Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

25.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 137

Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin

HEL 2018-011892 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa vuoden eduskunta- ja europarlamenttivaaleja varten 169 vaalilautakuntaa hoitamaan vaalipäivän äänestämistä Helsingin äänestyspaikoilla.

Kaupunginhallitus päätti valita puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Vaalilautakunnat eduskuntavaalit europarlamenttivaalit 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit sunnuntaina 26.5.2019.

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaan mukaisesti hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa noudatetaan kaupunginvaltuuston (25.4.2018 § 87) vahvistamaa äänestysaluejakoa, jonka mukaan Helsingissä on 169 äänestysaluetta. Kaupunginhallitus on päättänyt (17.12.2018 § 818) äänestysalueiden äänestyspaikat.

Keskusvaalilautakunta hyväksyi (27.11.2018 § 20) vaalilautakuntien varajäsenten määrän lisäämisen viiteen varajäseneen. Aiemmin varajäseniä on valittu kolme. Samalla keskusvaalilautakunta hyväksyi muutoksesta aiheutuvat kustannukset.

Vaalilautakuntien työmäärä on kasvanut äänestäjämäärän ja vaalijärjestelyihin liittyvien vaatimusten kasvaessa. Vaalilautakuntien varajäsenten määrän lisääminen on tarpeen myös viime hetkellä ilmenneiden esteiden (mm. sairaus) vuoksi. Vaalilautakuntien kokoonpanoja tarkistetaan tavanomaisesti uusilla kaupunginhallituksen päätöksillä. Vaalilautakuntien jäsenmäärän lisääminen peruutusten tapahtuessa juuri ennen vaalipäivää voi kaupunginhallituksenpäätös mennä vaalien yli.

Vaalien läheisyyden vuoksi vaalilautakunnat tulee asettaa samanaikaisesti.

Vaalilautakunnissa on jäseniä ja varajäseniä yhteensä 1690. Vaalikelpoinen vaalilautakuntaan on jokainen äänioikeutettu, jonka kotikunta on Helsinki. Vaalilain 15 §:n mukaisesti vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten tulee valtiollisissa vaaleissa mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esitys vaalilautakuntaan valittavista henkilöistä on laadittu edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita rekisteröityjä puolueita edustavien tahojen pohjalta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Vaalilautakunnat eduskuntavaalit europarlamenttivaalit 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Keskusvaalilautakunta 27.11.2018 § 20

HEL 2018-011892 T 00 00 01

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti hyväksyä vaalilautakunnan varajäsenten määrän lisäämisen ja siitä syntyvät kustannukset.

Esittelijä

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Veera Reuna

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566