Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/38

 

23.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 259

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan virkamatka Müncheniin ja Nürnbergiin 26.4.–27.4.2018

HEL 2018-003263 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus oikeutti liikenneliikelaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Müncheniin ja Nürnbergiin, Saksaan 26.4.–27.4.2018.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 29.1.2018 § 50 hyväksynyt luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet, joiden mukaan kaupunginhallitus voi erityisestä perustellusta syystä päättää liikenneliikelaitoksen johtokunnan virkamatkoista, jotka suuntautuvat Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkopuolelle.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan liikenneliikelaitoksen käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 558 euroa/henkilö.

Virkamatkalla tutustutaan mm. Münchenin ajankohtaiseen uuteen raitiovaunukaluston hankintaan, Nürnbergin metron automatisointiprojektiin, sekä tavataan Münchenin ja Nürnbergin joukkoliikenneviranomaisten ja -operaattorien ylintä johtoa. Virkamatka lisää osallistujien toimialan tuntemusta sekä antaa ajankohtaisen ja yksityiskohtaisen kuvan sekä metro- että raitioliikenteen käynnissä olevista hankkeista. Matka voidaan toteuttaa niin, että lyhyen matka-ajan puitteissa voidaan tutustua useaan kohteeseen ja liikennemuotoon.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Johtokunnan Saksan matkan 26.-27.4.2018 ohjelma ja osallistujat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 05.04.2018 § 48

HEL 2018-003263 T 00 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi liikenneliikelaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Saksaan Müncheniin ja Nürnbergiin 26.4. – 27.4.2018.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Virkamatkasta on laadittava matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan liikenneliikelaitoksen käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 558 euroa/henkilö.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566