Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

11.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 118

V 27.2.2019, Valtuutettu Petra Malinin aloite lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämisestä

HEL 2018-009594 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki:

Perustelujen toiseksi viimeisen kappaleen virke "Kaupungin henkilöstön virkamatkaohjeistusta ollaan uudistamassa vuoden 2019 aikana ja uudistamisessa tullaan kiinnittämään huomiota myös hiilineutraaliin matkustamiseen." muutetaan muotoon:

"Kaupungin henkilöstön virkamatkaohjeistusta ollaan uudistamassa vuoden 2019 aikana ja uudistamisessa tullaan kiinnittämään huomiota hiilineutraaliin matkustamiseen ja soveltuvin osin mahdollistamaan myös lentämistä vähäpäästöisemmän vaihtoehdon käyttäminen."

Perustelujen viimeisen kappaleen alkuun lisäys:

"Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tulee panostaa nykyistä enemmän etäyhteyksien käyttöön ja pyrkiä korvaamaan osa virkamatkoista etäyhteyden kautta tapahtuvilla tapaamisilla."

Perustelujen viimeisen kappaleen virke "Kaupunginhallitus toteaa, että kotimaan virka- ja työmatkat tulee pääsääntöisesti suorittaa muulla tavoin kuin lentäen, mikäli se on ajankäytön tehokkuuden ja kokonaiskustannusten kannalta perusteltua." muutetaan muotoon:

"Kaupunginhallitus toteaa, että kotimaan virka- ja työmatkat tulee pääsääntöisesti suorittaa muulla tavoin kuin lentäen, mikäli lentämiseen ei ole painavaa syytä ajankäytön tehokkuuden ja kokonaiskustannusten kannalta."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

Liitteet

1

Malin Petra Aloite Kvsto 12092018 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki sitoutuu toimimaan aktiivisesti lentomatkustamisen päästöjen vähentämiseksi. Helsingin tulee selvittää keinoja vähentää helsinkiläisten lentomatkustamista tekemällä vähäpäästöisempiä matkustusmuotoja tukevaa liikennepolitiikkaa sekä kannustamalla helsinkiläisiä lähimatkailuun ja yrityksiä työmatkalentämisen vähentämiseen. Kaupungin tulee myös selvittää kaupungin oman työmatkalentämisen määrä ja sen aiheuttamat päästöt, ja mahdollinen tarve kaupungin työmatkalentämisen vähentämiseen. Esitämme myös, että kaupunki selvittää mahdollisuuden suorittaa hiilidioksidipäästöjen kompensaatiomaksut kaupungin omista lentomatkoista.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on esitettävä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Lentomatkustaminen ja sen infrastruktuuri eivät sinänsä kuulu kaupungin toimialaan tai toimivaltaan. Kaupunkistrategian mukaisesti liikenteen päästövähennyksiä toteutetaan koko Helsingin liikennejärjestelmässä niin pyöräilyn ja kävelyn suosiota lisäämällä kuin sähköautojen, sähköbussien ja raidejoukkoliikenteen osuutta nostamalla. Helsingissä luodaan edellytykset sähköautojen määrän voimakkaalle kasvulle mahdollistamalla sähköautojen julkisen latausinfran rakentaminen markkinaehtoisesti. Helsinki osallistuu siten aktiivisesti toimenpiteillään ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön virkamatkojen tarve arvioidaan aina tapauskohtaista harkintaa käyttäen. Kaupungin matkustusohjeiden mukaan virkamatka tehdään niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista ottaen huomioon matkan ja hoidettavien tehtävien tarkoituksenmukainen suorittaminen.

Helsingin kaupungin hankintakeskus on kilpailuttanut lentomatkustamisen matkatoimistopalvelut. Matkatoimistopalvelujen tuottajana on American Express Global Business Travel (GBT). Keskittämisen etuna on, että kaupungilla on yhtenäinen toimintamalli lentomatkoja varattaessa. Lisäksi GBT:lla on selkeät ohjeet lentomatkustajille mahdollisissa kriisi- ja poikkeustilanteissa. Matkapalvelut tilataan pääsääntöisesti kyseisestä matkatoimistosta.

GBT matkanjärjestäjänä kertoo toteuttavansa vastuullista liiketoimintaa taloudellisissa, sosiaalisissa ja ympäristöasioissa. Yritys on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa erilaisia raportointiratkaisuja, joita voidaan hyödyntää ympäristö- ja vastuullisuusraporteissa. Lentojen seuranta perustuu lentolippujen etäisyystietoihin sekä Corinair-nimisen ilmailualan järjestön tietoihin konekohtaisista päästöistä. Kasvihuonepäästöjen laskennassa käytetään eurooppalaista standardia, joissa huomioidaan nousujen ja laskujen määrät.

GBT:n raportin mukaan vuonna 2018 Helsingin kaupungin työntekijät matkustivat lentäen yhden suuntaisia lentoja yhteensä 6470 kertaa. Matkojen pituus oli yhteensä 10 637 707 kilometriä ja hiilidioksidipäästöt näiltä lennoilta olivat yhteensä 1 028 119 kiloa. Lentolippuja kirjattiin yhteensä 3027 kpl.

Kaupungin voimassa oleva virkamatkaohjeistus kannustaa virkamatkojen tekemiseen julkisilla kulkuvälineillä. Korvaus virkamatkoista maksetaan aina edullisimman matkustustavan mukaan. Kaupungin henkilöstön virkamatkaohjeistusta ollaan uudistamassa vuoden 2019 aikana ja uudistamisessa tullaan kiinnittämään huomiota myös hiilineutraaliin matkustamiseen. Myös matkatoimistopalveluita ollaan kilpailuttamassa vuonna 2019 ja kilpailutuksessa tullaan kiinnittämään huomiota vastuullisen lentomatkustamiseen ja mahdollisten lentojen päästökompensaation maksamiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kotimaan virka- ja työmatkat tulee pääsääntöisesti suorittaa muulla tavoin kuin lentäen, mikäli se on ajankäytön tehokkuuden ja kokonaiskustannusten kannalta perusteltua. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on sitoutunut Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelmassaan kantamaan vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

Liitteet

1

Malin Petra Aloite Kvsto 12092018 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2019 § 98

HEL 2018-009594 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

04.02.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

28.01.2019 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566