Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

22.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 656

Helsingin kaupungin liittyminen World Cities Culture Forum -verkostoon

HEL 2018-008792 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy World Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käytettäväksi verkoston ensimmäisen vuoden 2018 jäsenmaksua varten tarvittavan 17 500 euron määrärahan. Jäsenmaksu maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, projekti 104020106301.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että kaupunki liittyy World Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi. Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin toimialan tai liikelaitoksen esityksestä.

World Cities Culture Forum on Lontoon aloitteesta perustettu maailman johtavien kulttuurikaupunkien verkosto. Aloite verkostoon liittymisestä on tullut Lontoon pormestarilta Sadiq Khanilta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esityksessään arvioinut, että verkostoon liittyminen tukee Helsingin brändiä kansainvälisenä kulttuurikaupunkina ja vahvistaa verkostoja kulttuurimyönteisiin suurkaupunkeihin. Verkoston kautta Helsinki voi markkinoida omaa taiteen ja kulttuurin osaamistaan sekä löytää uusia ratkaisuja taiteen ja kulttuurin tukemiseen.

Verkoston kautta Helsinki saa ensi kertaa luotettavaa vertailutietoa taiteen ja kulttuurin tilasta suhteessa muihin maailman kaupunkeihin. World Cities Culture Forum tuottaa vuosittain tutkimusraportin, joka
vertailee jäsenkaupunkeja 70 erilaisella kulttuurin indikaattorilla. Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Amsterdam, Austin, Bogota, Bryssel, Buenos Aires, Kapkaupunki, Chengdu, Dakar, Dublin, Edinburgh, Hongkong, Lagos, Lissabon, Lontoo, Los Angeles, Melbourne, Milano, Mumbai, Montreal, Moskova, New York, Pariisi, Rooma, Soul, Shanghai, Shenzhen, Tukholma, Sydney, Taipei, Tokio, Toronto, Wien, Varsova ja Zürich. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan arvion mukaan verkostosta saatava vertailutieto paikkaa merkittävää aukkoa kaupungin tietoaineistoissa.

Verkoston jäsenmaksu on ensimmäisenä vuonna 17 500 euroa ja sen jälkeen 8 500 euroa vuodessa. Jäsenmaksu kattaa pääsyn verkoston tietokantoihin, Helsingin oman sivun verkoston verkkosivuilla, osallistumisen kulttuurijohdon vaihto-ohjelmaan, kahden hengen osallistumiskulut vuosittaiseen seminaariin (pl. lennot), indikaattoritiedon sekä oikeuden kääntää verkoston raportit omalle kielelle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että ensimmäisen vuoden korotettu jäsenmaksu katetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista, minkä jälkeen kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa jäsenmaksuista.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, sen tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä. Jos kaupunki päättää liittyä World Cities Culture Forum -järjestöön, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée -verkostosta (Välimeren nuorten taiteilijoiden biennaali) eroamisesta. Verkoston jäsenyys juontuu kulttuurikaupunkivuosi 2000:n projekteista, eikä se kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan arvion mukaan enää liity toimialan aktiiviseen kansainväliseen toimintaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kaupunginkanslian taloushallinto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.09.2018 § 175

HEL 2018-008792 T 04 03 01

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki liittyy World Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi.

Mikäli kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupunki liittyy World Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi, niin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée -verkoston (BJCEM) jäsenyydestä eroamisesta ja samalla luopuu siihen liittyneestä 2 000 euron jäsenmaksusta.

Käsittely

11.09.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että täydennetään esitysehdotuksen toisen kappaleen viimeistä virkettä seuraavasti: "ja samalla luopuu siihen liittyneestä 2 000 euron jäsenmaksusta."

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

28.08.2018 Palautettiin

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566