Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

04.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 102

Päiväkoti Isoniityn korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2018-011907 T 10 06 01

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Kumpulaan rakennettavan, päiväkoti Isoniityn korvaavan päiväkodin uudisrakennuksen 13.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 540 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 100 000 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Päiväkoti Isoniityn korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

2

Hankesuunnitelman liitteet 1−6

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kumpulaan osoitteeseen Limingantie 39 on suunnitteilla uusi päiväkoti 150 lapselle. Uudisrakennus korvaa nykyisen päiväkoti Isoniityn, jonka huonokuntoinen rakennus tullaan purkamaan uudisrakennuksen valmistuttua. Päiväkotipaikkojen tarve on Kumpulan alueella ollut jo vuosien ajan suurempi kuin käytettävissä olevat tilat, ja uudisrakennus tuo alueelle 113 uutta tilapaikkaa.

Rakentamisen kustannukset ovat 7 100 000 euroa ja uudisrakennuksen arvioitu valmistumisaika on tammikuussa 2021.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on omalta osaltaan puoltanut hankesuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijän perustelut

Nykyinen päiväkoti Isoniitty ja tilapaikat

Päiväkoti Isoniitty sijaitsee Vanhankaupungin peruspiirissä, Kumpulan osa-alueella, jossa se palvelee erityisesti Kumpulan ja sen lähialueiden lapsia ja heidän perheitään.

Päiväkodin paviljonkirakennus on yli 30 vuotta vanha. Kiinteistö on huonossa kunnossa eikä sitä ole taloudellisesti tai teknisesti perusteltua enää peruskorjata.

Nykyinen päiväkoti korvataan uudisrakennuksella, joka tulee n. 400 metrin päähän nykyisestä rakennuksesta osoitteeseen Limingantie 39. Asemakaava mahdollistaa päiväkotitilojen sijoittamisen kyseiselle korttelialueelle. Nykyinen päiväkotirakennus on käytössä kesään 2022 saakka, joten päiväkoti ei tarvitse väistötiloja uudisrakennuksen rakentamisen ajaksi. Uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen nykyinen päiväkotirakennus puretaan ja sen puistotontti maisemoimaan.

Kaksikerroksiseen uudisrakennukseen tulee 150 tilapaikkaa nykyisten 37 paikan sijaan. Hoito- ja kasvatushenkilöstöä on arviolta 28 riippuen hoidossa olevien lasten määrästä ja i'istä. Ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstöä on noin viisi. Tilapaikat on uudisrakennusta suunniteltaessa mitoitettu 8 htm² / lapsi.

Uudisrakennushanke tuottaa alueen varhaiskasvatuspalveluihin 113 lisäpaikkaa, jotka huomioidaan alueen palveluverkkotarkastelun yhteydessä.

Kumpulan alueen palveluverkko

Varhaiskasvatuspalvelujen tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkkoa kehitetään vastaamaan varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita ja perheiden palvelutarpeita. Joustavat, turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt tukevat lasten ja aikuisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Päiväkotipaikkojen tarve on Kumpulan alueella ollut jo vuosien ajan suurempi kuin käytettävissä olevat päiväkotitilat. Vuosien 2018−2027 väestöennusteen mukaan Koskela-Kumpula-Käpylä -alueen 1−6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa noin 200:lla. Alueen huonokuntoiset ja pienet päiväkotitilat eivät riitä käyttötarpeeseen.

Uudisrakennushanke mahdollistaa varautumisen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvuun ja lähipäiväkotikäytäntöön siirtymiseen. Alueen palveluverkkoa muokataan siten, että uudisrakennushankkeen toteutuessa yhden tai kahden päiväkodin peruskorjauksesta voidaan luopua. Tarkastelun kohteena on sekä suomen- että ruotsinkielinen palveluverkko.

Uudisrakennushankkeen laajuus ja toteutuksen aikataulu

Uudisrakennuksen laajuus on 1 540 brm² ja sen toteutus on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman mukaan ajoitettu vuosille 2019−2020. Tavoiteaikataulun mukaan hanke on valmis tammikuuhun 2021 mennessä.

Rakentamiskustannukset sekä vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat on arvonlisäverottomana yhteensä 7 100 000 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.

Hankkeelle on varattu 6 500 000 euroa vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028. Muuttunut rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaan määritelty sisäinen kuukausivuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on noin 32,80 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 27,04 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 5,76 euroa/htm². Vuosivuokra on yhteensä 473 107 euroa 9/2018 lasketun hintatason mukaan. Tuottovaade on 3 % ja vuokra-aika 20 vuotta. Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 § 286 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja päättänyt päiväkodin perustamisesta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on lausunnossaan todennut, että uudisrakennushankkeen tavoitteena ovat joustavat ja monipuoliset oppimisympäristöt sekä tiloiltaan tehokas päiväkoti. Tilasuunnittelussa korostuu lasten osallisuus ja pienryhmätoiminta. Tilat on suunniteltu esteettömiksi ja akustiikkaan, valaistukseen ja ergonomiaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Varhaiskasvatuspalvelu on perheille arjen lähipalvelu, ja päiväkodit ovat alueen yhteisiä ja yhteisöllisyyttä mahdollistavia tiloja. Lapsen näkökulmasta päiväkotipaikka omalla asuinalueella mahdollistaa kaverisuhteiden muodostumisen lähellä kotia ja tutustumisen ja turvallisen liikkumisen omalla asuinalueella.

Uudishankkeessa saadaan turvalliset ja joustava tilat, joista osa on myös asukaskäytössä. Lapset ja perheet osallistuvat päiväkodin tilojen ja toiminnan suunnitteluun. Uudishankkeen tiloissa voidaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan arvion mukaan ottaa paremmin huomioon varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset toiminnalliset tekijät.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Päiväkoti Isoniityn korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

2

Hankesuunnitelman liitteet 1−6

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.12.2018 § 286

HEL 2018-011907 T 10 06 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan tarveselvityksen päiväkoti Isoniityn uudisrakennuksesta. Uudisrakennus sijaitsee osoitteessa Limingantie 39, 00560 Helsinki.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialan 13.12.2018 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkodin osoitteeseen Limingantie 39, 00560 Helsinki.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 13.12.2018 § 140

HEL 2018-011907 T 10 06 01

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle LPK Isoniityn uudisrakennushankkeen 13.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 540 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 100 000 euroa kustannustasossa 9/2018 ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja tarveselvityksen.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566