Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

19.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 162

Terassien aukioloajat Helsingissä

HEL 2017-012563 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi liitteenä 1 olevan terassien aukioloaikojen laajentamismahdollisuuksia koskevan selvityksen.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunkiympäristön toimialaa valmistelemaan 15.4.2018 mennessä selvityksessä ehdotetut toimenpiteet terassien sallittujen aukioloaikojen kokeiluluontoiseksi laajentamiseksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys terassien aukioloaikojen laajentamismahdollisuuksista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Helsingin poliisilaitos

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansliapäällikkö asetti 13.12.2017 § 174 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia selvitys mahdollisuuksista terassien aukioloaikojen laajentamiseen. Selvityksen taustalla oli muun muassa valtuutettu Sami Muttilaisen valtuustoaloite selvitystyön käynnistämisestä terassien aukiolopolitiikan lieventämiseksi tai siirtymiseksi malliin, jossa kaupunki ei erikseen määrittele terasseille sallittuja aukioloaikoja. Kaupunginhallitus totesi vastauksessaan ehdotettujen muutosten olevan kannatettavia ja kaupungin käynnistävän laajan selvitystyön sallittujen aukioloaikojen laajentamisesta eri tahojen kesken (kaupunginvaltuusto 15.2.2017 § 103).

Aukioloaikojen laajentamista selvittävässä työryhmässä oli edustus kaupunkiympäristön sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta, Helsingin poliisilaitokselta, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sekä Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:stä. Työryhmän puheenjohtajana toimi elinkeinojohtaja.

Kaupungin omistamilla yleisillä alueilla sijaitsevien terassien aukioloaikoihin vaikuttaa yleisten töiden lautakunnan 4.6.2013 § 254 hyväksymä, 19.3.2014 päivitetty ulkotarjoiluun käytettävien katuterassien ohjeistus. Terassiohjeessa asuinkiinteistöjen läheisyydessä sijaitsevien terassien enimmäisaukioloajoiksi on määritelty kello 07–22. Sopiessaan alueen käytöstä terassitoimintaan liiketilan haltija sitoutuu ohjeiden noudattamiseen. Yksityisillä alueilla sijaitsevien terassien aukioloaikoihin ohje ei vaikuta. Myöntäessään terasseille anniskelulupaa aluehallintovirasto ottaa huomioon vuokrasopimuksen ehdot sekä taloyhtiön järjestyssäännöt.

Alkuvuodesta 2018 Helsingissä sijaitsi 1 176 anniskeluluvan saanutta terassia, joista 93 toimi ydinkeskustan alueella. Keskustan terasseista yli 70 %:lle oli jo myönnetty poikkeuslupa kello 23 jälkeen kestävään aukioloon. Kaupunkiympäristön toimiala on sopijapuolena kaiken kaikkiaan noin 470 terassivuokrasopimuksessa.

Aukioloaikoja koskevien linjausten muutostarpeet

Terasseilla on erityisesti kesäkaudella merkitystä kaupungin elävöittäjinä ja kaupunkikulttuurin monipuolistajina. Varsinkin kansainvälisten matkailijoiden näkökulmasta nykyiset ulkotarjoilualueille sallitut aukioloajat ovat tarpeettoman lyhyet. Terassien aukioloajoille asetetuilla rajoituksilla on kesäsesongin lyhyen keston vuoksi suora vaikutus ravintoloiden kannattavuuteen. Kaupungin vuokranantajana asettamat ehdot vaikuttavat myös ravintola-alan yritysten keskinäiseen yhdenvertaisuuteen.

Uuden strategiaohjelman mukaan Helsinki mahdollistaa vireää kaupunkielämää ja toimii roolissaan yhä enemmän edellytysten luojana. Kaupunki lisää kansainvälisyyttään ja panostaa matkailun edistämiseen. Lisäksi strategia painottaa toimintakulttuurin ketteryyttä ja viranomaismääräysten keventämistä sekä asettaa Helsingin tavoitteeksi olla maailman paras kaupunki yrityksille. Terassien aukioloaikoja koskevien linjausten väljentäminen edistäisi siten kaupunkistrategian tavoitteita.

Alkoholilain uudistuksen tavoitteena on ollut sääntelytaakan keventäminen ja toimivan kilpailun turvaaminen. Ravintoloiden aukioloajat on kokonaan vapautettu sääntelystä 1.3.2018 alkaen. Anniskeluajan pidentäminen ulkotarjoilualueella enintään kello 04 saakka on mahdollista hakemuksesta. Uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muutoksia kaupungin terassiohjeeseen, jotta keventyneestä sääntelystä voidaan hyötyä käytännössä. Uusi lainsäädäntö mahdollistaa linjausten väljentämisen vaarantamatta viranomaisten mahdollisuuksia huolehtia yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta: vähäistä suuremman haitan ilmetessä kunnalla on oikeus kieltää anniskelun jatkaminen tai rajoittaa sen kestoa sillä kunnan alueella, johon haitta kohdistuu.

Ravintola-alan yritysten näkökulmasta jo maltillinen muutos sallittuihin aukioaikoihin vaikuttaisi myönteisesti liiketoimintaan. Toisaalta Helsingissä on runsaasti asuintalojen kivijalassa sijaitsevia terasseja, jolloin aukioloajoilla on vaikutusta asukkaiden asumismukavuuteen. Enimmäisaukioloaikoihin tehtävien muutosten tuleekin aluksi olla kokeiluluontoisia, jotta niiden vaikutuksia voidaan arvioida.

Sallittuihin aukioloaikoihin esitettävät muutokset

Työryhmä esittää, että terassien sallittuja aukioloaikoja laajennetaan kokeiluluontoisesti koko kaupungissa niin, että kaupungin linjaamaa enimmäisaukioloaikaa asuinkiinteistöjen läheisyydessä pidennetään kello 23 saakka. Häiriön syntymisen ehkäisemiseksi musiikin soittamisen terassilla tulee päättyä jo kello 22. Muutoksella ei ole vaikutusta jo myönnettyihin poikkeuslupiin. Kokeilua jatketaan maakuntauudistuksen voimaantuloon asti vuoden 2020 alkuun saakka.

Kokeilun toteuttamiseksi työryhmä esittää, että kaupunkiympäristön toimiala valmistelee terassiohjeen muutokset 15.4.2018 mennessä, jotta kokeilu voi alkaa jo kesällä 2018. Uusien ohjeiden valmistuttua Etelä-Suomen aluehallintovirasto ottaa ne huomioon antaessaan päätöksiä anniskeluluvista sekä laajentaa anniskeluluvan jo saaneiden, asuinrakennusten läheisyydessä sijaitsevien terassien aukioloaikaa hakemuksesta kello 23 saakka, ellei muutokselle ole estettä taloyhtiön järjestyssäännöissä. MaRa ry tiedottaa jäsenistöään muutosten voimaantulosta. Edelleen työryhmä pitää tärkeänä uuden alkoholilain tuomien mahdollisuuksien huomioimista anniskelulupia koskevassa päätöksenteossa myös silloin, kun terassi ei sijaitse asutuksen läheisyydessä.

Kokeilun arviointi

Kokeilun arvioinnissa otetaan huomioon kokeilun elinkeino- ja työllisyysvaikutukset sekä vaikutukset asuinympäristöön ja yleiseen järjestykseen. Elinkeino- ja työllisyysvaikutusten arvioimiseksi MaRa ry toteuttaa jäsenistölleen syksyllä 2018 kyselyn, jossa kartoitetaan muutosten vaikutuksia yritystoimintaan ja asiakastyytyväisyyteen. Kysely toistetaan tarvittaessa syksyllä 2019. Lisäksi otetaan huomioon sallittujen aukioloaikojen laajentamisen johdosta haettujen uusien anniskelulupien kokonaismäärä.

Kokeilun vaikutuksia asuinympäristöön ja yleiseen järjestykseen arvioidaan viranomaisille saapuneiden yhteydenottojen kautta. Arvioinnissa otetaan huomioon aluehallintovirastolle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle saapuneet valitukset sekä poliisille tehdyt ilmoitukset järjestyshäiriöistä, joihin liittyy terassin pidennetty aukiolo. Lisäksi huomioidaan asiasta kaupungille tulleet palautteet yleensä. Arvioinnin perusteella päätetään vuoden 2019 aikana kokeilun lopettamisesta, sen ehtojen muuttamisesta tai linjausten vakinaistamisesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys terassien aukioloaikojen laajentamismahdollisuuksista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Helsingin poliisilaitos

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö/U 13.12.2017 § 174

HEL 2017-012563 T 00 00 02

Päätös

Kansliapäällikkö päätti asettaa työryhmän selvittämään terassien aukioloaikojen laajentamista.

Työryhmän jäsenet ovat:

        elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, kaupunginkanslian elinkeino-osasto, puheenjohtaja

        asiakkuusjohtaja Pekka Henttonen, kaupunkiympäristötoimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuus, varajäsen yksikön päällikkö Timo Korhonen

        kulttuuripalvelupäällikkö Stuba Nikula, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, varajäsen kumppanuuspäällikkö Veikko Kunnas

        ylitarkastaja Jarmo Castrén, aluehallintovirasto, varajäsen ylitarkastaja Leena Piipponen

        komisario Henri Helminen, Helsingin poliisi, varajäsen rikoskomisario Juha Piippo

        varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry, varajäsen lakimies Kai Massa
asiantuntija Päivi Munther, kaupunginkanslian elinkeino-osasto, sihteeri

Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita ja muita toimijoita työryhmän ulkopuolelta.

Työryhmän toimikausi päättyy 30.4.2018.

Päätöksen perustelut

Kaupunkistrategian mukaan Helsinki mahdollistaa vireää kaupunkielämää ja toimii roolissaan yhä enemmän edellytysten luojana. Edelleen strategian mukaan Helsinki toimii aktiivisesti ja ketterästi kaupungin elävöittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa Helsingin vetovoimaisuuden ja kansainvälisyyden lisäämiseksi.

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 34 muuta valtuutettua esittivät aloitteessaan 8.6.2016, että kaupunki käynnistää selvitystyön terassien aukiolopolitiikan lieventämiseksi tai siirtymiseksi Espoon ja Vantaan tavoin järjestelmään, jossa kaupunki ei erikseen määrittele terasseille sallittuja aukioloaikoja. Voimassa oleva yleisten töiden lautakunnan 4.6.2013     § 254 hyväksymä ja 19.3.2014 päivitetty terassiohje määrittelee terassien aukioloajoiksi pääsääntöisesti kello 07–22.

Selvitystyön toteuttamiseksi on tarpeen asettaa työryhmä, johon kutsutaan edustajat kaupunkiympäristön toimialalta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta, Helsingin poliisilaitokselta, aluehallintovirastosta sekä Matkailu- ja ravintolapalvelut (MaRa) -järjestöstä. Työryhmän tehtävänä on laatia selvitys terassien aukioloaikojen laajentamisen mahdollisuuksista. Työryhmän työtä johtaa kaupunginkanslian elinkeino-osasto.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan kahta tai useampaa toimialaa käsittelevän työryhmän asettaa kansliapäällikkö.

Työryhmän on toiminnassaan noudatettava kaupunginhallituksen 10.5.2010 § 592 antamaa ohjetta tilapäisistä toimielimistä.

 

Lisätiedot

Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566