Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/24

 

23.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 245

V 16.5.2018, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite Kannelmäen Hiekkakentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi

HEL 2017-013032 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Juhani Strandénin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Strandén Juhani Aloite Kvsto 29112017 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Juhani Strandén ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakenttä muutetaan tekonurmikentäksi, jotta Kannelmäen alueelle taattaisiin samanlaiset harjoitteluolosuhteet jalkapallon harrastamiseen kuin pienemmissäkin kaupunginosissa, joissa on tekonurmikenttä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan antamaan lausuntoon.

Kesäisin jalkapalloa ja talvisin jäädytettynä luistelua palvelevan 98 x 60 metrin kokoisen hiekkakentän rakentaminen tekonurmikentäksi kehittäisi merkittävästi jalkapallon harjoitteluolosuhteita Kannelmäen alueella. Tämän vuoksi liikunnan palvelukokonaisuus teki joulukuussa 2017 kaupunkiympäristön toimialalle esityksen siitä, että liikunnan investointeihin osoitetusta kolmen miljoonan euron lisämäärärahasta kohdennettaisiin 500 000 euroa Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakentän muuttamiseen tekonurmeksi.

Helsingissä on 28 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa oleva tekonurmea sekä 26 seurojen hallinnoimaa tekonurmea.

Tämän vuoden kenttärakentamisen investointisuunnitelman mukaan Kannelmäen tekonurmen lisäksi rakennetaan  tekonurmi Latokartanon kentälle sekä uusitaan Talin jalkapallohallin tekonurmi. Tulevien vuosien osalta pääpaino tekonurmien osalta joudutaan asettamaan entistä enemmän nykyisten kenttien uusimiseen.

Liikuntaolosuhteiden parantamiseen suhtaudutaan myönteisesti  ja sillä myös myönteisiä kansanterveysvaikutuksia. Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää sekä kenttien viikottaista käyttöä että pidentää niiden vuosittaista käyttöaikaa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Strandén Juhani Aloite Kvsto 29112017 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 51

HEL 2017-013032 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kannelmäen liikuntapuisto on kehittynyt nykyiseen tasoonsa vuosikymmenten saatossa Kannelmäen asutuksen kehitystä seuraten. Ensimmäinen hiekkakenttä rakennettiin entiselle peltoaukealle 1960-luvun puolivälissä, huoltorakennus 1980-luvulla, tenniskentät saivat tekonurmipäällysteen 1990-luvulla ja viimeksi liikuntapuistoon valmistui lähiliikuntapaikka viime vuonna.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti liikuntaolosuhteiden parantamiseen ja näkee sillä myös myönteisiä kansanterveysvaikutuksia. Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää sekä kenttien viikoittaista käyttöä että pidentää niiden vuosittaista käyttöaikaa.

Liikuntapalvelut on valtuutettu Strandenin kanssa yhtä mieltä siitä, että kesäisin jalkapalloa ja talvisin jäädytettynä luistelua palvelevan 98 x 60 metrin kokoisen hiekkakentän rakentaminen tekonurmikentäksi kehittäisi merkittävästi jalkapallon harjoitteluolosuhteita Kannelmäen alueella. Tämän vuoksi liikunnan palvelukokonaisuus teki viime joulukuussa kaupunkiympäristön toimialalle esityksen siitä, että liikunnan investointeihin osoitetusta kolmen miljoonan euron lisämäärärahasta kohdennettaisiin 500 000 euroa Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakentän muuttamiseen tekonurmeksi.

Helsingissä on 28 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa oleva tekonurmea sekä 26 seurojen hallinnoimaa tekonurmea.

Liikuntapaikkarakentamisen määrärahat siirtyivät 1.6.2017 lukien kaupunkiympäristötoimialalle. Tämän vuoden kenttärakentamisen investointisuunnitelman mukaan rakennetaan Kannelmäen tekonurmen lisäksi tekonurmi Latokartanon kentälle sekä uusitaan Talin jalkapallohallin tekonurmi. Tulevien vuosien osalta pääpaino tekonurmien osalta joudutaan asettamaan entistä enemmän nykyisten kenttien uusimiseen.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566