Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

11.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 121

Tapanilan Urheilutalosäätiön maanvuokrasopimuksen korjaaminen

HEL 2017-001789 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 2.5.2017 § 485 tekemäänsä päätöstä, jolla se on oikeuttanut liikuntalautakunnan muuttamaan Tapanilan Urheilutalosäätiön ja liikuntalautakunnan välistä maanvuokrasopimusta, ehtojen 3 ja 4 osalta seuraavasti:

Vuokrauksessa noudatetaan vuonna 2012 voimaan tulleen vuokrasopimuksen vuokranmääräytymisperusteita.

1.1.2013 alkaen täysimääräinen vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 on 100 siten, että täysimääräinen perusvuosivuokra on 4 114,50 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi 100. Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 30 % 31.12.2021 asti ja sen jälkeen 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti.

Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Tapanilan Urheilutalosäätiön vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tapanilan urheilutalosäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta esitti 23.3.2017 § 71 kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi liikuntalautakunnan vuokraamaan Tapanilan Urheilutalosäätiölle 39. kaupunginosassa (Tapaninkylä) sijaitsevan 17 458 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten 31.12.2034 asti. Liikuntalautakunnan ja Tapanilan Urheilutalosäätiön välillä oli tuolloin voimassa oleva vuokrasopimus ajalle 1.1.2012–31.12.2028, ja sitä oli tarkoitus jatkaa vuoden 2034 loppuun.

Kaupunginhallitus päätti asiasta liikuntalautakunnan esityksen mukaisesti 2.5.2017 § 485 ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti uuden vuokrasopimuksen tekemisestä 20.6.2017 § 9.

Uutta sopimusta oli valmisteltu Tapanilan Urheilutalosäätiön ja liikuntapalveluiden välisissä neuvotteluissa yhteisymmärryksessä siten, että tuolloin voimassa olleen sopimuksen vuokranmääräytymisehdot pysyvät uudessa sopimuksessa ennallaan 31.12.2028 saakka, jolloin alkuperäisen sopimuksen vuokra-aika olisi päättynyt. 1.1.2029–31.12.2034 koskevasta vuokranmääräytymisestä oli tarkoitus päättää erikseen viimeistään 31.12.2026.

Vuokran määräytymistä koskevat perusteet tulivat kuitenkin erehdyksessä kirjatuksi sekä liikuntalautakunnan esitykseen että kaupunginhallituksen päätökseen virheellisesti, koska vuokranmääräytymisperusteet olivat muuttuneet vuonna 2015.

Molemmat osapuolet huomasivat virheen vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Vuokranmääräytymisperusteet esitetään muutettavaksi vastaamaan vuoden 2012 vuokrasopimusta vuoteen 2028 asti. Vuokran määräytymisestä vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään 31.12.2026.

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä ehtoja, jotka ovat liitteenä olevassa vuokrasopimusluonnoksessa.

Kaupunginhallituksen päätettävänä on myös Helsingin Mailapelikeskusta koskeva vastaava asia. Helsingin Mailapelikeskus on Tapanilan Urheilutalosäätiön omistuksessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Tapanilan Urheilutalosäätiön vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tapanilan urheilutalosäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntapalvelukokonaisuus

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.01.2019 § 11

HEL 2017-001789 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää muuttaa 2.5.2017, § 485 tekemäänsä maanvuokrausta koskevaa päätöstä, jolla kaupunki on vuokrannut Tapanilan Urheilutalosäätiölle maa-alueen (Tapaninkylä, kiinteistötunnus 091-039 0353-0014), ehtojen 3 ja 4 osalta seuraavasti:

Vuokrauksessa noudatetaan vuonna 2012 (Lilk 27.3.2012, § 66) voimaan tulleen vuokrasopimuksen vuokranmääräytymisperusteita.

Tammikuun 1. päivästä 2013 alkaen täysimääräinen vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 on 100 siten, että täysimääräinen perusvuosivuokra on 4 114,50 euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindeksi 100 ja että kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 30 % 31.12.2021 asti ja sen jälkeen 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti.

Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

16.10.2018 Ehdotuksen mukaan

20.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 485

HEL 2017-001789 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että lautakunta oikeutetaan muuttamaan liikuntalautakunnan ja Tapanilan Urheilutalosäätiön välillä 27.3.2012, 66 § tehtyä pitkäaikaista maanvuokrasopimusta liikuntatoimintaa varten liikuntalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien seuraavin ehdoin:

1
Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 39. kaupunginosassa (Tapaninkylä) 17 458 m²:n suuruinen alue (kiinteistötunnus 091-039-0353-0014).

2
Vuokra-aika päättyy 31.12.2034.

3
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2016 keskiarvon pistelukua 1913 on 117 420,00 euroa (alv 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951=100" pistelukua 100 vastaavaa 6138,00 euron suuruista perusvuosivuokraa.

4
Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

5
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 23.03.2017 § 71

HEL 2017-001789 T 10 01 01 02

Esitys

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutettaisiin muuttamaan liikuntalautakunnan ja Tapanilan Urheilutalosäätiön välillä 27.3.2012, 66 § tehtyä pitkäaikaista maanvuokrasopimusta liikuntatoimintaa varten liikuntalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien seuraavin ehdoin:

1
Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 39. kaupunginosassa (Tapaninkylä) 17 458 m²:n suuruinen alue (kiinteistötunnus 091-039-0353-0014).

2
Vuokra-aika päättyy 31.12.2034.

3
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2016 keskiarvon pistelukua 1913 on 117 420,00 euroa (alv 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951=100" pistelukua 100 vastaavaa 6138,00 euron suuruista perusvuosivuokraa.

4
Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

5
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Risto Hietanoro

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566