Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

38/2019

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

21.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 701

Valtuutettu Dani Niskasen toivomusponsi valaistuksen lisäämisen selvittämisestä

HEL 2018-011170 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.10.2018 hyväksymän toivomusponnen (Dani Niskanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Ponnen ehdottaja

 

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään nuorten aloitteita 1.1.–30.6.2018 väliseltä ajalta kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Dani Niskasen toivomusponnen, jonka mukaan tulee selvittää mahdollisuudet Kannelmäen ja Malminkartanon lisäksi valaistuksen lisäämiseksi muissa Helsingin kaupunginosissa.

Kaupunkiympäristölautakunta on toivomusponnen johdosta antamassaan lausunnossa katsonut, ettei erillisen selvityksen tekeminen valaistuksen lisäämisen mahdollisuuksista ole tarpeen vaan toimintaa voidaan kehittää ulkovalaistuksen tarveselvityksen ja kaupungin LED-hankkeen pohjalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi 30.5.2015 § 347 Helsingin ulkovalaistuksen tarveselvityksen, valaistuksen tavoitteet ja periaatteet -raportin ohjeellisena noudatettavaksi. Tämä raportti on kaikkia kaupungin julkisia alueita koskeva valaistuksen tarpeita sekä ulkovalaistukselle asetettavia tavoitteita ja suunnitteluperiaatteita koskeva selvitys. Selvityksessä on esitetyt jatkotoimenpiteet ovat pääosin työn alla tai valmistuneet. 

Vuonna 2013 käynnistetty Helsinki LED-hanke, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä LED valaisinten käyttöön, päivitetään keväällä 2020.

Valaistuksen kunnossapitoa on kehitetty systemaattisesti usean vuoden ajan. Internet-pohjainen palautejärjestelmä on keskeisessä asemassa vikatilanteiden korjaamisissa. Vuorovaikutus asukkaiden kanssa on tärkeässä roolissa ulkovalaistuksen kehittämisessä. Kaupunkiympäristön toimiala kehittää ulkovalaistusta edellä mainittujen suunnitelmien mukaisesti.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Ponnen ehdottaja

 

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.03.2019 § 118

HEL 2018-011170 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta näkee riittävän ja tasapuolisen valaistuksen tärkeänä koko kaupungin alueella. Hyvällä valaistuksella parannetaan viihtyisyyttä, turvallisuutta sekä turvallisuuden tunnetta. Hyvä valaistus lisää myös alueen vetovoimaisuutta. Valaistuksen on kuitenkin oltava tarkoituksenmukaista ja energiatehokasta. 

Helsingin ulkovalaistuksen tavoitteet ja periaatteet on esitetty kaupunginhallituksen vuonna 2015 hyväksymässä Ulkovalaistuksen tarveselvityksessä. Siinä on kuvattu valaistusperiaatteet erilaisille kaupunkitiloille. Selvityksessä on lisäksi esitetty suosituksia jatkotoimenpiteiksi niiltä osin, kun periaatteet ja ohjeet on katsottu vaillinaisiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kehotus laatia ohjeistus ranta-alueiden valaisemiseksi tai joulu- ja kausivalaistuksen käyttöä koskeva ohjeistus. Tarveselvityksessä esitetyt jatkotyöt ovat pääosin työn alla tai valmistuneet.

Kaupunginvaltuusto perusti vuonna 2013 Helsinki LED-hankkeen, minkä tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä LED valaisinten käyttöön ulkovalaistuksessa sekä saavuttaa uuden teknologian avulla parempaa valaistusta ja energiasäästöjä. Uusi teknologia mahdollistaa myös valaistuksen helpomman säätelyn ja älykkään ohjauksen. Kaupunginhallitus määritteli hankkeen reunaehdot vuonna 2015 ja tarkisti niitä vuonna 2017. Helsingin ulkovalaistusta on kehitetty ohjelman pohjalta. Helsinki LED-hanke tullaan päivittämään vuoden 2019 kuluessa.

Valaistuksen kunnossapitoa on kehitetty systemaattisesti jo usean vuoden ajan. Vikatilanteiden korjaamisen kannalta keskeisin on vikatilanteiden ilmoittamiseen kehitetty internet-pohjainen palautejärjestelmä. Sen avulla vikojen korjausajat ovat lyhentyneet merkittävästi. Viallisten valopisteiden määrä oli viimeisessä tarkistuslaskennassa tammikuussa 2019 vain 1,18 %. Toimintakuntoinen valaistus lisää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta merkittävästi.

Vuorovaikutus on tärkeässä roolissa ulkovalaistusta kehitettäessä. Asukkailta kerätään säännöllisesti mielipiteitä valaistuksen kehittämiseksi. Keskeisin työväline on aluesuunnittelun yhteydessä tapahtuva vuorovaikutus, mutta myös esimerkiksi rantojen valaistusperiaatteita kehitettäessä ollaan myös tiiviisti yhteydessä asukkaisiin sekä alueiden käyttäjiin ja muihin sidosryhmiin. Lisäksi toiveita saadaan esimerkiksi nuorten ja vanhusten järjestöiltä sekä eri viranomaisilta.

Kaupunkiympäristön toimiala kehittää Helsingin ulkovalaistusta edellä kuvattujen suunnitelmien ja asiakirjojen pohjalta määrätietoisesti. Valaistuksen lisääminen ei aina ole tarkoituksenmukaista, mutta nykyaikaisen teknologian mahdollistamalla paremmalla valaistuksen toteutuksella ja älykkäällä ohjauksella voidaan parantaa alueiden turvallisuutta, viihtyisyyttä sekä turvallisuuden tunnetta merkittävästi ja samalla saavuttaa energiasäästöjä.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, ettei erillisen selvityksen tekemistä valaistuksen lisäämisen mahdollisuuksista olisi tarpeen tehdä, vaan toimintaa voidaan kehittää edellä kuvattujen toimintaperiaatteiden pohjalta. Samalla tulee varmistaa, että toiminnan käytössä on sen tarvitsemat riittävät resurssit.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566