Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/24

 

27.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 409

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätöksen 17.05.2019 § 121 ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

HEL 2019-004664 T 03 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätöksen 17.05.2019 § 121 koskien hallintokantelua kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden toiminnasta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian tausta

Kantelijana toiminut kuntalainen teki 18.11.2018 lähettämässään sähköpostikirjelmässä hallintokantelun neljästä kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden viranhaltijasta.

Kantelu koskee rakennusvalvontapalveluiden viranhaltijoiden menettelyä 14.8.2018 suoritetun tarkastuskäynnin toteuttamisessa, tarkastuslausunnon laadinnassa, kantelijan kysymyksiin vastaamisessa sekä aiemmin tehdyn kantelun käsittelyssä.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsitteli kanteluasian ja antoi kanteluasiaan ratkaisunsa päätöksellään 17.05.2019 § 121.

Asian ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

Ympäristö- ja lupajaosto on päätöksellään ottanut kantaa kantelun kohteena olevien viranhaltijoiden menettelyyn ja todennut, että kolmen viranhaltijan toiminta ei ole ollut moitteetonta. Ympäristö- ja lupajaosto on todennut yhden viranhaltijan olleen osittain jäävi vastaamaan hallintokanteluun. Jaosto on kehottanut korjaamaan tarkastuspöytäkirjojen laatutasoa sekä velvoittanut vastaamaan kantelijan esittämiin kysymyksiin.

Ympäristö- ja lupajaoston päätös on perusteltua ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sen arvioimiseksi, onko jaoston päätös perusteltu hallintolain edellyttämällä tavalla ja onko päätöksessä tehty arvio viranhaltijoiden menettelystä lainsäädännön mukainen.

Ympäristö- ja lupajaoston päätöksessä ei ole selkeästi mainittu päätöksen oikeudellisia perusteita eikä päätöksenteossa sovellettuja säännöksiä. Päätöksessä ei ole myöskään tarkemmin kuvattu, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Päätöksessä ei ole tarkemmin todettu, miltä osin kantelun kohteena olevien viranhaltijoiden toiminta on ollut virheellistä tai lainsäädännön vastaista. Jaosto on todennut yhden viranhaltijan olleen osittain jäävi käsittelemään hallintokantelua, vaikka lainsäädäntö ei tunne osittaisen esteellisyyden mahdollisuutta.

Hallintokantelun käsittelyyn sovelletaan hallintolakia. Hallintolain 53 b §:n 2 momentin mukaan hallintokantelua käsiteltäessä on noudatettava hyvän hallinnon perusteita ja turvattava niiden henkilöiden oikeudet, joita asia välittömästi koskee.

Viranhaltijan esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä ja kuntalain 97 §:ssä.

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Otto-oikeutta koskeva sääntely ja toimivalta

Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Kuntalain 92 §:n 5 momentin mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Kanteluasian käsittelyssä ei kuitenkaan ole kyse 5 momentissa tarkoitetuista erityislainsäädäntöön perustuvista lupa- tai valvonta-asioista, vaan kunnan yleiseen hallintoon kuuluvasta asiasta, johon kaupunginhallituksen otto-oikeus ulottuu.

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus tai pormestari voi ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 03.05.2019 § 99

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566