Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

11.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 179

Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle

HEL 2018-009902 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsinki Stadion Management Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 1 400 000 euron lainan Telia 5G-Areena hankkeen toteuttamista varten Töölön pallokenttäalueella seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 30 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta, sillä kohde on kaupungin konserniyhtiön omistuksessa.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus

2

Hankesuunnitelma_Telia 5G Areena

3

Telia 5G Areena_kustannukset 21.11.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Töölössä sijaitsevaa jalkapalloilun Telia 5G Areenaa hallinnoi Helsingin Stadion Oy, joka on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö. Helsinki Stadion Oy on vuokrannut alueen HJK:n omistamalle Helsinki Stadion Management Oy:lle (HSM Oy) vuoden 2030 loppuun saakka.

Useat seurat ovat nimenneet Telia 5G Areenan kansainvälisen tason ottelujen pelipaikakseen. Jalkapallostadionin hankkeen tavoitteena ovat Euroopan jalkapalloliiton (UEFA) huippujalkapallolle asettamat olosuhdevaatimukset  sekä yleisöviihtyvyyden parantaminen. Hanke kohdistuu pääosin stadionin etelä- ja pohjoispäätyjen uusimiseen.

Helsinki Stadion Oy ja Helsinki Stadion Management Oy sopivat muutostyösopimuksella, että HSM Oy toteuttaa vuokrauskohteeseen suunnitellut muutostyöt. Helsinki Stadion Oy korvaa osuutensa hankkeesta HSM Oy:lle vuosittaisena vuokranhyvityksenä, joka vastaa 100 %:a stadionin eteläpäädyn kattamisen ja lasituksen, 50 %:a stadionin pohjoispäädyn kattamisen ja lasituksen sekä 15 %:a muiden muutostöiden yhteenlaskettuja toteutuneita kustannuksia jaettuna muutostyöinvestoinnin 30 vuoden poistoajalla. Vuosittainen vuokrahyvitys voi olla enintään 60 000 euroa (alv 0 %) . Mikäli osapuolet eivät tee uutta vuokrasopimusta vuokrakauden päättymisen jälkeen, on yhtiön korvattava HSM Oy:lle jäljellä oleva arvioitu käypä arvo.

Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan      3 500 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 1 400 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 1 300 000 euroa, muulla rahoituksella 400 000 euroa ja Suomen Palloliiton avustuksella 400 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Helsinki Stadion Management Oy:lle, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen. Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 41,7 miljoonaa euroa, josta 29,7 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Marja-Liisa Rinkineva

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus

2

Hankesuunnitelma_Telia 5G Areena

3

Telia 5G Areena_kustannukset 21.11.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.01.2019 § 25

HEL 2018-009902 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n lainahakemuksesta koskien Telia 5G-Areenan hanketta:

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla enintään 1 400 000 euron lainan myöntämistä kolmenkymmenen (30) vuoden laina-ajalla Helsinki Stadion Management Oy:lle (HSM Oy) kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena Telia 5G-Areena hankkeen toteuttamista varten Töölön pallokenttäalueella.

Telia 5G -hanke lähtee kiinteistön käytettävyyden, käyttötalouden ja jalkapallon kansallisesta tarpeesta. Hanke on valtakunnallinen, joka kuuluu keskeisesti Suomen Palloliiton olosuhdeohjelmaan. Hankkeen avulla parannetaan kansainvälisten tapahtumien saamista Helsinkiin. Hankkeen tavoite on yleisöviihtyvyyden parantaminen ja että stadion kokonaisuutena vastaa huippujalkapallolle asetettuja olosuhdevaatimuksia. Hanke kohdistuu stadionin etelä- ja pohjoispäätyjen uusimiseen tontin alueella lisärakentamisella nykyiseen infraan. Hanke nostaa merkittävästi kiinteistön arvoa ja vähentää osittain stadionin korjausvelkaa ja ratkaisee suuren osan tiukentuneista UEFA-kriteereistä pelata kansainvälisiä pelejä stadionilla.

Tällä hetkellä lähes kaikki suomalaiset jalkapalloseurat ovat ilmoittaneet Telia 5G:n pelipaikakseen europeleissä, mikäli etenevät kilpailuissa tarpeeksi pitkälle. UEFA on hyväksynyt toistaiseksi voimassa olevalla poikkeusluvalla Telia 5G:n mahdolliseksi pelipaikaksi aina Eurooppa Liigan lohkovaiheeseen asti, mutta poikkeusluvan siirtymäajat ja vaatimukset kiristyvät kaiken aikaa.

Suomessa ei ole UEFA:n kilpailukalenterin talvikuukausille sopivaa pelipaikkaa tai toiminnallisesti seurajalkapalloon sopivaa kansainväliset kriteerit täyttävää jalkapalloareenaa.

Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 3 500 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 1 400 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan HSM Oy:n/ HJK:n omarahoituksella 1 300 000 euroa, Palloliiton Hattrick-avustuksella 400 000 euroa ja muulla rahoituksella 400 000 euroa.

Helsinki Stadion Oy (HeSta Oy) korvaa osuutensa hankkeesta HSM Oy:lle vuosittaisena vuokranhyvityksenä, joka vastaa 100 %:a stadionin eteläpäädyn kattamisen ja lasituksen, 50 %:a stadionin pohjoispäädyn kattamisen ja lasituksen sekä 15 %:a muiden muutostöiden yhteenlaskettuja toteutuneita kustannuksia jaettuna muutostyöinvestoinnin 30 vuoden poistoajalla. Osapuolet sopivat, että vuosittainen vuokrahyvitys voi kuitenkin olla enintään 60 000 euroa (alv 0 %) vuodessa. Vuokrahyvitys huomioidaan HSM Oy:ltä vuokrasopimuksen mukaisesti perittävässä vuokrassa rakentamisajan alkamisesta vuokrakauden päättymiseen asti. Mikäli osapuolet eivät tee uutta vuokrasopimusta vuokrakauden päättymisen jälkeen, on yhtiön korvattava HSM Oy:lle vuokrakauden päättyessä muutostyöinvestoinnista jäljellä oleva arvioitu käypä arvo. Vuokrauskohteen erityisluonteesta sekä muutostöiden sisällöstä johtuen käyvän arvon voidaan katsoa olevan 18/30 * muutostöiden hyväksytyt kokonaiskustannukset eli arviolta noin 2,1 miljoonaa euroa.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja liikuntalaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566