Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

16.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 213

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle Länsisataman esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

HEL 2016-006591 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi

 

13 097 000 euroa Länsisataman alueen esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin.

 

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut Länsisataman esirakentamista päätettyjen suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2009 alkaneisiin Länsisataman esirakentamistöihin on vuoden 2017 loppuun mennessä käytetty 114 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarviossa on varattu Länsisataman esirakentamiseen 18,51 milj. euroa. Lisäksi kaupunginhallituksella on käytettävissä vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella Länsisataman esirakentamiseen myönnettyä ylitysoikeutta 0,95 milj. euroa. Vuosina 2019–2027 Länsisataman esirakentamistöihin on suunniteltu käytettävän yhteensä 64 milj. euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Jätkäsaari ja Hernesaari ovat pääosin täyttömaata. Täyttäminen on tapahtunut pitkän ajan kuluessa eikä tarkkaa dokumenttitietoa pohjasuhteista ole olemassa. Länsisataman esirakentaminen edellyttää suunnittelun lähtötiedoiksi pohjatutkimuksia ja mittauksia turvallisten, taloudellisten ja ekologisten ratkaisujen aikaansaamiseksi. Jätkäsaaren osalta ajankohtaista vuonna 2018 on mm. Ahdinaltaan meritäyttöjen ja niihin liittyvien vesirakenteiden suunnittelu, alueen esikuormituspenkereiden painumamittaukset sekä muut kaavoitusta varten tehtävät pohjatutkimukset.

Hernesaari

Kaavavaiheen tutkimukset ja selvitykset

Hernesaaressa tutkimukset palvelevat kaavoitusta ja tutkimuksia käynnistetään sitä mukaa, kun nykyiset toimijat poistuvat alueelta. Lisäksi tarvitaan alueen asemakaavojen toteutettavuutta ja taloudellisuutta palvelevia teknisiä selvityksiä. Geoteknisen suunnittelun ja kaavoituksen edellyttämien selvitysten, tutkimusten, mittausten ja analysointien määrärahatarve on 1,0 milj. euroa.

Esirakentaminen ja pilaantuneet maat

Hernesaaressa jatkuu esirakentaminen kaivumaiden, purkumateriaalien, pilaantuneiden maiden ja sedimenttien välivarastointi sekä käsittely. Arvioitu määrärahan tarve vuonna 2018 on 1,0 milj. euroa.

Rakennusten purut

Helsingin kaupunki omistaa Hernesaaren telakka-alueella osoitteessa Hernematalankatu 3 sijaitsevan autojen varusteluhallin ja osoitteessa Hernesaarenranta 1 sijaitsevan Merihallin, jotka puretaan.

Autojen varusteluhallin bruttoala on 5 544 m². Rakennuksen valmistumisvuosi on 1964. Purkutöiden suunnittelu tehtiin vuonna 2017 ja purku- ja täyttötyöt on suunniteltu toteutettaviksi keväällä 2018. Hankkeen urakkavaiheen kustannusarvio on 727 000 euroa. Kaupunginhallitus on 4.12.2017 § 1097 myöntänyt vuoden 2017 määrärahaosuuden 100 000 euroa. Määrärahan tarve vuodelle 2018 on 627 000 euroa (ALV 0 %).

Merihallin tilavuus on 330 000 m³ ja bruttoala 28 683 m². Rakennuksen valmistumisvuosi on 1972. Purkutöiden suunnittelu on alkanut vuonna 2017 ja purku- ja täyttötyöt on suunniteltu toteutettaviksi 9/2018−6/2019. Hankkeen hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio on 2 650 000 euroa. Kaupunginhallitus on 4.12.2017 § 1097 myöntänyt vuoden 2017 määrärahaosuuden 100 000 euroa. Määrärahan tarve vuodelle 2018 on 1 000 000 euroa (ALV 0 %).

Jätkäsaari

Esirakentaminen, ruoppaus, kaivu ja täytöt

Jätkäsaaressa Liikuntapuiston esirakentamisen urakka on kilpailutettu ja rakentaminen alkaa keväällä. Esirakentaminen käsittää mm. syvätiivistystä, maankaivua ja täyttöä, joiden arvioitu määrärahatarve vuonna 2018 on 4,2 milj. euroa. Lisäksi tehdään täyttöjä Hyväntoivonpuistoon.

Ahdinaltaan alueen esirakentaminen on alkamassa, joka käsittää mm. syvätiivistystä, ruoppausta, kaivuja ja täyttöjä. Samoin Melkinlaiturin alueella käynnistetään esirakentamistoimenpiteitä, jotka sisältävät ruoppausta, kaivuja ja täyttöjä. Tonttialueiden johtosiirtoja sekä katujen esirakentamista tehdään tonttien rakentamisen edellyttämässä aikataulussa. Näiden töiden arvioitu määrärahatarve vuonna 2018 on 3,87 milj. euroa.

Pilaantuneen maan kunnostus

Pilaantuneen maan kunnostuksen valvontaan, tutkimuksiin ja suunnitteluun koko alueella arvioidaan tarvittavan yhteensä 1,4 milj. euroa.

Määrärahaesitys

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää Länsisataman esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiä toimenpiteitä varten yhteensä 13 097 000 euron määräraha vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 72

HEL 2016-006591 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2017 talousarviokohdan 8 01 02, Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta

 

euroa

8 01 02 04

Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

- 800 000

8 01 02 06

Pasilan esirakentaminen

- 1 500 000

 

 

 

8 01 02 02

Länsisataman esirakentaminen

+ 1 950 000

8 01 02 05

Kuninkaankolmion esirakentaminen

+ 350 000

 

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566