Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

23.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 225

V 16.5.2018, Piraattipuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Olympiarannan puistossa sijaitsevien tilojen vapauttamiseksi tapahtumakäyttöön

HEL 2017-013533 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Piraattipuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Piraattipuolueen valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Helsingin kaupunki selvittää Staran varastotukikohdan siirtämistä muualle kantakaupunkiin siten, että Satamatalon tilat vapautetaan mahdollisuuksien mukaan kulttuuri-, tapahtuma ja/tai ravintolakäyttöön.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana

Piraattipuolueen valtuustoryhmän jäsen, valtuutettu Petrus Pennanen on allekirjoittanut 13.12.2017 jätetyn aloitteen. Aloite on otsikoitu ryhmäaloitteeksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa ryhmäaloitteesta seuraavaa:

Aloitteessa tapahtumakäyttöön esitetyt Satamatalon tilat ovat Helsingin Satama Oy:n omistuksessa. Tilat sijaitsevat Laivasillankadun puiston alla.

Nykyisellään tiloissa on Staran käytössä noin 1 000 neliömetrin suuruinen kylmä varastotila. Lisäksi Staran työntekijöiden taukotila on sataman tiloissa lähellä kyseistä varastotilaa. Stara hoitaa kyseisestä tukikohdasta muun muassa Kaivopuiston, Tähtitorninmäen ja Esplanadin puiston kunnossapitoa. Tukikohdassa säilytetään työkoneita ja työkaluja sekä muuta keskusta-alueen kunnossapitoon ja liikennejärjestelyihin tarvittavaa materiaalia, jotta se olisi helposti ja nopeasti saatavilla, kun käyttötarve ilmenee.

Stara on sijoittanut vuosittain tilojen korjaamiseen keskimäärin noin 20 000–50 000 euroa. Stara ei maksa tukikohdasta vuokraa, vaan Satama Oy:n kanssa on sovittu, että Stara saa kohteeseen vapaan käyttöoikeuden sillä edellytyksellä, että Stara pitää alueesta ja tukikohdan rakenteista huolta. Jätkäsaareen vuonna 2017 valmistunut uusi maanalainen tukikohta ei riittäisi kattamaan sataman varastotilasta mahdollisesti siirrettävien materiaalien varastointitarvetta. Näin ollen vaihtoehtoinen varastointitila pitäisi erikseen suunnitella ja rakentaa maan alle keskustan alueelle. Mahdollisen vaihtoehtotarkastelun selvityksessä tulisi huomioida uuden varastotilan suunnittelu-, rakentamis- ja vuokrakustannukset osana kustannus-hyötyanalyysia.

Helsingin kaupunki selvittää parhaillaan ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja sataman raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun toteutumisen edellytyksiä. Toteutuessaan maanalainen kokoojakatu voisi ohjata Eteläsataman raskaan liikenteen keskustan alitse päätieverkkoon. Laivasillankadun puisto ja siihen kytkeytyvä ratakuilu on hyvä pitää toistaiseksi nykytilassaan ja maanalaisen kokoojakadun tilavarauksena, kunnes sen toteutumisen edellytykset on määritelty ja sen mahdollisesta toteuttamisesta on tehty päätös.

Laivasillankadun puiston alla olevat tilat voidaan sinällään osoittaa muuhun käyttöön ottaen kuitenkin huomioon, että satama tarvitsee tilan edustalla olevan piha-alueen kokonaisuudessaan käyttöönsä. Näin ollen tilaan tulisi rakentaa turvallinen kulkureitti jostain muualta kuin sataman varikkokäytössä olevan piha-alueen läpi. Tämä vaatisi suunnittelua ja investointeja. Soveltuakseen tapahtuma- ym. käyttöön tilat tulisi lisäksi peruskorjata/saneerata. Tapahtumakäyttö saattaisi vaatia myös asemakaavamuutoksen.

Kaupunginhallitus katsoo, että tilojen vapauttamisella aloitteessa tarkoitettuun käyttöön olisi niin merkittäviä vaikutuksia nykytilanteeseen, ettei asian tarkempaan selvittämiseen ole ainakaan tällä hetkellä perusteita.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 18.01.2018 § 4

HEL 2017-013533 T 00 00 03

Lausunto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta antoi Petrus Pennasen valtuustoaloitteeseen Satamatalon tilojen vapauttamisesta seuraavan lausunnon:

Kyseessä on Eteläsatamassa oleva vanha rautatietunneli. Kyseinen kohde on ollut tukikohtakäytössä vuodesta 1987 alkaen, jolloin tunnelin Kaivopuiston puoleinen pääty suljettiin.

Staran käytössä kohteessa on noin 1000 neliömetrin kylmä varastotila ja Staran työntekijöiden taukotila on Sataman tiloissa lähellä varastotilaa. Kyseisestä tukikohdasta hoidetaan muun muassa Kaivopuiston, Tähtitorninmäen ja Esplanadin puiston kunnossapitoa. Tukikohdassa säilytetään työkoneita ja työkaluja sekä muuta keskusta-alueen kunnossapitoon ja liikennejärjestelyihin tarvittavaa materiaalia, jotta se olisi nopeasti saatavilla, kun käyttötarve ilmenee.

Stara on vuosittain sijoittanut kohteen korjaamiseen keskimäärin 20 000–50 000 euroa. Tilasta ei ole maksettu vuokraa, vaan on sovittu, että Stara saa kohteeseen vapaan käyttöoikeuden, kunhan se pitää alueesta ja rakenteista huolta.

Staralle ei ole olemassa vaihtoehtoista varastointi- ja tukikohtatilaa keskustan lähettyviltä. Koska tämän kaltainen tukikohtatila on tärkeiden asioiden varastointiin käytännössä välttämätön kustannustehokkaan ja varautumisen kannalta, pitäisi vaihtoehtoinen tila erikseen suunnitella ja rakentaa maan alle keskusta-alueelle. Jätkäsaareen valmistui vuonna 2017 Staralle uusi maanalainen tukikohta, mutta sen varastointitilat eivät riitä kattamaan mahdollisesta Sataman varastointitilasta tulevien materiaalien varastointitarvetta.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta esittää, että mahdollisen selvityksen vaihtoehtotarkastelussa otetaan huomioon uuden maanalaisen varastointitilan rakentamis- ja vuokrakustannukset osana hyöty-kustannus –analyysia.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566