Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/20

 

18.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 451

Kaupunginvaltuuston 13.6.2018 § 175 kohdalla tekemän päätöksen täytäntöönpano: Johtamisjärjestelmän muutos, vaikutus kirjanpidon rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöihin (Rahastojen käytön toimivallan siirto)

HEL 2017-004845 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti Helsingin kaupungin asuntotuotantorahaston, Helsingin kaupungin vakuutusrahaston sekä Helsingin kaupungin lahjoitusrahastojen varojen käytöstä seuraavaa:

        Helsingin kaupungin asuntotuotantorahaston

        Helsingin kaupungin vakuutusrahaston käytöstä päättää kansliapäällikkö.

        Lahjoitusrahastojen käytöstä päätetään liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto lahjoitusrahastojen delegointimuutoksista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin hallintosäännön (Kvsto 14.2.2018 § 36) 8 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen toimivalta kaupungin kirjanpidollisten rahastojen osalta määräytyy seuraavasti: ”Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää, kirjanpidollisten rahastojen varoista myönnettävistä lainoista ja varojen muusta käytöstä.”

Tällä toimivallan siirrolla pyritään saattamaan päätöksenteko toiminnallisesti tarkoituksenmukaiselle tasolle. Asuntotuotantorahaston käyttöoikeus yhdenmukaistetaan vastaamaan kaupunkiympäristön toimialan valtuuksia hankinnoista ja vahingonkorvauksista tehtyjen delegointien mukaiseksi (Joja 22.5.2017 ja toimialajohtaja (Kymp) 21.6.2017).

Helsingin kaupungin asuntotuotantorahaston 2. korin tarkoituksena on kaupungin oman asuntotuotannon rakennuttamisen riskien hallitseminen sekä asuntotuotantoon liittyvän kehittämis- ja koerakentamistoiminnan rahoittaminen.

Kaupungin omassa asuntotuotannossa voi yksittäisessä tapauksessa vahingonkorvaukset nousta suuriksi. Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto on delegoinut päätöksellään 22.5.2017 asuntotuotantopäällikölle erityishankintavaltuutuksella hankkia asuntotuotantorahastossa olevilla rahoilla 500 000 eurolla/hanke urakoita ja muita palveluita kaupungin oman asuntotuotannossa syntyvien vahinkojen korjaamiseksi.

Helsingin kaupungin asuntotuotantorahaston 3. korin tarkoituksena on kaupungin suoraan omistamien korkotukiasuntojen kustannusten hoitaminen. Kolmas kori on perustettu bullet-lainojen maksua varten. Lainat tulevat maksetuksi vuoden 2019 lopussa, jonka jälkeen on tarkoituksenmukaista lakkauttaa tämä asuntotuotantorahaston kori.

Tällä päätöksellä ei muuteta toimielinten nykyisiä toimivaltuuksia.

Kaupunginhallituksen päätettäväksi jää edelleen seuraavien kirjanpidollisten rahastojen käyttö:

Helsingin kaupungin innovaatiorahaston päätösvalta on hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaostolla. Osallisuusrahaston perustamista on käsitelty kaupunginvaltuustossa 13.6.2018. Viimeiset rahoitettavat hankkeet Helsingin kaupungin lähiörahaston pääomasta päätettiin 21.5.2018.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto lahjoitusrahastojen delegointimuutoksista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.06.2018 § 390

HEL 2017-004845 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa

        eräiden kaupungin kirjanpidollisten rahastojen säännöt sekä 

        eräiden lahjoitusrahastojen sääntöjen tuottojen ja ylijäämän käsittelyä koskevien 3 § ja 4 § määräykset 1.7.2018 lukien

liitteessä 1 esitetyn mukaiseksi.

08.05.2017 Ehdotuksen mukaan

02.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 17.05.2017 § 240

HEL 2017-004845 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston, Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahaston, vakuutusrahaston, lähiörahaston, innovaatiorahaston ja asuntotuotantorahaston säännöt, sekä kunkin lahjoitusrahaston sääntöjen 5 §:n liitteessä 1 esitetyn mukaiseksi 1.6.2017 lukien.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566