Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2019

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

17.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 466

Valtuutettu Dani Niskasen toivomusponsi tietoisuuden lisäämiseksi koulujen ilmanvaihdon oikeaoppiseen käyttöön

HEL 2018-007316 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Dani Niskanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 20.6.2018 Helsingin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksymistä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen.

Hyväksyessään arviointikertomuksen valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia ehkäistä sisäilmaongelmia Helsingissä lisäämällä tietoisuutta koulutilojen ilmanvaihdon oikeaoppisesta käytöstä. (Dani Niskanen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Kaupunkiympäristön toimialan lausunnon mukaan Helsinki on mukana kuntien sisäilmaverkostossa. Sisäilmaverkosto on asiantuntijaverkosto, joka on vastannut ilmanvaihdon yleisohjeen sekä sen tueksi laaditun perustelumuistion valmistelusta. Yleisohje ja perustelumuistio on laadittu ohjeistamaan ilmanvaihdon oikeaoppista käyttöä ja lisäämään tietoisuutta ilmanvaihdon vaikutuksista sisäilmasto-olosuhteisiin koulutiloissa sekä muissa kuntien palvelurakennuksissa kuten päiväkodeissa, kirjastoissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, jne. Yleisohje on julkaistu 14.3.2019 Sisäilmayhdistyksen verkkosivuilla (https://www.sisailmayhdistys/Julkaisut/Hyva-sisailma-suositukset).

Helsingin kaupungilla yleisohjeen noudattaminen tarkoittaa entistä aktiivisempaa ilmanvaihtojärjestelmien seurantaa ja säätämistä.

Yleisohjeen mukaan yleisilmanvaihto pysäytetään 1–2 tuntia rakennuksen käyttöajan päättymisen jälkeen. Mikäli rakennusta tai ilmanvaihtokoneen palvelualuetta ei käytetä viikonloppuisin tai loma-aikoina, laaditaan jaksotusohjelma, jolloin ilmanvaihto käy tunnin vuorokaudessa. Jatkuvasti käytössä olevissa rakennuksissa, kuten vanhusten palvelukeskuksissa, ilmanvaihto käy jatkuvasti. Yleisohjeessa on myös ohjeistettu, miten tulee menetellä, jos rakennuksessa on kosteus- ja mikrobivaurioita.

Yleisohjeen jalkauttamista varten kaupunkiympäristön toimiala laatii tiedotteen käyttäjätoimialojen tilahallinnoille sekä rakennusten käyttäjille. Tiedotteessa kerrotaan ilmanvaihdon yleisohjeen merkityksestä ja tulevista toimenpiteistä. Lisäksi palvelurakennusten isännöitsijät tullaan perehdyttämään yleisohjeeseen. Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelu päivittää koulujen ja koulullisten monitoimitalojen ilmanvaihtokoneiden aikaohjelmat käyttäjätoimialoilta saatujen rakennusten käyttöaikatietojen mukaisiksi.

Vuoden 2019 aikana aloitetaan käytäntö, missä rakennuksen ilmanvaihtojärjestelemän puhdistamisen jälkeen ilmavirrat mitataan ja säädetään. Lisäksi ilmavirrat mitataan ja säädetään epäiltäessä sisäilmaongelmaa ja rakennuksessa toteutetun tiivistämiskorjauksen jälkeen. Rakennusten ilmanvaihtosuunnitelmat päivitetään, jotta ilmavirrat saadaan säädettyä tasapainoon. Työtä jatketaan myös hygieniatilojen (WC- ja pesutilojen) poistoilmanvaihdon liittämiseksi yleisilmanvaihdon aikaohjelmiin alkaen niistä rakennuksista, missä tämä katsotaan parantavan sisäilmaolosuhteita eniten. Toimintatapa laajennetaan vaiheittain koskemaan koulurakennusten lisäksi myös päiväkoteja, kirjastoja ja muita palvelurakennuksia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 07.05.2019 § 231

HEL 2018-007316 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleistä

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kuntien sisäilmaverkosto on laatinut julkisten palvelurakennusten ilmanvaihdon yleisohjeen ja sen tueksi perustelumuistion, mitkä julkaistiin 14.3.2019 Sisäilmayhdistyksen verkkosivuilla https://www.sisailmayhdistys.fi/Julkaisut/Hyva-sisailma-suositukset.

Helsinki on mukana asiantuntijaverkostossa, joka on vastannut ilmanvaihdon yleisohjeen valmistelusta. Ohje ja perustelumuistio on laadittu ohjeistamaan ilmanvaihdon oikeaoppista käyttöä ja lisäämään tietoisuutta ilmanvaihdon vaikutuksista sisäilmasto-olosuhteisiin koulutilojen lisäksi myös muissa kuntien palvelurakennuksissa kuten päiväkodeissa, kirjastoissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, jne.

Ohjeen noudattaminen tarkoittaa entistä aktiivisempaa ilmanvaihtojärjestelmien seurantaa ja säätämistä mm. kouluissa ja päiväkodeissa. Muilta osin ohje ei tuo olennaisia uudistuksia Helsingin kaupungin nykykäytäntöihin. Ilmanvaihtoa käytetään edelleen rakennuksen käyttöaikojen mukaan. Jos rakennuksessa ei ole käyttöä öisin, ilmanvaihto käynnistetään 2 tuntia ennen rakennuksen käyttöajan alkamista.

Yleisilmanvaihto pysäytetään 1–2 tuntia rakennuksen käyttöajan päättymisen jälkeen. Mikäli rakennusta tai ilmanvaihtokoneen palvelualuetta ei käytetä viikonloppuisin tai loma-aikoina, laaditaan jaksotusohjelma, jolloin ilmanvaihto käy tunnin vuorokaudessa. Jatkuvasti käytössä olevissa rakennuksissa, kuten vanhusten palvelukeskuksissa, ilmanvaihto käy jatkuvasti. Ohjeessa on myös mm. kerrottu, miten tulee menetellä, jos rakennuksessa on kosteus- ja mikrobivaurioita.

Ohjeen jalkauttamista varten laadimme tiedotteet sekä asiakastoimialojen tilahallintoon, että rakennusten käyttäjille.  Tiedotteessa kerrotaan ilmanvaihdon yleisohjeen merkityksestä ja tulevista toimenpiteistä. Ensin kartoitamme Helsingin kaupungin omistuksessa olevien koulurakennusten ja koulullisten monitoimitalojen käyttöajat. Siivous ja koulutoiminnan ulkopuolinen iltakäyttö sisältyvät rakennuksen käyttöaikaan.

Perehdytämme palvelurakennusten isännöitsijät Kympin ylläpitopalvelussa ilmanvaihdon yleisohjeeseen. Ylläpitopalvelu päivittää koulujen ja koulullisten monitoimitalojen ilmanvaihtokoneiden aikaohjelmat toimialoilta saatujen rakennusten käyttöaikatietojen mukaisiksi.

Tänä vuonna aloitetaan käytäntö, missä rakennuksen ilmanvaihtojärjestelemän puhdistamisen jälkeen ilmavirrat mitataan ja säädetään. Lisäksi ilmavirrat mitataan ja säädetään epäiltäessä sisäilmaongelmaa ja rakennuksessa toteutetun tiivistämiskorjauksen jälkeen. Tätä työtä varten rakennusten ilmanvaihtosuunnitelmat päivitetään, jotta ilmavirrat saadaan säädettyä tasapainoon. Työtä jatketaan myös hygieniatilojen (WC- ja pesutilojen) poistoilmanvaihdon liittämiseksi yleisilmanvaihdon aikaohjelmiin alkaen niistä rakennuksista, missä tämä katsotaan parantavan sisäilmaolosuhteita eniten.

Edellä esitetty toimintatapa laajennetaan vaiheittain koskemaan koulurakennusten lisäksi päiväkoteja, kirjastoja ja muita palvelurakennuksia koulurakennuksille tehtyjen toimenpiteiden käynnistyttyä.

Palvelurakennusten ilmanvaihdon yleisohjeen merkitys avataan kiinteistönhoidolle, asiakastoimialoille, työsuojelulle, rakennuttamispalveluille ja Staralle koulutustapahtumissa.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Marianna Tuomainen, sisäilmainsinööri: 310 38653

marianna.tuomainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566