Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/26

 

23.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 247

V 16.5.2018, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite päiväkotibussien saamiseksi Helsinkiin

HEL 2018-000643 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Oskala Hannu Aloite Kvsto 17012018 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Hannu Oskala ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitetään mahdollisuudet päiväkotibussien käyttöön.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhtenä strategisena painotuksena on vuosille 2018-2020, että toimintaa järjestetään siten, että koko kaupunki on oppimisen ympäristönä. Tämä tarkoittaa, että oppiminen tapahtuu koko kaupungissa, myös koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien ulkopuolella.

Varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden ajan ollut käytössä erilaisia metsä- ja ulkokerhoja sekä ryhmiä. Tämä on mahdollistanut muun muassa varhaiskasvatuksen tilojen joustavaa käyttöä tilanteissa, joissa palvelujen tarve on nopeasti kasvanut. Osa päiväkodeista sijaitsee alueilla, joissa lähialueelta löytyy helposti toimintaympäristöjä metsäryhmille. Osa päiväkodeista hyödyntää Helsingin erittäin toimivaa julkisen liikenteen verkostoa oppimisympäristöjen laajentamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhtynyt selvittämään kaupunkiympäristön toimialan kanssa pysyvien päiväkotitilojen ja paviljonkipäiväkotien rinnalle erilaisia joustavampia tilaratkaisuja tukemaan palveluiden järjestämistä. Keskustelua on käyty kotaratkaisujen kehittämisestä. Helsingissä toimii tällä hetkellä yksi päiväkotikota, jonka toiminnasta on erittäin hyviä kokemuksia ja niitä on toivottu eripuolille kaupunkia. Lisäksi esille on noussut esimerkiksi siirrettävät konttiratkaisut ja päiväkotibussit.  Myös ranta-alueisiin kiinnitettäviä meressä kelluvia päiväkotiratkaisuja on selvitetty. Niissä kuitenkin on sijoittamiseen, kustannuksiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka ovat vielä ratkaisematta.

Kasvavan kaupungin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisuja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkotipaikkojen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdollisena toimintatapana tulevaisuudessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Oskala Hannu Aloite Kvsto 17012018 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.04.2018 § 75

HEL 2018-000643 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta koskien päiväkotibussien käyttöä Helsingissä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhtenä strategisena painotuksena on vuosille 2018-2020, että toimintaa järjestetään siten, että koko kaupunki on oppimisen ympäristönä. Tämä tarkoittaa, että oppiminen tapahtuu koko kaupungissa, myös koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien ulkopuolella. Kaupunkia hyödynnetään oppimisympäristönä muun muassa museoita, kirjastoja, liikuntapaikkoja, kahviloita, yrityksiä, metsiä, puistoja ja liikennevälineitä.

Varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden ajan ollut käytössä erilaisia metsä- ja ulkokerhoja sekä ryhmiä. Tämä on mahdollistanut muun muassa varhaiskasvatuksen tilojen joustavaa käyttöä tilanteissa, joissa palvelujen tarve on nopeasti kasvanut. Helsingissä osa päiväkodeista sijaitsee alueilla, joissa lähialueelta löytyy helposti toimintaympäristöjä metsäryhmille, osa päiväkodeista hyödyntää Helsingin erittäin toimivaa julkisen liikenteen verkostoa oppimisympäristöjen laajentamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhtynyt yhdessä kaupunkiympäristöntoimialan kanssa pohtimaan ja selvittämään pysyvien päiväkotitilojen ja paviljonkipäiväkotien rinnalle erilaisia joustavampia tilaratkaisuja tukemaan palveluiden järjestämistä. Keskustelua on käyty kotaratkaisujen kehittämisestä. Helsingissä toimii tällä hetkellä yksi päiväkotikota, jonka toiminnasta on erittäin hyviä kokemuksia ja niitä on toivottu eripuolille kaupunkia. Lisäksi esille on noussut esimerkiksi siirrettävät konttiratkaisut ja päiväkotibussit. Myös ranta-alueisiin kiinnitettäviä meressä kelluvia päiväkotiratkaisuja on selvitetty, niissä kuitenkin on sijoittamiseen, kustannuksiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka ovat vielä ratkaisematta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kaupungin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisuja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkotipaikkojen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdollisena toimintatapana tulevaisuudessa.

Käsittely

17.04.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnon viimeinen kappale kuuluu seuraavasti:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kaupungin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisuja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkotipaikkojen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdollisena toimintatapana tulevaisuudessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi

Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566