Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

24.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 613

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston virkamatka Hampuriin 3.–5.10.2018

HEL 2018-009030 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varsinaiset jäsenet, tai näiden ollessa estyneitä varajäsenet, tekemään virkamatkan Hampuriin, Saksaan 3.–5.10.2018.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 29.1.2018 (50 §) hyväksynyt luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet, joiden mukaan kaupunginhallitus voi erityisestä perustellusta syystä päättää aluerajausten ulkopuolelle suuntautuvista virkamatkoista.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 2 000 euroa henkilöä kohden.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto valmistelee parhaillaan kaupungin kiinteistöstrategiaa, joka esitellään luottamuselimille kuluvan syksyn aikana. Välittömästi sen jälkeen käynnistyy strategiaan liittyvän toteutus- ja sisäilmaohjelman toimeenpano, joka jatkuu useita vuosia. Kiinteistöstrategiassa linjataan kaupungin palvelukiinteistöjen suunnittelua, rakennuttamista, rakentamista, ylläpitoa ja omistamista. Jaoston ja toimialan käytännön työn kannalta on tärkeää tutustua myös muualla maailmalla tapahtuvaan palvelutilojen suunnitteluun ja toteutukseen sekä niistä saatuihin kokemuksiin.

Hampurin valikoituminen jaoston matkakohteeksi on perusteltua, sillä Hampuri on nopeasti kasvava eurooppalainen suurkaupunki, jossa on viime vuosina voimakkaasti uudistettu kaupungin käyttämää tilakantaa. Hampurissa on rakenteilla myös yksi Euroopan kunnianhimoisimpia kaupunkirakennusprojekteja, jonka on määrä valmistua vuonna 2025. Hampuri on lisäksi moderni urbaanin ja kestävän rakentamisen kohde, jossa on runsaasti jaoston toimialaan liittyvää nähtävää.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 06.09.2018 § 106

HEL 2018-009030 T 00 00 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi rakennusten ja yleisten alueiden varsinaiset jäsenet tai näiden ollessa estyneitä, varajäsenet sekä jaoston esittelijät tekemään virkamatkan Hampuriin Saksaan 3. - 5.10.2018.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansiomenetyksen korvaukset maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 2 000 euroa/henkilö.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Jaakko Stauffer, tekninen johtaja, puhelin: 310 36440

jaakko.stauffer(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566