Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2019

1 (7)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

17.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 457

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan kulttuurin palvelukokonaisuuden kulttuurijohtajan viran täyttäminen

HEL 2019-003116 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus otti kauppatieteiden maisteri Mari Männistön kulttuurijohtajan virkaan 7 750 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran vastaanottamisesta sovitaan virkaan valittavan henkilön kanssa erikseen.

Käsittely

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvioi hakijoiden osaamista ja kokemusta hakuilmoituksessa mainittujen osaamisalueiden ja tehtävänkuvauksen pohjalta ja rekrytointi suoritetaan uudelleen. Esimerkiksi arvioidaan hakijoiden kykyä ymmärtää kulttuurin ja taiteen lainalaisuuksia ja johtaa kulttuuripalveluiden tuottamista.

Kannattaja: Mai Kivelä

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 12
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Mikko Särelä, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Mai Kivelä, Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 - 3.

Veronika Honkasalo ja Mai Kivelä jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavin perusteluin:

Pohjaesityksessä jää epäselväksi, millä perusteella esitettyä henkilöä pidetään hakijoista pätevimpinä johtamaan kulttuuripalveluita erityisesti taiteen ja kulttuurin laaja-alaisen tuntemuksen näkökulmasta. Olemme käyneet hakijoiden hakemukset läpi ja joukossa on useita hakijoita, joiden ansioita pitäisi vertailla huolellisemmin keskenään ja suhteessa esitettyyn henkilöön.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tommi Laitio, toimialajohtaja, kulttuuri ja vapaa-aika, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Hannele Isokangas, henkilöstösuunnittelupäällikkö, kulttuuri ja vapaa-aika, puhelin: 310 82662

hannele.isokangas(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

2

Päätöshistoria: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 4.6.2019 § 105

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Viran muut hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurijohtajan virka

Kaupunginhallitus on 25.3.2019, 200 § merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen kulttuurijohtajan virasta ja kehottanut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa käynnistämään viran täyttöön liittyvän julkisen hakumenettelyn.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää palvelukokonaisuuden johtajan virkaan ottamisesta. Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta on tehnyt asiasta esityksen kaupunginhallitukselle.

Virka oli julkisesti haettavana 1.4.–18.4.2019. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Muut käytetyt ilmoituskanavat olivat TE-palveluiden työnhakusivusto osoitteessa mol.fi, Helsingin Sanomat, Twitter, LinkedIn, Facebook ja Instagram. Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö Mercuri Urvalin suorahakupalvelua.

Kaupungin hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan kulttuurijohtajan tehtävä on johtaa kulttuuripalvelukokonaisuutta. Hallintosäännön 4 luvun   7 §:n 2 kohdan mukaan kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin kulttuuripolitiikasta sekä kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemuseotoiminnoista. Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa sille kuuluvista alueellisista erityistehtävistä, joista lailla on erikseen säädetty.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1§:n mukaan palvelukokonaisuuden johtajan ottaa kaupunginhallitus ja 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävään etsittiin hakuilmoituksen mukaan henkilöä, joka ymmärtää taiteen ja kulttuurin lainalaisuuksia ja osaa johtaa kulttuuripalvelujen tuottamista. Hakijoilta odotettiin lisäksi kykyä valmentavaan ja osallistavaan johtamiseen sekä kykyä tuoda asioita ja ihmisiä yhteen, myös kansainvälisesti. Lisäksi edellytettiin erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 69 henkilöä, joista kaksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijoista kaksi ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin 12 hakijaa. Hakijoita haastattelivat 30.4.–3.5.2019 välisenä aikana toimialajohtaja Tommi Laitio, henkilöstösuunnittelupäällikkö Hannele Isokangas, vs. maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen kaupunkiympäristön toimialalta sekä kaupunginsihteeri Leena Mickwitz kaupunginkansliasta.

Hakija 8, **********

Hakija 13, **********

Hakija 27, **********

Hakija 38, Mari Männistö on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2004. Hän suorittaa parhaillaan johtamisen erikoisammattitutkintoa Markkinointi-instituutissa. Hakija toimii johtajana Helsinki Contemporary Oy:ssä. Aiemmin hän on toiminut liiketoimintapäällikkönä Kustannusosakeyhtiö Otavassa ja Bonnier Books Finland Oy:ssä. Hakijalla on vahvaa johtamiskokemusta ja näyttöä onnistuneesta johtamisesta erityisesti organisaation murrostilanteissa. Hänen osaamisessaan painottuu kulttuuri- ja taidesisältöisten tavoitteiden yhteensovittaminen taloudellisiin realiteetteihin.

Hakija 43, **********

Hakija 45, **********

Hakija 48, **********

Hakija 49, **********

Hakija 52, **********

Hakija 57, **********

Hakija 61, **********

Henkilöarviointiin kutsuttiin haastatelluista neljä: Mari Männistö, ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy. Henkilöarviointiin osallistuneet kutsuttiin toiseen haastatteluun 17.5.2019, jolloin hakijoita haastattelivat toimialajohtaja Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar, yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti, va. maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen sekä henkilöstösuunnittelupäällikkö Hannele Isokangas.

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen viran täyttämisestä 4.6.2019, 105 §. Esitys on kokonaisuudessaan päätöshistoriassa. Lautakunta katsoo, että kauppatieteiden maisteri Mari Männistö täyttää parhaiten kulttuurijohtajan viran menestykselliseen hoitamiseen asetetut vaatimukset ja esittää häntä valittavaksi virkaan.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin sekä lautakunnan esitykseen perustuen on katsottava, että Mari Männistöllä on parhaat edellytykset kulttuurijohtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Mari Männistön valintaa puoltaa työhistoria, joka osoittaa kykyä rakentaa kiinnostavia ja ymmärrettäviä kokonaisuuksia luovista sisällöistä, sekä toimia tulkkina taiteen ja kulttuurin yleisöjen ja tekijöiden välillä. Sekä työhistoriassaan että valintaprosessissa hän on osoittanut kykenevänsä rakentamaan selkeitä, arvolähtöisiä kokonaisuuksia, jotka perustuvat sisältöjen ymmärrykselle, talouden huomioon ottaen. Männistö lähestyy asioita rauhallisen uteliaasti, ihmisläheisesti ja analyyttisesti. Männistön työhistoria kuvataiteen ja kirjallisuuden kentältä osoittaa kykyä tavoitteelliseen uudistamiseen, joka perustuu luovien sisältöjen kunnioitukseen sekä taiteen ja kulttuurin laadun ja saavutettavuuden vahvistamiseen. Vertailussa muihin hakijoihin hänet asettaa etusijalle kokonaisvaltainen ja optimistinen strateginen ajattelu, järjestelmällinen ja luottamusta  rakentava toimintatyyli, kokemus palvelujen ja markkinoinnin yhdistämisestä, liiketoimintaosaaminen sekä erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot paineisissakin tilanteissa. Männistö osoitti valintaprosessissa poikkeuksellisen hyvää ja ennakkoluulotonta kykyä yhdistää kaupungin elinvoimaan ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiatavoitteet. Männistön osaaminen tukee Helsingin strategiaa, jossa korostuvat kulttuurin saavutettavuuden lisääminen, kansainvälisen profiilin vahvistaminen, Helsinki Biennaali, Töölönlahden kehittäminen maailmanluokan tapahtumapaikkana, museosektorin vahvistaminen sekä yhteisen kulttuurivision muuttaminen toimenpiteiksi muun taiteen ja kulttuurin kentän kanssa.

Muuta

Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tommi Laitio, toimialajohtaja, kulttuuri ja vapaa-aika, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Hannele Isokangas, henkilöstösuunnittelupäällikkö, kulttuuri ja vapaa-aika, puhelin: 310 82662

hannele.isokangas(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

2

Päätöshistoria: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 4.6.2019 § 105

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Viran muut hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.05.2019 § 97

 

Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 211

HEL 2019-003116 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Tuula Haaviston eroilmoituksen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurijohtajan virasta.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

+358 9 655 783

 

FI02012566