Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/39

 

09.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 588

Hankintaoikaisuvaatimus, toimistotarvikkeet

HEL 2019-004672 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että toimistotarvikkeista 27.6.2019 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely raukeaa hankintamenettelyn keskeyttämisen vuoksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 11.7.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintajohtaja on päätöksellään 23.7.2019 keskeyttänyt toimistotarvikkeiden hankinnan. Hankintaa ei näin ollen enää toteuteta oikaisuvaatimuksen kohteena olevan, 27.6.2019 tehdyn hankintapäätöksen perusteella. Tarkoituksena on kilpailuttaa hankinta uudelleen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 11.7.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 23.07.2019 § 60

HEL 2019-004672 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti keskeyttää toimistotarvikkeiden puitejärjestelyä koskevan hankinnan hankintasopimusta tekemättä.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt asiassa parhaan tarjouksen valinnasta hankintapäätöksen 27.6.2019, §55, H014-19, Dnro HEL 2019-004672 Toimistotarvikkeiden hankinta.

Hankinnan kohteen kuvauksessa käytetty ympäristöystävällisyyttä koskeva vaatimus on epätäsmällinen, eikä tarjouspyyntö ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintayksikkö aloittaa hankinnassa mahdollisimman pian uuden hankintamenettelyn, jossa edellä mainittu tarjouspyynnön puute on korjattu.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 27.06.2019 § 55

Lisätiedot

Sirkka Hiltunen, vs. hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 31501

sirkka.hiltunen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566