Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

38/2019

1 (8)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

21.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 691

V 6.11.2019, Kaarelan Kaarelankuja 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12589)

HEL 2018-010557 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33079 tonttien 5 ja 9 sekä katu- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutoksen 27.8.2019 päivätyn piirustuksen nro 12589 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Muodostuu uusi kortteli 33063.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12589 kartta, päivätty 27.8.2019

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12589_selostus, päivätty 27.8.2019, päivitetty Kylk:n 27.8.2019 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 27.8.2019 ja asukastilaisuuden muistio 20.11.2018

4

Osa päätöshistoriaa

5

Liikennesuunnitelma (piir.nro 6966)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kavamuutoksen hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

HSY Vesihuolto

 

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Esitys

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, joka sijaitsee Hämeenlinnanväylän ja Muurimestarintien (Kehä I) risteyksen koillispuolella, Maununnevan asuinalueen etelälaidalla. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden koulun ja  liikuntahallin rakentamisen alueelle. Tavoitteena on parantaa Suomalais-venäläisen koulun sisä- ja ulkotilojen ilmanlaatua ja melutilannetta. Liikuntahallin rakentaminen alueelle parantaa palvelutasoa ja sinne suunnitellaan sijoitettavaksi myös koulun liikuntatilat. Koulun nykyinen kerrosala tontilla (7500 k-m2) ei muutu kaavamuutoksessa, sen sijaan uutta urheilu- ja liikuntatoimintojen kerrosalaa tulee lisää 5 650 k-m².  Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus nro 6966), jossa osoitetaan esikaupungin tavoiteverkon mukainen pyöräilyn pääreitti kulkemaan tulevan koulun ja liikuntahallin välistä. Reitti muodostaa suoran yhteyden Hämeenlinnanväylän ja Kaarelantien alikulkujen välille.

Esittelijän perustelut

Nykytilanne ja suunnittelun lähtökohdat

Asemakaavan muutosalue sijoittuu suurten liikenneväylien ja pientaloalueen välimaastoon. Alueella sijaitsee nykyisin Suomalais-venäläinen koulu (myöhemmin SVK). SVK:n rakennukset on suunnitellut arkkitehti Osmo Sipari. Koulun vanhin osa on rakennettu vuonna 1964 ja laajennusosa vuonna 1985. Suoritettujen tutkimusten ja selvitysten perusteella SVK:n rakennukset ovat laajamittaisen peruskorjauksen tarpeessa, eivätkä tilat nykyisessä muodossaan mukaudu uusien oppimisympäristöjen tarpeisiin. Rakennuksista teetetyissä haitta-ainekartoituksissa on lisäksi havaittu rakenteiden sisältävän terveydelle haitallisia aineita, minkä vuoksi rakennuksen esiopetussiipi ja alaluokkien yläkerta eivät nykyisin ole opetuskäytössä. Esikouluopetus ja alaluokat on siirretty tiloissa oleskelleiden oireilun vuoksi tontille sijoitettuihin väliaikaistiloihin. Suomalais-venäläisen koulun rakennuksia ei ole suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa, joka on vuodelta 1998. 

Asemakaavan muutos on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukainen.

Korttelialueet ovat Suomen valtion omistuksessa ja kaavan muutos perustuu maanomistajan hakemukseen. Kaavan muutoksen sisältö on laadittu yhteistyössä hakijan kanssa. Koulun huonosta kunnosta ja kiireellisestä tilanteesta johtuen uuden koulun rakentamiselle myönnettiin 19.3.2019 poikkeamispäätös siten, että kaavaluonnoksen tontille 33079/5 asettamat määräykset kirjattiin poikkeamispäätöksen ehdoiksi. Poikkeamispäätös tuli voimaan huhtikuussa 2019 ja sen jälkeen koulun rakentamiselle myönnettiin rakennuslupa toukokuussa 2019.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia uuden jalankulun ja pyöräilyn yhteyden toteuttamisesta noin 0,4 milj. euroa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä  3.4.-2.5.2019 ja siitä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaavaehdotuksen vaikutuksiin ilmastonmuutokseen, ympäristöhäiriöihin sekä alueen liikennejärjestelyihin.

Kaavaehdotuksesta pyydettiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY), museoviraston, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) sekä kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilta. Useilla viranomaisilla ei ollut valmisteluvaiheeseen nähden uutta lausuttavaa. ELY-keskuksen lausunnossa esitetyt huomautukset kohdistuivat Hämeenlinnanväylän kehittämisselvityksen huomioimiseen kaavaehdotuksessa sekä melutason enimmäisohjearvojen noudattamiseen koulun leikkiin ja ulko-oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla. Museovirasto totesi lausunnossaan, että alueella sijaitsevaa muinaisjäännöstä ei ole tarpeen merkitä kaavakartalle, koska muinaisjäännös tutkitaan ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä. Lisäksi Museovirasto piti olemassa olevan koulurakennuksen korvaamiseen perustuvaa kaavaratkaisua mahdollisena, vaikka se korosti vanhalla koulurakennuksella olevan suojeluarvoa. 

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 

Toimenpiteet nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen sähköpostitse. Kaavan tavoitteet huomioon ottaen kaavaehdotusta ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena muuttaa muistutuksen tai muiden lausunnoissa esitettyjen huomautusten johdosta. Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajalle koidu merkittävää hyötyä, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12589 kartta, päivätty 27.8.2019

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12589_selostus, päivätty 27.8.2019, päivitetty Kylk:n 27.8.2019 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 27.8.2019 ja asukastilaisuuden muistio 20.11.2018

4

Osa päätöshistoriaa

5

Liikennesuunnitelma (piir.nro 6966)

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Kaavamuutoshakemus, Kaarelankuja 2

4

Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kavamuutoksen hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

HSY Vesihuolto

 

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Helen Oy

Asemakaavoitus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

Helen Sähköverkko Oy

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 27.08.2019 § 420

HEL 2018-010557 T 10 03 03

Hankenumero 0740_41

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        27.8.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12589 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33079 tontteja 5 ja 9 sekä katu- ja suojaviheralueita (muodostuu uusi kortteli 33063).

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:

Käsittely

27.08.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Tuomas Eskola ja liikenneinsinööri Taina Toivanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Tuomas Eskola, yksikön päällikkö, asemakaavoitus, puhelin: 310 37285

tuomas.eskola(a)hel.fi

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 10.04.2019 § 24

HEL 2018-010557 T 10 03 03

 

Arkkitehti Minna Koskinen esitteli asiaa.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

 

Kaarelankulku–Kårbölegången

(katu)

Perustelu: Liitynnäinen, Kaarelan kaupunginosan ja alueen muiden samanalkuisten nimien mukaan.

 

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että vireillä olevan asemakaavan muutoksen alueella esiintyvän Etelä-Kaarelan polun nimen ruotsinkielinen vastine Södra-Kårbölestigen korjataan oikeinkirjoitussuositusten mukaiseen muotoon Södra Kårbölestigen. Etelä-Kaarelan polun nimi on tullut voimaan vuonna 1975 asemakaavassa 7145 ja se esiintyy tällä hetkellä kahden voimassa olevan asemakaavan,10310 ja 11285, alueella.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.03.2019 § 27

HEL 2018-010557 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12589 pohjakartan kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12589
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 41/2018
Pohjakartta valmistunut: 31.10.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566