Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

09.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 191

V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite hallinto- ja toimintasääntöjen muuttamisesta

HEL 2017-009299 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan jäsenen aloitteen tiedoksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, kirje 22.8.2017

2

Apulaispormestarin päätös 15.1.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 26 luvun 1§:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelun käyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jäsenen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Aloite on toimitettu kirjaamoon 22.8.2017. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf ja Helsingin lukiolaiset esittävät seuraavia muutoksia kaupungin hallinto- ja toimintasääntöön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintasääntöön.

”Hallinto ja toimintasääntöjen 2. luvun 23 pykälä muutettaisiin näin (lisäys tummennettu): Koulun oppilaiden ja lukion opiskelijoiden huoltajat, koulun tai lukion opettajat, koulun tai lukion muu henkilökunta ja lukion opiskelijat tai koulun oppilaat iästä riippumatta esittävät keskuudestaan henkilöt johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi”

”…Kasvatuksen ja koulutuksen toimintasääntöjen 6. lukuun tulisi seuraava muutos (lisäys tummennettu):”Johtoryhmään kuuluvat toimialajohtaja, palvelukokonaisuuksien johtaja ja hallintojohtaja, toimialajohtajan määräämät muut henkilöt sekä henkilöstön ja oppilaiden ja opiskelijoiden edustus näiden iästä riippumatta.”

Asiasta on saatu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunto 27.11.2017.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari on antanut seuraavan vastauksen aloitteeseen.

Vastauksessa todetaan, että hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan jaostot päättävät oman kieliryhmänsä osalta koulujen ja lukioiden johtokunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta.

Kuntalain 71 §:n mukaan kelpoinen kunnan luottamustoimeen, kuten koulun ja lukion johtokunnan jäseneksi, on 18 vuotta täyttänyt henkilö. Hallintosääntöä ei voida muuttaa kuntalain 71 §:n vastaiseksi siten, että alle 18-vuotias valittaisiin johtokunnan jäseneksi.

Alle 18-vuotiailla oppilailla on kuitenkin mahdollisuus läsnäolo- ja puheoikeuteen koulun johtokunnassa. Tästä päättää koulun ja lukion johtokunta hallintosäännön 29 luvun 7 §:n 4 momentin perusteella.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tavoitteena saada aina kaksi alle 18-vuotiasta oppilasedustajaa johtokuntaan. Alaikärajaa oppilasedustajalle ei ole määritetty. Mainitut oppilasedustajat eivät osallistu päätöksentekoon.

Alle 18-vuotiaiden oppilasedustus toteutuu toimialan johtokunnissa edellä mainitulla tavalla, vaikka oppilasedustajat eivät olekaan johtokunnan jäseniä.

Toimintasäännössä todetaan johtoryhmien kokoonpanosta ja henkilöstöedustuksesta.

Henkilöstön edustuksen osalta menetellään yhteistoiminnallisesti huomioiden kaupunkitasoiset ohjeet ja määräykset. Laissa tarkoitetun yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö. Yhteistoiminnassa ovat osallisina työntekijä, jota yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävä asia koskee, ja hänen esimiehensä taikka henkilöstöryhmän tai sen osan edustaja tai asianomaisten henkilöstöryhmien edustajat sekä työnantajan edustaja.

Yhteistoimintaperiaatteiden tarkoituksena on luoda rakenteet työnantajan ja henkilöstön väliselle yhteistoiminnalle ja mahdollistaa henkilöstön osallistuminen oman työn ja työyhteisön kehittämiseen sekä työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen. Yhteistoiminnan osapuolina ovat Helsingin kaupunki työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö välittömästi tai edustuksellisesti. Yhteistoiminnan osapuolina eivät ole kuntalaiset tai oppilaat ja opiskelijat. Edellä mainitun perusteella toimintasääntöä ei voida muuttaa siten, että johtoryhmän jäseneksi otettaisiin muita kuin työnantajan tai henkilöstön edustajia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, kirje 22.8.2017

2

Apulaispormestarin päätös 15.1.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Apulaispormestari 15.01.2018 § 2

HEL 2017-009299 T 00 01 00

Päätös

Apulaispormestari päätti antaa seuraavan vastauksen kunnan asukkaan aloitteesta koskien hallintosäännön ja toimintasäännön muuttamisesta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 27.11.2017

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566