Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2019

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

24.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 480

Lainan myöntäminen Urhea-halli Oy:lle

HEL 2019-003850 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Urhea-halli Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 8 000 000 euron lainan urheiluhallin rakentamiseksi Vallilaan, Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen yhteyteen, seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin 30 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että kolme ensimmäistä vuotta rakennuksen valmistumisesta alkaen ovat lyhennyksistä vapaita. Tämän jälkeen lainaa lyhennetään 20 vuotta 100 000 euroa vuosittain ja sen jälkeen 1 000 000 euroa vuosittain kunnes laina on kokonaan maksettu.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lainan erityisehto: Mikäli lainaan sisältyvä korkotuki ylittää määrältään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 mukaisten tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotuksen, peritään korkotuki ylittäviltä osin takaisin. Lainansaaja on velvollinen palauttamaan saamansa tuen näiltä osin.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Käsittely

Esteelliset: Laine-Hendolin Kirsti

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Urhea-halli lainahakemus uusi

2

Urhea-halli_hanke_yleiskuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Urhea-halli Oy on Urhea-säätiön 2018 perustama yhtiö, jonka tarkoituksena on rakennuttaa Vallilan kaupunginosaan Mäkelänrinteen lukion viereen kansainvälisen tason urheilun harjoittelukeskus. Halli on osa urheilua edistävää valtakunnallisesti merkittävää Urhea-kampusta, johon kuuluu lisäksi asuinkerrostalo opiskeleville urheilijoille sekä Mäkelänrinteen lukion laajennusosa. Urhea-halli tulee palvelemaan noin 5000 urheilijaa, eri lajien maajoukkueita, urheiluseuroja ja kuntoilijoita. Uusi kampusalue mahdollistaa yleisurheilun, voimistelun, palloilu- ja kamppailulajien lisäksi tutkimus-, testaus-, urheilulääketiede- ja kuntoutustoiminnan.

Kaupunginhallitus on 27.5. kokouksessaan päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle vahvistettavaksi Vallilan kaupunginosassa sijaitsevan Urhea-hallille varatun maa-alueen (osa kiinteistöä 91-022-0586-0003) vuokrausperiaatteet 31.12.2059 saakka.

Urhea-halli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 35,7 miljoonan euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 8 miljoonan euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rajoitettavan pankkilainalla 18 miljoonaa euroa sekä omalla pääomalla 9,73 miljoonaa euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Urhea-halli Oy:lle , ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen. Peruskoron suuruus 1.6.2019 on 0,00 prosenttia. Koska vallitseva lainan korko on alhaisempi kuin markkinaehtoisesti määräytyvä korko, sisältää laina korkotukea yhteensä 1 486 141 euroa. Tuen laskennassa on käytetty Euroopan komission tiedonannon viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (EUVL 2008/C 14/02 ) mukaista viitekorkoa siten, että marginaali on 1,00 %:ia perustuen yrityksen ja sen emoyhtiön luottokelpoisuusluokkaan ja vakuuksien tasoon. Tuki myönnetään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukaisena investointitukena urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan infrastruktuureille.

Asetuksen sallima enimmäistukimäärä on 30 miljoonaa euroa. Hankkeen tukikelpoiset kustannukset ovat hankkeen rakennuskustannukset 35,7 miljoonaa euroa. Asetus edellyttää, että tukimäärä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotusta. Liikevoitot on vähennettävä tukikelpoisista kustannuksista etukäteen kohtuullisten arvioiden perusteella tai takaisinperintämenettelyllä.

Tuensaajaa Urhea-halli Oy:tä kohtaan ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä Urhea-Halli Oy ole ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekevät kaupunginhallituksen päätöksestä komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisen jälki-ilmoituksen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 40,5 miljoonaa euroa, josta 29,7 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Urhea-halli lainahakemus uusi

2

Urhea-halli_hanke_yleiskuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.05.2019 § 92

HEL 2019-003850 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Urhea-halli Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Vallilan kaupunginosaan Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen yhteyteen rakennettavaa kansainvälisen tason urheiluhallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla kahdeksan (8) miljoonan euron lainan myöntämistä 24 vuoden laina-ajalla Urhea-halli Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena urheiluhallin toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle maa-alueelle Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen yhteydestä. 24:n vuoden laina-aikaa esitetään alkavaksi rakennuksen valmistumisesta ja kolmelle (3) ensimmäiselle vuodelle lyhennysvapaata.

Hallihankkeella on vahva tuki urheilujärjestöjen niin Suomen Olympiakomitean kuin suurten urheilun lajiliittojenkin kautta. Hanke on kirjattu kaupungin 2018–2021 strategiaan sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesti merkittävien urheilupaikkojen listaan. Urheiluhallin on tarkoitus olla merkittävä osa Helsinkiin rakentuvaa kesä- ja talvilajien olympiavalmennuskeskusta.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Urhea-halli Oy:n hanke täydentää niin Helsingin kaupungin kuin valtakunnallistakin kansainvälisen tason hallihankkeita palvellen laajasti eri urheilulajien edustajien tarpeita tarjoten korkeatasoiset puitteet harjoittelulle. Hakijan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kesken on valmisteltavana kyseisestä maa-alueesta 40 vuoden vuokrasopimus.

Urhea-halli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 35,7 miljoonan euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista kahdeksan (8) miljoonan euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rajoitettavan pankkilainalla 18 miljoonaa euroa sekä omalla pääomalla 9,73 miljoonaa euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Käsittely

21.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Kirsti Laine-Hendolin ja Petteri Huurre
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolain 28.1 § 5).

Esittelijä

ulkoilupalvelupäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566