Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

05.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 71

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2017 talousarviokohdasta projektialueiden kadut ja määrärahojen siirrot talousarvion alakohtien välillä

HEL 2015-002494 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2017 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi alakohdista seuraavasti:

TA-alakohta

 

Euroa

8 03 02 04

Kruunuvuorenranta

500 000

8 03 02 08

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

1 660 000

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2017 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta

 

Euroa

8 03 02 01

Kamppi-Töölönlahti

- 2 400 000

8 03 02 03

Kalasatama

- 895 000

8 03 02 04

Kruunuvuorenranta

- 700 000

8 03 02 05

Pasila

- 600 000

8 03 02 07

Kruunusillat

- 1 130 000

8 03 02 08

Uudet projektialueet muu täydennysrakentaminen

- 3 110 000

 

 

 

8 03 02 02

Länsisatama

+ 8 835 000

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys projektialueiden katumäärärahojen siirrosta, 18.1.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 talousarviokohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi määräraha on yhteensä 59,04 milj. euroa, joka on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus on 19.6.2017 myöntänyt toimialan käyttöön 45,4 milj. euroa ja 4.12.2017 yhteensä 15,71 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2017 lopussa on tullut ilmi tarve poiketa em. talousarviokohdan 8 03 02 Projektialueen kadut joidenkin projektialueiden sisäisestä määrärahajaosta, koska Länsisataman projektialueella Helsingin Satama Oy on laskuttanut toimialalta vuoden 2017 loppuun mennessä rakentamansa Tyynenmerenkadun jäljellä olevat kustannukset yhteensä 8,835 milj. euroa.

Länsisataman lisämäärärahatarve voidaan kattaa kaupunkiympäristön toimialan jatkovalmistelussa tarkennetun esityksen mukaisesti siten, että kaupunginhallitus myöntää kaupunkiympäristön toimialalle talousarviokohdasta 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi vielä myöntämättömiä määrärahoja alakohdasta 8 03 02 04 Kruunuvuorenranta
0,5 milj. euroa ja alakohdasta 8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen 1,66 milj. euroa. Seuraavaksi kaupunginhallitus päättää siirtää toimialalle aiemmin myöntämiään määrärahoja yhteensä 8,835 milj. euroa alakohtaan 8 03 02 02 Länsisatama eri talousarvioalakohdista seuraavasti:

        8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahden kadut 2,4 milj. euroa

        8 03 02 03 Kalasataman kadut 0,895 milj. euroa

        8 03 02 04 Kruunuvuorenrannan kadut 0,7 milj. euroa

        8 03 02 05 Pasilan kadut 0,6 milj. euroa

        8 03 02 07 Kruunusillat 1,13 milj. euroa

        8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen 3,11 milj. euroa

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys projektialueiden katumäärärahojen siirrosta, 18.1.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 1115

HEL 2015-002494 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi myönnettyjä määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta

 

Euroa

8 03 02 04

Kruunuvuorenranta

-  1 300 000

8 03 02 06

Kuninkaankolmio

+ 1 300 000 

 

04.12.2017 Ehdotuksen mukaan

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

19.12.2016 Ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Ehdotuksen mukaan

14.12.2015 Ehdotuksen mukaan

16.11.2015 Ehdotuksen mukaan

15.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566