Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/19

 

05.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 78

Valtuutettu Timo Raittisen toivomusponsi kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksestä

HEL 2017-002459 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.2.2017 hyväksymän toivomusponnen (Timo Raittinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 22.2.2017 valtuutettu Jarmo Niemisen aloitetta kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet aloittaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys vuoden 2017 aikana." (Timo Raittinen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.

Kaupunginhallitus pani 27.2.2017 (205 §) valtuuston päätöksen täytäntöön ja kehotti kaupunkisuunnitteluvirastoa, rakennusvirastoa, kaupunginmuseota ja ympäristökeskusta (nykyisin kaupunkiympäristön toimialaa ja kaupunginmuseota) aloittamaan kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen laatimisen. Lisäksi perustamisselvitystyöstä tehdään pilottihanke Helsingin uudessa osallisuus- ja vuorovaikutusmallissa.

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys aloitettiin juhlallisesti yhteistyössä Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen kanssa Helsinki-päivänä 12.6.2017.

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen ohjausryhmä on käynnistänyt työn sekä päättänyt työryhmästä ja työn aikataulusta. Perustamisselvityksen ensivaiheessa kansallisen kaupunkipuiston sisältö kartoitetaan ja laaditaan maankäytön tarkastelut sekä hoito- ja käyttösuunnitelmat. Perustamisselvityksen ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua keväällä 2018.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 15.08.2017 § 30

HEL 2017-002459 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunginhallitus pani 27.2.2017 (205 §) valtuuston päätöksen täytäntöön ja päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa, rakennusvirastoa, kaupunginmuseota ja ympäristökeskusta (nykyisin kaupunkiympäristön toimialaa ja kaupunginmuseota) aloittamaan kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen laatimisen. Lisäksi perustamisselvitystyöstä tehdään pilottihanke Helsingin uudessa osallisuus- ja vuorovaikutustoimintamallissa.

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen ohjausryhmä on käynnistänyt työn ja päättänyt työryhmästä ja työn aikataulusta.  Perustamisselvitys on tarkoituksenmukaista vaiheistaa ensivaiheessa kansallisen kaupunkipuiston sisällön kartoittamiseen ja jatkossa tarkempiin maankäytön tarkasteluihin ja hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen. Perustamisselvityksen ensimmäinen vaiheen on tarkoitus valmistua keväällä 2018.

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys on aloitettu juhlallisesti yhteistyössä Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen kanssa Helsinkipäivänä 12.6.2017.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi

Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 38626

jussi.luomanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566