Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

18.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 441

Alueen varaaminen monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon

HEL 2018-000888 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus varaa Lattiaa Liikkujille ry:lle perustettavan yhtiön lukuun 28. kaupunginosassa (Oulunkylä/Pirkkola) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn n. 8 900 m²:n suuruisen alueen, joka on osa kiinteistöä 091-403-0001-0142, monitoimihallin suunnittelua varten 30.6.2019 asti seuraavin ehdoin:

1
Varausalue käsittää osan asemakaavan nro 12185 korttelista 28205, joka on kaavoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti.

Varausmaksu on 4 450 euroa vuodessa ja se on maksettava 15.8.2018 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen yleisökassaan (Toinen linja 4 A) tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

2
Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

3
Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

4
Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, ojien ym. siirroista.

5
Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

6
Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

7
Varauksensaajan on varausaikana esitettävä seuraavat tiedot:
- suunnitelmat rakennettavasta hallista
- yksityiskohtaiset tiedot hallin rakentamiskustannuksista sisältäen kaikki rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ja hallin varustelusta
- yksityiskohtaiset tiedot hallin käyttötalouslaskelmista ja niiden perusteista
- yksityiskohtaiset tiedot hallin rakentamisen taloussuunnitelmasta
ja hankkeen kokonaisrahoituksesta
- alustava varmistus siitä, että hallin rakentaminen esitettyjen suunnitelmien mukaan on eri viranomaislupien näkökulmasta mahdollista

8
Tämä varauspäätös ei ole kaupungin sitoumus lainan myöntämiseen hallin rakentamista varten. Siihen liittyvät esitykset käsitellään tarvittaessa erikseen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti 13.3.2018, § 64, että kaupunginhallitus varaisi Lattiaa Liikkujille ry:lle perustettavan yhtiön lukuun 28. kaupunginosassa (Oulunkylä/Pirkkola) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn n. 8 900 m²:n suuruisen alueen, joka on osa kiinteistöä 091-403-0001-0142, monitoimihallin suunnittelua varten ajaksi 1.5.2018–30.4.2019

Liikuntapalveluille on saapunut Lattiaa Liikkujille ry:n perustetavan yhtiön lukuun 19.1.2018 päivätty hakemus, joka koskee yhden vuoden suunnitteluvarauksen myöntämistä Pirkkolan liikuntapuistossa olevalle tontille monitoimihallin rakentamista varten. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikuntatilojen riittävyyttä.

Perustettavalla yhtiöllä on tarkoituksena rakentaa n. 8 600 m²:n suuruinen monitoimihalli, jossa olisi telinevoimistelusali, rytmisen voimistelun sali, kolme koripallokenttää ja yksi 3 x 3 -koripallo-kenttä, salibandykenttä, kolme padelkenttää, kaksi tanssisalia ja tatami. Lisäksi halliin rakennettaisiin neuvottelutiloja, varastoja, pukuhuoneita ja teknistä tilaa. Hallin rakentamisen yhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Haagan yhteiskoulu oy, Elise ry ja Suomen Taitovoimistelu Klubi ry. Alustavia havainnekuvia rakennettavasta hallista on esityslistan liitteenä.

Hakemuksen mukaan hankkeen alustava kustannusarvio on n. 12 miljoonaa euroa. Jatkoselvittelyssä hakija on ilmoittanut oman pääoman ehtoisen rahoituksen suuruudeksi 4,0 milj. euroa, kaupungilta anottavan lainan osuudeksi 4,8 milj. euroa sekä rahalaitoslainan määräksi 2,5 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tarvittavan avustuksen osuudeksi hakija on ilmoittanut 0,75 milj. euroa. Lisäksi hakija on pyydetysti antanut alustavaa lisätietoa perustettavan yhtiön tulojen ja menojen muodostumisesta sekä yhtiön taloudellisista edellytyksistä. Hallin toteuttamisen arvioidaan tuovan paineita kaupungin seura-avustuksiin arviolta 100 000 euroa. Halli olisi tarkoitus avata vuoden 2020 aikana. Hakemuksessa esitetyt tiedot rakennettavista hallitiloista, rakentamisen kustannuksista ja sen rahoittamisesta sekä hallin käyttötaloudesta ovat yleisluonteisia.

Varausalue käsittää osan asemakaavan nro 12185 korttelista 28205, joka on kaavoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Varausalue kuuluu voimassa olevan kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksymään ja 14.3.2014 lainvoiman saaneen asemakaavan nro 12185 mukaan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YU). Asemakaava mahdollistaa suunnitellun monitoimihallin rakentamisen.

Tontin rakennusoikeus on 9 100 kerrosneliömetriä. Kaava sallii 1-kerroksisen rakentamisen, mikä on ristiriidassa tontin koon 9 000 m2 kanssa. Kaavoittaja on todennut ristiriidan ja näkee kerrosluvusta poikkeamisen mahdollisena kaupunkikuvalliset näkökohdat huomioiden.

Toteutuessaan halli toisi lisää liikuntatiloja erityisesti sisäpalloiluille ja voimistelulle.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lattiaa Liikkujille ry, suunnitteluvaraushakemus, Pirkkolan liikuntapuisto, Oulunkylä

2

Pirkkolan monitoimihalli

3

Pirkkola pohja 1krs., 5.2.2018

4

Pirkkola pohja 2krs., 5.2.2018

5

Pirkkola monitoimihalli kartta.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.03.2018 § 64

HEL 2018-000888 T 10 01 01 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se varaisi Lattiaa Liikkujille ry:lle perustettavan yhtiön lukuun 28. kaupunginosassa (Oulunkylä/Pirkkola) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn n. 8 900 m²:n suuruisen alueen, joka on osa kiinteistöä 091-403-0001-0142, monitoimihallin suunnittelua varten ajaksi 1.5.2018–30.4.2019 seuraavin ehdoin:

1
Varausalue käsittää osan asemakaavan nro 12185 korttelista 28205, joka on kaavoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti.

Varausmaksu on 4 450 euroa vuodessa ja se on maksettava 15.6.2018 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin taloushallintopalveluiden varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

2
Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

3
Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

4
Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, ojien ym. siirroista.

5
Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

6
Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

7
Varauksensaajan on varausaikana esitettävä seuraavat tiedot:
- suunnitelmat rakennettavasta hallista
- yksityiskohtaiset tiedot hallin rakentamiskustannuksista sisältäen kaikki rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ja hallin varustelusta
- yksityiskohtaiset tiedot hallin käyttötalouslaskelmista ja niiden perusteista
- yksityiskohtaiset tiedot hallin rakentamisen taloussuunnitelmasta
- alustava varmistus siitä, että hallin rakentaminen esitettyjen suunnitelmien mukaan on eri viranomaislupien näkökulmasta mahdollista

8
Tämä varauspäätös ei ole kaupungin sitoumus lainan myöntämiseen hallin rakentamista varten. Siihen liittyvät esitykset käsitellään tarvittaessa erikseen.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566