Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

18.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 197

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi

HEL 2018-013288 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus esitti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Korkeasaarenluoto on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 alueista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualueita.

Korkeasaarenluoto täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset.  Alueella on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi, jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen parantaa.

Rauhoituksen tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää alueen monipuolinen pesimälinnusto, johon kuuluu myös uhanalaisia lajeja. Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Korkeasaarenluoto on Korkeasaaren länsipuolella sijaitseva pieni (0,58 ha) kallioluoto. Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältää Korkeasaarenluodon ja sitä ympäröivän vesialueen 25 metrin säteeltä.

Kiinteistötiedot ja omistus

Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee kiinteistöllä 91-432-5-2, Töölön vesi. Kiinteistön omistaja on Helsingin kaupunki.

Kaavatiedot

Asemakaavan 9222 mukaan luoto on eläintarha-aluetta. Luonnonvaraisten lintujen suojelu on eläintarhan toiminta-ajatuksen ja alueen pääkäyttötarkoituksen mukaista eikä vaadi asemakaavan muutosta rauhoituspäätöksen saamiseksi.

Luonnon monimuotoisuus

Korkeasaarenluoto on kallioluoto. Sen lintulajisto ja parimäärät ovat luodon pieneen kokoon nähden huomattavia. Avaintekijänä ovat heinikkoiset painanteet. Luoto on erittäin uhanalaisen selkälokin (viime vuosina 1–3 paria) pesimäpaikka. Luodon uusi valtalaji on ollut vuodesta 2013 alkaen vaarantunut naurulokki (225 paria v. 2016). Luodolla pesii myös suuri tiirayhdyskunta (lähinnä kalatiiroja, enimmillään 90 paria), kalalokkeja, harmaa- ja merilokki sekä joinakin vuosina myös vaarantunut isokoskelo ja erittäin uhanalainen tukkasotka.

Alueen käyttö

Korkeasaarenluodolla on merkitystä lähinnä eläintarhassa kävijöille lintujen tarkkailukohteena. Luodon linnuston tarkkailu on helposti mahdollista Korkeasaaren rannasta tai näkötornista.

Rauhoitusmääräykset

1. Alueella on kielletty

        maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja muuttaminen

        rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen

        puiden, pensaiden tai muiden kasvien sekä sienien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen

        luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai häiritseminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen

        muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai eliölajien säilymiseen

2. Liikkumisrajoitukset

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihinnousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 1.4.–15.8. Liikkumiskielto ei yllä Korkeasaaren pääsaareen, vaan kattaa sen ja Korkeasaarenluodon välisen salmen karttaliitteen mukaisesti.

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

        kalastaminen 16.8.–31.3.

        haitallisten vieraslajien poistaminen, mukaan lukien minkin ja supikoiran laillinen pyynti

        tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden rakentaminen

        muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Korvausmenettely

Rauhoitus ei aiheuta Helsingin kaupungille taloudellisesta haittaa, joten kaupunki ei vaadi rauhoituksesta valtiolta luonnonsuojelulain mukaista korvausta.

Kuva: Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen sijainti ja rajaus (musta viiva).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkeasaarenluoto_ls-alueen_perustamisehdotus_hoito-_ja_käyttösuunnitelma

2

Korrkeasaarenluoto_lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella perustaa luonnonsuojelualueen. Päätökseen luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset määräykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta.

Valmistelu

Korkeasaaren eläintarha on esittänyt saarta suojelualueeksi. Tiedot alueen linnustosta on saatu Matti Luostarisen pesimälinnuston laskenta-aineistosta.

Luonnonsuojelualueen perustamisella on merkitystä luonnonsuojelun lisäksi lähinnä eläintarhassa kävijöille ja työskenteleville, minkä vuoksi erillistä osallistamista ei ole järjestetty.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman, joka on esitysehdotuksen liitteenä 1. Suunnitelmassa on esitetty tarpeelliset toimenpiteet luonnonympäristön hoitamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esityksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkeasaarenluoto_ls-alueen_perustamisehdotus_hoito-_ja_käyttösuunnitelma

2

Korrkeasaarenluoto_lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Tiedoksi

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 01.02.2019 § 20

HEL 2018-013288 T 11 01 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549

jere.salminen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566