Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

24.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 476

Vaalitoimikuntien jäsenten valinta vuoden 2019 europarlamenttivaaleihin

HEL 2019-001636 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 25.2.2019 asetettujen ja 1.4.2019 sekä 13.5.2019 muutettujen vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalitoimikuntien kokoonpanoa liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Vaalitoimikunnat muutokset europarlamenttivaalit 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti 25.2.2019 § 138 vaalitoimikunnat ja valitsi jäsenet niihin vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestysaikana suoritettavaa toimikuntaäänestystä varten. Kaupunginhallitus päätti muutoksista vaalitoimikunnissa 1.4.2019 § 221 ja 13.5.2019 § 350. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ollessa käynnissä jäsen perui osallistumisensa vaalitoimikuntatyöskentelyyn ja hänen tilalleen valittiin toinen henkilö. Tiedot ilmenevät liitteestä 1.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Vaalitoimikunnat muutokset europarlamenttivaalit 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 350

HEL 2019-001636 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 25.2.2019 asetettujen ja 1.4.2019 muutettujen vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalitoimikuntien kokoonpanoa liitteen 1 mukaisesti.

01.04.2019 Ehdotuksen mukaan

25.02.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566