Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/25

 

21.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53

Helsingin kaupungin liittyminen Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäseneksi

HEL 2018-012420 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäseneksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että kaupunki liittyy Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäseneksi. Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin toimialan tai liikelaitoksen esityksestä.

Suomen Taloushallintoliitto ry harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja muuta vastaavaa toimintaa taloushallintoalan kehittämiseksi. Lisäksi yhdistys hoitaa yhteistä mainontaa ja tiedotustoimintaa sekä tukee jäsentoimistojensa henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Liitto vastaa myös jäsenistönsä yhteisten etujen valvomisesta ja edistämisestä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenyys tuo suurimmat julkisen puolen toimijat yhteen, mikä mahdollistaa nykyistä tiiviimmän yhteistyön näihin toimijoihin ja yhteisöihin. Tämän lisäksi uudenlainen vertaiskehittäminen ja vertailuanalyysit kuntasektorin muiden palvelukeskustelun kanssa mahdollistavat myös taloushallintopalveluliikelaitoksen oman toiminnan entistä paremman kehittämisen ja suunnittelun.

Yhdistys kouluttaa ja pätevöittää talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisia järjestämällä koulutuksia taloushallintoalan asiantuntijatutkinnon (KLT-tutkinto) sekä palkkahallinnon asiantuntijatutkinnon (PHT-tutkinto) suorittamiseen. Tämä lisäksi Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenenä on mahdollista saada jäsenhintaan asiantuntija- ja neuvontapalveluita, räätälöityä valmennuksia sekä osaamisen kehittämisen viitekehykset ja siihen liittyviä palveluita.

Suomen Taloushallintoliitto ry:n tarjoamat palvelut ja niiden muodostama kokonaisuus tarjoavat Helsingin kaupungille kustannustehokkaan tavan ylläpitää korkeatasoista ja ajantasaista talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden osaamista, tukevat taloushallintopalveluliikelaitoksen toiminnan kehittämistä hyödyntämällä Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenilleen tarjoamaa benchmarking -palvelua sekä mahdollistavat nykyistä tiiviimmän verkostoitumisen yhdistyksen muiden jäsenien ja toimijoiden kanssa.

Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenmaksu on ensimmäisenä vuonna 3 600 euroa ja jatkossa 8 880 euroa. Taloushallintopalveluliikelaitos huolehtii jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja jäsenmaksujen suorittamisesta itsenäisesti.

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että jos liikelaitos on liittymässä johonkin järjestöön, on samassa yhteydessä pyrittävä tarkastelemaan liikelaitoksen jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä. Helsingin kaupungilla ja taloushallintopalveluliikelaitoksella ei ole tällä hetkellä jäsenyyksiä muissa tämän tapaisissa yhdistyksissä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian taloushallinto

Päätöshistoria

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 10.12.2018 § 24

HEL 2018-012420 T 00 01 06

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki hakee Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäseneksi. Samalla kaupunginhallitus päätti antaa taloushallintopalveluliikelaitokselle oikeuden hakea jäsenyyttä Suomen Taloushallintoliiton ry:n seuraavasta mahdollisesta hallituksen kokouksesta.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566