Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

11.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 124

Helsingin kaupungin liittyminen International Biennial Associationin (IBA) jäseneksi

HEL 2018-013246 T 04 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki liittyy jäseneksi International Biennial Associationiin (IBA).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että kaupunki liittyy jäseneksi International Biennial Associationiin (IBA). Kyseessä on yhdistys, joka edistää kansainvälisten biennaalitoimijoiden verkostoitumista sekä verkoston yhteistyötä liittyen niin biennaalin kuratointiin kuin tuottamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi se tukee biennaalien toimijoita tuottamalla tilastotietoa, tutkimusta ja koulutusta. IBA on kansainvälinen toimija, ja siinä on jäseniä kaikkialta maailmassa.

HAM Helsingin taidemuseon vastaa Helsinki Biennaalista ja sisällön tuottamisesta Vallisaareen. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta on esityksessään arvioinut, että verkostoon liittyminen tukee Helsinki Biennaalia kansainvälisenä toimijana kulttuurin kentällä ja vahvistaa Helsinki Biennaalin roolia ja Helsingin mainetta merkittävänä kuvataidekaupunkina. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tulee vastaamaan jäsenmaksusta, joka on 200 euroa vuodessa.

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Noudattamisohjeissa todetaan myös, että uutta jäsenyyttä ehdotettaessa on aiempia jäsenyyksiä tarkasteltava kokonaisuutena. Jos kaupunki liittyy jäseneksi IBAan, tulee kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja tekemään päätöksen luopua Sponsorointi- ja tapahtumamarkkinointi ry:n jäsenyydestä.  

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.01.2019 § 9

HEL 2018-013246 T 04 03 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki liittyy International Biennial Associationin jäseneksi.

Mikäli kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupunki liittyy International Biennial Associationin jäseneksi, niin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen Sponsorointi ja tapahtumamarkkinointi ry:n jäsenyydestä eroamisesta HAM Helsingin taidemuseon osalta ja samalla luopuu siihen liittyneestä 2 000 euron jäsenmaksusta.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566