Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

08.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 238

Vaalilautakuntien jäsenten määrääminen vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin

HEL 2018-011892 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 25.2.2019 asetettujen vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntien kokoonpanoa liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit 2019 muutokset vaalilautakunnissa

2

Vaalilautakuntien varalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti 25.2.2019 § 137 vaalilautakunnat ja valitsi jäsenet niihin vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalipäivää varten.  Osa vaalilautakuntien jäsenistä on ilmoittanut olevansa estyneitä työn, matkan tai muun syyn takia toimimaan vaalilautakunnassa.

Mahdollisten peruutusten varalle on kerätty varalista vaalilautakuntien täydentämiseksi. Muutokset tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi (liite 2).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit 2019 muutokset vaalilautakunnissa

2

Vaalilautakuntien varalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 137

HEL 2018-011892 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa vuoden eduskunta- ja europarlamenttivaaleja varten 169 vaalilautakuntaa hoitamaan vaalipäivän äänestämistä Helsingin äänestyspaikoilla.

Kaupunginhallitus päätti valita puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

 

Keskusvaalilautakunta 27.11.2018 § 20

HEL 2018-011892 T 00 00 01

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti hyväksyä vaalilautakunnan varajäsenten määrän lisäämisen ja siitä syntyvät kustannukset.

Esittelijä

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Veera Reuna

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566