Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2019

1 (6)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

30.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 662

Asuinkerrostalotontin myyminen Kalasataman Sompasaaresta (tontti 10634/2)

HEL 2019-007549 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myydä Helsingin Sörnäisten Kalasataman Sompasaareen sijoittuvan korttelin 10634 asuinkerrostalotontin 2 tai siitä muodostettavat tontit Asunto Oy Helsingin Fregatti Dygdenin kuja 5:lle tai Lumo Kodit Oy:n määräämälle yhtiölle liitteen 1 mukaisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön tai tämän valtuuttama tekemään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan lopullisen kauppakirjan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kauppakirjaluonnos

2

Sijaintikartta

3

Asemankaavan muutos 12200

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ostaja

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 27.8.2014, 268 § hyväksynyt Sörnäisten satama-, vesi- ja katualueiden asemakaavan muutoksen nro 12200, joka on tullut voimaan 10.10.2014. Asemakaavan muutoksen mukaan tontit 10634/1–4 ovat viisi–kaksitoistakerroksisten asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK, V– XII). Lisäksi kaavaan on merkitty enintään kaksitoistakerroksinen erityisasumisen tontti (AKS) 10633/3 ja enintään kolmikerroksinen yleisten rakennusten tontti (Y) 10636/2.

AK-korttelialueella rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa saa olla liiketiloja, julkisia palvelutiloja ja kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja. Lisäksi kaavaan on merkitty asuntokortteleiden keskelle asumista palvelevat yhteiskäyttöiset tontit (AH), jotka on rakennettava yhtenäisen suunnitelman mukaan. Mainituille tonteille saa rakentaa autopaikkoja ja huoltotiloja viereisten korttelialueiden käyttöön pihakannen alle. Pihakannen päälle ei saa rakentaa autopaikkoja. Lisäksi yhteispihatonteille saa rakentaa kunnallisteknisiä johtoja.

Asuntokortteleiden pohjoispuolelle on merkitty maantasoiset autopaikkatontit (LPA) 10639/1 ja 10640/1. Autopaikkojen vähimmäismäärä on asuinkerrostalojen korttelialueella vähintään suurempi luvuista 1 ap/120 k-m² tai 0,6 ap/asunto. Kaupungin vuokra-asuntojen osalta 20 % pienempi kuin vastaavissa omistusasunnoissa. Erityisasumisen korttelialueella/opiskelija-asunnoissa 1 ap/400 k-m².

Tontille 10634/2 on merkitty rakennusoikeutta 4 000 k-m². Tontti on merkitty 13.1.2018 kiinteistörekisteriin ja sen pinta-ala
on 1 243 m². Osoite on Fregatti Dygdenin kuja 5.

Sijaintikartta on liitteenä 2 ja asemakaava liitteenä 3.

Vuokrausperiaate- ja varauspäätös

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2016, 181 § hyväksyä Kalasataman Sompasaaren asuinkerrostalotontille (AK) 10634/2 vuokrausperiaatteet. Tonttiin ei kohdistunut varausta vuokrausperiaatteita määritettäessä.

Kaupunginhallitus on vuokrausperiaatteiden vahvistamisen jälkeen päättänyt 28.11.2016, 1081 § varata asuinkerrostalotontin (AK) 10634/2 VVO Kodit Oy:lle (nyk. Lumo Kodit Oy) vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen sekä kehittyvä kerrostalo hankkeen suunnittelua varten 31.12.2018 saakka muun muassa seuraavin ehdoin:

        Varauksensaaja on velvollinen yhdessä Kehittyvä kerrostalo -työryhmän sekä kaupungin nimeämien ja/tai hyväksymien yhteistyötahojen kanssa toteuttamaan koko korttelia 10634 koskevan hankkeen ns. SunZEB-ideologiaan perustuvalla suunnitteluratkaisulla varauksensaajan hakemuksen ja sen liitemateriaalin mukaisesti.

        Vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon varattava tontti luovutetaan myymällä käypään arvoon. Asunnot on pidettävä tällöin vuokra-asuntokäytössä vähintään 10 vuotta tontille rakennettavien rakennusten valmistumisesta lukien.

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotonttitiimin tiimipäällikkö on 7.2.2018, 29 § päättänyt vuokrata  Asunto Oy Helsingin Fregatti Dygdenin kuja 5:lle (Y-tunnus 2851158-2) tontin 10634/2 rakennusluvan hakemista varten ajalle 1.3.2018–28.2.2019. Vuokrausta on jatkettu asuntotonttitiimin tiimipäällikön päätöksellä 2.7.2019, 195 §.

Maaperätiedot

Tontin maaperä on sillä aiemmin harjoitetun satamatoiminnan sekä maantäyttöjen johdosta pilaantunut. Tontin maaperä puhdistetaan ostajan toimesta tontin rakentamisen yhteydessä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen myöntämän kunnostuspäätöksen 25.3.2015, 38 § mukaisesti asuntorakentamisen edellyttämään tasoon. Kaupunki maksaa ostajalle maaperän puhdistamisesta aiheutuneet tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset kulut kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin, jolloin puhdistamistoimenpiteissä ja kustannustenjaossa noudatetaan kaupungin noudattamia vakiintuneita periaatteita.

Suunnitelmat ja rakentamisaikataulu

Hanke toteutetaan SunZEB (SunZeroEnergyBuilding) -ideologiaan perustuvalla suunnitteluratkaisulla. Konsepti mahdollistaa tavallista suuremmat ikkunapinnat asumismukavuudesta tinkimättä. Auringosta rakennuksille aiheutuva ylilämpökuorma hyödynnetään kaukojäähdytysjärjestelmän avulla Helsingin kaukolämpöverkossa. Toisaalta talviaikaan matalalta tuleva auringon säteily lämmittää tiloja ja tuo runsaasti luonnonvaloa asuntoihin. Hankkeen tavoite on etsiä ratkaisuja lähes nollaenergiarakentamisen toteuttamiseen.

Kehittyvä kerrostalo -työryhmä on 27.2.2018 hyväksynyt varausehtojen edellyttämällä tavalla SunZEB-tutkimussuunnitelman. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa 18.1.2019, jonka mukaan toteutettava asuinkerrosala on 4 000 k-m².

Hankkeen rakennuttajana on Lumo Kodit Oy (entinen VVO Kodit Oy). Rakentamistoimenpiteet ovat alkaneet elokuussa 2019.

Kaupungin ja Lumo Kodit Oy:n välillä on sovittu menettelystä, jonka mukaan vuokralainen oikeutetaan vuokrasopimusjärjestelyin aloittamaan tontilla 1.8.2019 rakentamistoimenpiteet siihen saakka, kunnes tontin kauppakirja allekirjoitetaan. Tontista peritään 1.8.2019 alkaen kuukausittain vuokraa myyntiin saakka.

Tontin myyminen ja kauppahinnan määräytyminen

Kaupunginhallitus on 1.4.2019, 220 § päättänyt Helsingin kaupungin tontinluovutusta koskevista linjauksista sekä niitä tarkentavista soveltamisohjeista. Nyt kyseessä olevan tontin varauspäätös on tehty marraskuussa 2016, eli ennen uusien tontinluovutuslinjausten vahvistamista. Kaupungin tontinluovutustoiminnan ennustettavuuden vuoksi on tärkeää, ettei uusia linjauksia sovelleta taannehtivasti. Linjaukset ja olemassa olevat tontinluovutuskäytännöt eivät lähtökohtaisesti saa muuttua kesken vireillä olevien hankkeiden suunnittelun. Tämän vuoksi ja hankkeen toteuttamisen edistämiseksi esitetään, että sääntelemättömänä vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotantona toteutettava tontti myydään varauspäätöksen mukaisesti.

Kauppahinta on 6 milj. euroa. Kauppahinnan esitetään määräytyvän toteutettavan asuinkerrosalan 4 000 k-m²:n ja mainitun asuinrakennusoikeuden yksikköhinnan 1 500 euroa/k-m²:n mukaan. Kauppahintaa ei peritä rakennusten kerroksissa porrashuoneen 20 k-m²:n ylittäviltä osin (ns. porrashuonevähennys), mikä on huomioitu mainituissa kerrosalamäärissä ja kauppahinnassa.

Kauppahinnan muodostumiseen vaikuttaa oleellisesti viereisten tonttien 10637/1–4 huhtikuussa 2018 päättyneestä hintakilpailusta (ostotarjouskilpailusta) saadut tarjoukset (vertailuhinnat). Lisäksi tontin arvosta on pyydetty ulkopuolisen asiantuntijan arviolausunto. Kauppahintaa voidaan pitää kaupungin kannalta hyvänä ja hyväksyttävänä sekä vastaavan käypää arvoa ottaen huomioon laadittu arviolausunto tontin markkina-arvosta, vertailukauppahinnat ja markkinaolosuhteet.

Kaupungilla on oikeus periä tontista kauppahinnan lisäksi lisäkauppahintaa rakennusoikeuden ylistysten perusteella, mikäli tontille toteutetaan asuintilaa enemmän kuin 4 000 k-m² ja/tai tämän lisäksi muuta pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää kiinteän omaisuuden myynnistä, silloin kun luovutettavan omaisuuden kauppahinta ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017, 865 § päättänyt, että kaupunkiympäristölautakunta tai sen määräämä viranomainen päättää kiinteistöjen tai rakennustenmyynneistä tai vaihdossa luovuttamisesta, kun sopimuksen kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa. Kun sopimuksen arvo ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Arviokirja

Arviokirja on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjaan kaupungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä se on saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kauppakirjaluonnos

2

Sijaintikartta

3

Asemankaavan muutos 12200

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ostaja

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 13.08.2019 § 360

HEL 2019-007549 T 10 01 01 01

Fregatti Dygdenin kuja 5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

        kaupunki myy Helsingin Sörnäisten Kalasataman Sompasaareen sijoittuvan korttelin 10634 asuinkerrostalotontin 2 (pinta-ala 1 243 m², os. Fregatti Dygdenin kuja 5) tai siitä muodostettavat tontit Asunto Oy Helsingin Fregatti Dygdenin kuja 5:lle tai Lumo Kodit Oy:n määräämälle muulle yhtiölle vähintään 6 000 000 euron kauppahinnasta liitteen 1 mukaisin kauppakirjaluonnoksen ehdoin, kaupungin käyttämin kiinteistökaupan tavanomaisin ehdoin ja toimivaltaisen viranhaltijan päättämin lisäehdoin
 

        tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama oikeutetaan tekemään edellä mainittuun kauppakirjaluonnokseen vähäisiä muutoksia
 

        tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama oikeutetaan allekirjoittamaan edellä mainitun kauppakirjaluonnoksen perusteella tehtävä kauppakirja.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566