Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

19.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 166

Valtuutettu Pekka Puskan aloite huoltotilojen saamiseksi Laajasuon liikuntapuistoon

HEL 2017-013026 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Pekka Puskan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Puska Pekka Aloite Kvsto 29112017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pekka Puska esittää aloitteessaan, että Laajasuon liikuntapuiston käyttöä haittaa olennaisesti se, että siellä ei ole huoltorakennusta vaatteiden vaihtoa varten eikä wc-tiloja. Kaupungin tulisi löytää asiaan ratkaisu.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on antanut lausunnon 27.2.2018.

Laajasuon liikuntapuisto on Pohjois-Haagassa sijaitseva monipuolinen, kaikkia ikäryhmiä aktivoiva ympyrän muotoon suunniteltu liikunta-alue. Liikuntapuisto valmistui vaiheittain projektin käynnistyttyä helmikuussa 2010, tekonurmen alue sai keväällä 2013 ja työ saatiin päätökseen syyskuussa 2014, kun puiston lähiliikuntapaikka valmistui. Liikuntapuistossa on kaksi tekonurmellista jalkapallokenttää, monitoimikenttä, kuulantyöntörinki, vapaa palloilualue, monitoimiareena, kuntolaite- ja parkour-alue, pöytätennispöytä, juoksusuora ja pituushyppypaikka sekä lasten lähiliikuntapaikka. Puiston tekonurmikenttä jäädytetään talvisin luistelijoita varten.

Arkipäivisin lasten tekniikkarata-alue, niin sanottu parkour-puisto palvelee päiväkotilasten ulkoilualueena. Varsinaiset liikuntavälineet on sommiteltu tiiviiksi rykelmäksi, joka muodostaa selkeän kuntopiirin. Matalan aidan rajaaman alueen ulkopuolella on lisäksi ulkokuntoilulaitteita aikuisille.

Liikuntapuiston kentillä on vilkasta jalkapallon harjoitustoimintaa, otteluita kentillä ei pelata. Puiston kävijämäärät ovat noin 60 000 käyttäjää vuodessa.

Liikuntapuistoa koskeva asemakaava, joka tuli lainvoimaiseksi 24.5.2002, mahdollistaa huoltorakennuksen rakentamisen liikuntapuiston itäosaan. Rakentaminen ei kuitenkaan sisälly liikuntatoimen rakentamisohjelmaan johtuen paljolti liikuntapuiston luonteesta harjoitus- ja lähiliikuntapaikkana. Puiston käyttäjiltä on saatu jonkin verran asiakaspalautetta, jossa toivotaan pukeutumis- ja varsinkin wc-tiloja alueelle. Tähän palautteeseen on reagoitu vuokraamalla kahdesti siirrettävä käymälä liikuntapuiston asiakkaiden käyttöön, mutta molemmat vuokraukset ovat päättyneet käymälöiden tuhopolttoihin.

Liikuntapalvelut pyrkii edelleen parantamaan puiston käyttäjien olosuhteita myös pukeutumis- ja wc- tilat huomioiden selvittämällä eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Näitä vaihtoehtoja voisivat olla yhteistyö alueen koulun tai päiväkodin kanssa tai city-wc:n ja pukeutumiskatoksen sijoittaminen liikuntapuistoon.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Puska Pekka Aloite Kvsto 29112017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 52

HEL 2017-013026 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Laajasuon liikuntapuisto on Pohjois-Haagassa sijaitseva monipuolinen, kaikkia ikäryhmiä aktivoiva ympyrän muotoon suunniteltu liikunta-alue. Liikuntapuisto valmistui vaiheittain projektin käynnistyttyä helmikuussa 2010, tekonurmen alue sai keväällä 2013 ja työ saatiin päätökseen syyskuussa 2014 kun puiston lähiliikuntapaikka valmistui.

Liikuntapuistossa on kaksi tekonurmellista jalkapallokenttää, monitoimikenttä, kuulantyöntörinki, vapaa palloilualue, monitoimiareena, kuntolaite- ja parkour-alue, pöytätennispöytä, juoksusuora ja pituushyppypaikka sekä lasten lähiliikuntapaikka. Puiston tekonurmikenttä jäädytetään talvisin luistelijoita varten.

Arkipäivisin lasten tekniikkarata-alue, niin sanottu parkour-puisto palvelee päiväkotilasten ulkoilualueena, sillä se tarjoaa riittävän ison tilan vapaalle leikille. Varsinaiset liikuntavälineet on sommiteltu tiiviiksi rykelmäksi, joka muodostaa selkeän kuntopiirin. Matalan aidan rajaaman alueen ulkopuolella on lisäksi ulkokuntoilulaitteita aikuisille.

Liikuntapuiston kentillä on vilkasta jalkapallon harjoitustoimintaa, otteluita kentillä ei pelata. Puiston kävijämäärät ovat noin 60 000 käyttäjää vuosittain, joista merkittävä osa on läheisten päiväkoti Laajasuon lapsia ja Alppilan lukion opiskelijoita. Heidän käytössään ovat luonnollisesti päivisin koulun ja päiväkodin tilat.

Liikuntapuistoa koskeva asemakaava, joka on tullut lainvoimaiseksi 24.5.2002, mahdollistaa huoltorakennuksen rakentamisen liikuntapuiston itäosaan. Liikuntatoimella ei kuitenkaan ole ollut resursseja toteuttaa tätä rakennusta eikä liikuntatoimi ole pitänyt tarpeellisena esittää sille rahoitusta lähivuosien erittäin tiukkaan rakentamisohjelmaan, johtuen paljolti liikuntapuiston luonteesta harjoitus- ja lähiliikuntapaikkana. Puiston käyttäjiltä on saatu jonkin verran asiakaspalautetta, jossa toivotaan pukeutumis- ja varsinkin wc-tiloja alueelle. Tähän palautteeseen on reagoitu vuokraamalla kahdesti siirrettävä käymälä liikuntapuiston asiakkaiden käyttöön, mutta molemmat vuokraukset ovat päättyneet käymälöiden tuhopolttoihin.

Liikuntapalvelut pyrkii edelleen parantamaan puiston käyttäjien olosuhteita myös pukeutumis- ja wc- tilat huomioiden selvittämällä eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Näitä vaihtoehtoja voisivat olla yhteistyö alueen koulun tai päiväkodin kanssa tai city-wc:n ja pukeutumiskatoksen sijoittaminen liikuntapuistoon.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566