Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

11.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 125

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi nuorten mielenterveysongelmissa auttavasta chat-linjasta

HEL 2018-011180 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.10.2018 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 24.10.2018 nuorten aloitteita 1.1.-30.6.2018 väliseltä ajalta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: "Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuksia sille, että aloitteen 3 pyyntöön nopeasta chat-linjasta reagoi myös Sote-toimiala, koska nuoret pyytävät apua myös mielenterveysongelmiin." (Sirpa Asko-Seljavaara).   

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.  

Toivomusponsi liittyy 28.1.2018 jätettyyn nuorten aloitteeseen numero 3, joka koskee nuorten auttavia chat-palveluja (esimerkiksi Sekasin-Chat). Aloitteessa todettiin, että nuoret joutuvat usein odottamaan jopa monia tunteja päästäkseen keskustelemaan ongelmastaan. Aloitteessa ehdotettiin, että chat-palveluihin lisättäisiin päivystäjiä tai perustettaisiin uusia nuorille tarkoitettuja chat-palveluja.

Kaupunginvaltuuston käsittelemässä vastauksessa todettiin muun muassa seuraavaa: ”Aloitteessa esitetty ehdotus on tärkeä ja kannatettava. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluissa tullaan keskustelemaan auttavien chat-palvelujen tarpeesta ja nuorten matalan kynnyksen tuen tarjoamisen mahdollisuuksien parantamisesta. Nuorisopalvelut organisoi 5.4.2018 pidettävän Aloiteasema-tapahtuman järjestämistä, jonne Helsingin nuorisoneuvosto on valinnut kyseessä olevan aloitteen yhdeksi edelleen edistettäväksi nuorten aloitteeksi. Nuorisopalvelut järjestävät tilaisuuteen viranhaltijoita, päättäjiä ja asiantuntijoita, jotka voivat auttaa aloitteen eteenpäin viemisessä yhdessä nuorten kanssa.”

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. 

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen suunnattujen määrärahojen avulla sosiaali- ja terveystoimialalla on syksyllä 2018 käynnistetty nuorille suunnatun verkkosivuston kehittäminen. Verkkosivustolle on tarkoitus integroida chat-linja ja yhteydenottolomake tai muu nuorille soveltuva yhteydenottotapa.

Verkkosivuston pohjana käytetään olemassa olevaa nuorille suunnattua viestintäalustaa (Nuorten Helsinki). Sivustolla on kohta nuorten mielenterveyspalveluista (Mielen hyvinvointi). Kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen kanssa, koska sivuston on tarkoitus palvella kaikkia helsinkiläisiä nuoria. Sivuston kehittämiseen osallistuu myös kokemusasiantuntijanuoria, jotta sivustosta saadaan mahdollisimman käyttäjälähtöinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.01.2019 § 5

HEL 2018-011180 T 00 00 03

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien nopeaa nuorten mielenterveysongelmissa auttavaa chat-linjaa:

”Nuorten aloitteessa (nro 3) 28.1.2018 koskien nuorten auttavia chat-palveluja (esim. Sekasin-Chat) todetaan, että nuoret joutuvat usein odottamaan jopa monia tunteja päästäkseen keskustelemaan ongelmastaan. Aloitteessa ehdotetaankin, että chat-palveluihin lisättäisiin päivystäjiä tai perustettaisiin uusia nuorille tarkoitettuja chat-palveluja.

Nuorisopalvelujen lausunnossa aloitteeseen todetaan muun muassa seuraavaa: ”Aloitteessa esitetty ehdotus on tärkeä ja kannatettava. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluissa tullaan keskustelemaan auttavien chat-palveluiden tarpeesta ja nuorten matalan kynnyksen tuen tarjoamisen mahdollisuuksien parantamisesta. Nuorisopalvelut organisoi 5.4.2018 pidettävän Aloiteasema-tapahtuman järjestämistä, jonne Helsingin nuorisoneuvosto on valinnut ko. aloitteen yhdeksi edelleen edistettäväksi nuorten aloitteeksi. Nuorisopalvelut järjestävät tilaisuuteen viranhaltijoita, päättäjiä ja asiantuntijoita, jotka voivat auttaa aloitteen eteenpäin viemisessä yhdessä nuorten kanssa.”

Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet 24.10.2018 kaupunginvaltuusto edellytti selvitettävän mahdollisuuksia sille, että aloitteen nro 3 pyyntöön nopeasta chat-linjasta reagoi myös sosiaali- ja terveystoimiala, koska nuoret pyytävät apua myös mielenterveysongelmiin.

Nuorille suunnatun verkkosivuston kehittäminen

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen suunnattujen määrärahojen avulla sosiaali- ja terveystoimialalla on käynnistetty nuorille suunnatun verkkosivuston kehittäminen syksyllä 2018. Verkkosivustolle on tarkoituksena integroida chat-linja ja yhteydenottolomake tai muu nuorille soveltuva yhteydenottotapa.

Verkkosivuston pohjana käytetään olemassa olevaa nuorille suunnattua viestintäalustaa Nuorten Helsinkiä. Sivustolla on myös erikseen sivu nuorten mielenterveyspalveluista Mielen hyvinvointi. Kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen kanssa, koska sivuston on tarkoituksena palvella kaikkia helsinkiläisiä nuoria. Sivuston kehittämiseen osallistuu myös kokemusasiantuntijanuoria, jotta sivustosta saadaan mahdollisimman käyttäjälähtöinen.

Chat-palvelua kehittäessä selvitetään myös siihen tarvittavat voimavarat, yhteistyö- ja työnjakokysymykset sekä mikä on palveluaika. On määriteltävä myös, miten apu kanavoidaan, kun nuorilla on vakavia huolenaiheita, kuten mielenterveysongelmia. Yhteydenottolomakkeen kehittäminen on yksi tapa päästä kontaktiin niiden nuorten kanssa, jotka tarvitsevat apua. Etsivällä työllä on iso rooli riskiryhmässä olevien nuorten auttamisessa ja myös heidän tehtäväänsä tulee arvioida suhteessa nuorten chat-palveluun.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nuoret viettävät paljon aikaa digitaalisissa ympäristöissä, minkä vuoksi sähköinen viestintä on varmin tapa tavoittaa heidät ja tarjota varhaisempaa tukea. Verkkosivuston ja uusien yhteydenottokanavien kehittämisen avulla pyritään siihen, että nuoret saavat riittävän ajoissa tietoa tarjolla olevista palveluista sekä apua itsenäiseen asioiden hoitamiseen. Mahdollisuus nimettömänä keskusteluun madaltaa avun hakemisen kynnystä ja ehkäisee näin syrjäytymistä.”

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi

Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566