoneuvoston mahdollisimman laaja edustavuus eri puolilta kaupunkia ja eri sosioekonomisista ryhmistä.

        Valmistellaan näiden pohjalta esitys nuorisoneuvoston jäsenten vakituisesta läsnäolo- ja puheoikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksiin huomioiden mahdollisimman hyvän edustavuuden sekä nuorten jaksamisen.

        Päätökset mahdollisesta puhe- ja läsnäolo-oikeudesta tehdään valtuustokauden vaihtuessa.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaisa Hernbergin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 5
Juha Hakola, Terhi Koulumies, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 10
Elisa Gebhard, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Jenni Pajunen, Marcus Rantala, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun äänin 5 - 10.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Matias Pajulan aloite läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajille valtuustoon

2

Lausunto 7.10.2019, Nuorisoneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matias Pajula ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki antaa vakituisen paikan kaupunginvaltuuston jokaiseen kokoukseen nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemalle edustajalle.

Kaupunginhallitus toteaa, että sen 24.6.2019, 478 § tekemän päätöksen mukaisesti nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemille edustajille annetaan läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakuntien kokouksiin. Menettelyn avulla nuorten mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua kasvavat.

Toimialalautakunnat käsittelevät asioita sekä päätöksentekijöinä että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelijoina. Valtuuston päätös puolestaan on asian lopullinen ratkaisu.

Nuorten osallistuminen liittyy erityisesti tähän valmistelurooliin. Suomalaisessa hallintokulttuurissa osallistuminen, kuuleminen ja vaikuttaminen toteutetaan valmisteluvaiheessa, eikä päätöksenteon vaiheessa enää kuulla osallisia tai eturyhmiä. Tämän periaatteen pohjalta on annettu myös hallintomenettelyn säännökset lainsäädännössä. Nuorten läsnäolo toimialalautakunnissa myös niiden lopulliseen päätöstoimivaltaan kuuluvissa asioissa on poikkeuksellista.

Ottaen huomioon valtuuston roolin strategisena lopullisena päätöksentekijänä ei ole perusteltua antaa nykyistä laajemmin läsnäolo- tai puheoikeuksia sen kokouksissa millekään ryhmälle. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, joten niitä voi kuka tahansa seurata.

Asiasta on saatu nuorisoneuvoston lausunto (liite 2). Neuvosto kannattaa aloitteessa esitettyä. Menettely edistäisi nuorten osallisuutta ja kuulemista kaupungin päätöksenteossa. Monet kaupunginvaltuuston tärkeät päätökset koskevat nuoria, minkä takia nuorisoneuvoston entistä tiheämpi kuuleminen kaupunginvaltuuston kokouksissa olisi hyödyllistä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 § 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Matias Pajulan aloite läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajille valtuustoon

2

Lausunto 7.10.2019, Nuorisoneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 731

HEL 2019-007161 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.11.2019 saakka.

Käsittely

04.11.2019 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli nuorisoneuvoston puheenjohtaja Vivian Ljungqvist. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 11.11.2019 saakka Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566