Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

38/2019

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

21.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 699

Väliaikaisen tilaelementeistä koostuvan paviljongin hankesuunnitelma (Eiranranta 1)

HEL 2019-008939 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi tilaelementeistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 23.8.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 3 600 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 850 000 euroa heinäkuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Eiranranta 1 paviljonki, hankesuunnitelma_23.8.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Hankesuunnitelman mukaiset väistötilat tarvitaan Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen väistötilaksi ja Grundskolan Norsenin Cygnaeus-toimipaikan perusparannuksen aikaiseksi väistötilaksi.

Kaupunginvaltuusto on 22.5.2019, 149 § hyväksynyt Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman. Koulurakennuksessa toteutetaan perusparannus 4/2020−6/2022.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018, § 378 hyväksymän vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 Grundskolan Norsenin Cygnaeus-toimipaikan rakennuksen perusparannus sisältyy vuosille 2022−2023 toteutettavana hankkeena. Rakennuksen hankesuunnittelu on käynnissä.

Väistötilat näille perusparannuksen kohteena oleville kouluille on tarkoitus hankkia vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelementeistä koostuva paviljonki 46 kuukauden ajaksi.

Hankesuunnitelma

Väistötilapaviljonki on tarkoitus sijoittaa Merikadun ja Eiranrannan väliselle pysäköintialueelle (LP-1), joka on toiminut talvisin veneiden talvisäilytyspaikkana. Näin vältetään väistötilojen sijoittaminen puisto- tai työmaa-alueille. Veneille on osoitettu talvisäilytyspaikka Hernesaaresta. Paviljongin rakennuspaikalla sijaitseva jätteiden kierrätyspiste tullaan siirtämään uuteen paikkaan hankkeen kustannuksella.

Eiran alue on kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta. Paviljongin rakennusmassa on jaettu 1- ja 2-kerroksisiin osiin siten, että sen vaikutus ympäröiviin näkymiin on mahdollisimman vähäinen. Alueen asukkaille on järjestetty tiedotustilaisuus 23.9.2019. Seuraavana vaiheena on rakennuslupahakemuksen jättäminen.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 2 415 hym², noin 3 600 brm² ja noin 2 800 htm².

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Kustannusarvion mukaan hankkeen kokonaiskustannus arvonlisäverottomana on yhteensä 6 850 000 euroa kustannustasossa 7/2019 (RI 104,0; THI 187,1). 

Kokonaiskustannus sisältää paviljongin vuokrakustannukset vuokra-ajalle arvonlisäverottomana yhteensä 4 232 000 euroa. Lisäksi kokonaiskustannus sisältää investointikustannuksia yhteensä 2 618 000 euroa. Investointikustannuksiin sisältyvät rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyöt, pihan toteutus, tontin ulkopuoliset kaivutyöt, rakennuttajan erillishankinnat, varaukset sekä rakennuspaikan ennallistaminen. 

Tilaelementtien vuokrakustannus maksetaan käyttötalousmäärärahoista. Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Tilakustannus käyttäjälle

Tehtaankadun ala-asteen väistötilojen tilakustannuksiin on 3.12.2018 päivätyssä hankesuunnitelmassa varauduttu enintään 1,7 miljoonaan euroon asti. Koulun koko toiminta siirretään väistötiloihin perusparannuksen toteutuksen ajaksi.

Grundskolan Norsenin Cygnaeus-toimipaikan perusparannuksen väistötilasta ei ole päätetty vielä. Perusparannuksen hankesuunnitelmaa valmistellaan siten, että rakentaminen alkaisi heti Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen käyttöönoton jälkeen.

Molempien perusparannusten väistötilat on perusteltua toteuttaa aikataulullisesti peräkkäin yhtenä hankkeena. Koska toteuttaminen vaaditussa aikataulussa on haastavaa, esitetään väistötilajärjestelyn toteuttamista yhtenä hankepäätöksenä.

Väistötilahankkeen 6,85 miljoonan euron enimmäiskustannus bruttoalaa kohden laskettuna on 1 903 euroa/brm². Kustannukset perustuvat edullisimpaan neljältä tilaelementtitoimittajalta avoimessa kilpailutuksessa saaduista tarjouksista. Tilaelementtien toimittajille maksettava vuokra huoneistoalaa kohden on enintään noin 33 euroa/htm². Ulosvuokra on suurehko, koska kustannus kohdistuu lyhyehkölle 46 kuukauden vuokra-ajalle. Tilaelementeistä ulos maksettavan vuokran osuus on noin 2/3 enimmäiskustannuksesta. Loput ovat investointikustannuksia. Käyttäjälle väistötilan tilakustannus jyvitetään tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti nykyisen sisäisen vuokran ylittävältä osuudelta 30 vuoden poistoajalle toteutuman mukaan. Lopullinen jyvitys tarkistetaan Grundskolan Norsenin Cygnaeus-toimipaikan perusparannuksen hankepäätöksen yhteydessä.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelut. Tilojen toimittaja vastaa rakennusteknisestä kunnosta.

Tavoitteena on suunnitella hanke siten, että tilat ovat käytettävissä huhtikuussa 2020.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta asiassa

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017 § 865 päättänyt, että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Tehtaankadun ala-asteen väistötiloja koskeva toivomusponsi

Kaupunginvaltuusto on 22.5.2019, 149 § hyväksynyt Tehtaankadun ala-asteen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman. Samalla kaupunginvaltuusto on hyväksynyt valtuutettu Daniel Sazonovin toivomusponnen, jonka mukaan kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Tehtaankadun ala-asteen siirtymistä väistötiloihin suunniteltua nopeammin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Eiranranta 1 paviljonki, hankesuunnitelma_23.8.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.09.2019 § 79

HEL 2019-008939 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Eiranranta 1 sijoittuvan, tilaelementeistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 23.8.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 3 600 brm² ja hankkeen pääomitettu enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 850 000 euroa heinäkuun 2019 kustannustasossa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja

Sari Hilden

Lisätiedot

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566