Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/17

 

05.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 76

Luvan myöntäminen alueen vuokraamiseksi Meikku Palloilu Oy:lle

HEL 2017-009734 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa (Meilahti) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn n. 5 110 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-437-0001-0014) liikuntatoimintaa varten Meikku Palloilu Oy:lle lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.5.2033 saakka seuraavin ehdoin:

1
Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa (Meilahti) n. 5 110 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-437-0001-0014). Vuokralaisella on oikeus pitää ylipainehalleja paikoillaan vuosittain syyskuusta toukokuuhun.

2
Vuokra-aika päättyy 31.5.2033.

3
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2016 keskiarvoa 1913 on 10 368,46 euroa (alv 0%). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951=100" pistelukua 100 vastaavaa 542 euron perusvuosivuokraa.

4
Vuokrasta peritään 50 % niin kauan, kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

5
Vanha ulkoliikuntapalveluiden ja Meilahden Tennis Oy:n välinen vuokrasopimus alueesta päätetään tämän sopimuksen tullessa voimaan.

6
Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä ehtoja.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Meikku Palloilu hakemus.pdf

2

Meikku Palloilu Oy yhtiöjärjestys.pdf

3

Meilahden liikuntapuisto_maa-alue_Meikku Palloilu Oy kartta.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta esitti 28.11.2017 kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa (Meilahti) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn n. 5 110 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-437-0001-0014) liikuntatoimintaa varten Meikku Palloilu Oy:lle lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.5.2033 saakka päätösehdotuksesta ilmenevin perustein.

Alueen nykyinen vuokrasopimus Meilahden Tennis Oy:n kanssa alueesta on voimassa 1.7.2016-30.6.2018.

Meilahden Tennis Oy:llä on viisi tenniskenttää, jotka on katettu ylipainehalleilla talvisin. Kenttien kunto on rapissut vesivaurioista johtuen ja ne on uusittava. Lisäksi kaupunkiympäristötoimiala on esittänyt, että vanhat ylipainehallit pitää uusia ulkonäön vuoksi.

Meilahden Tennis Oy asetettu selvitystilaan ja uusien kenttien ja kuplahallin rakentamista varten on perustettu Meikku Palloilu Oy. Järjestely toteutetaan vanhojen pelioikeuksien mitätöimiseksi. Meilahden Tennis Oy hoitaa selvitystilan yhteydessä kaikki taloudelliset velvoitteensa. Meikku Palloilu Oy ja Meilahden Tennis Oy ovat Helsingfors Lawn-tennis Klubb rf 100 %:sti omistamia yhtiöitä. Helsingfors Lawn-tennis Klubb rf:llä (HLK) on pitkäaikainen kokemus vastaavasta toiminnasta alueella. 

Tenniskentät peruskorjataan siten, että tenniskenttiä tulee olemaan neljä kappaletta sekä yksi palloilukenttä. Samalla kenttien salaojitus uusitaan. Rakentaminen on tarkoitus tehdä kesän 2018 aikana.

Arvioitu hinta on 1 250 000 euroa. Hanke aiotaan rahoittaa seuraavasti:

Oma rahoitus 375 000 euroa
Pankkilaina 437 500 euroa
Kaupungin laina 437 500 euroa

Meikku Palloilu Oy:n hakemus kaupungin lainasta käsitellään myöhemmin erikseen. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta antoi 16.1.2018 puoltavan lausunnon kaupunginhallitukselle Meikku Palloilu Oy:n lainahakemuksesta.

Kuplahallin uusiminen ja kenttien perusparantaminen tukevat kaupungin liikuntapoliittisia tavoitteita ylläpitämällä ja kehittämällä liikuntaolosuhteita.

Asemakaava

Alueella on voimassa 21.4.2006 lainvoiman saanut asemakaavan muutos nro 11441, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU).

Sisäinen vuokraus

Alue on vuokrattu sisäisin vuokrausperustein liikuntapalvelukokonaisuudelle (vuokratunnus Y3115-00001) vuoden 2043 loppuun asti. Alue on liikunnan liikuntapaikat palveluiden hallinnassa.

Perittävä vuokra

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuokrauksessa aiemmin noudattamia yleisperiaatteita. Kenttien osalta vuokra lasketaan vuokra-alueen pinta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1 euron neliömetrihintaa, joka vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1913) on 19,13 euroa / neliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. Vuokra-alueen pinta-ala on 5 110 m². Ulkokentät ovat käytössä kolme kuukautta, kesä-, heinä- ja elokuun.

Käypä vuosivuokra kenttien osalta on 5 110 m² x 1 euroa / m² x 5 % x 19,13 x 3/12 kk = 1 221,93 euroa.

Ylipainehallien vuokra lasketaan käytettyjen kerrosneliömetrien mukaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 8,50 euron kerrosneliömetrihintaa, joka vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1913) on 162,61 euroa / kerrosneliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. Ylipainehallien kerrosala on yhteensä 3 000 kem². Ylipainehallit ovat käytössä syyskuusta toukokuuhun eli 9 kuukautta vuodessa.

Käypä vuosivuokra ylipainehallien osalta on
3 000 kem² x 8,50 euroa / kem² x 5 % x 19,13 x 9/12= 18 293,06 euroa. Tämän hetkisen käytännön mukaan ylipainehallin käyvästä vuokrasta on peritty 50 %, mikäli vuokrakohde sisältää ainoastaan liikuntatiloja, jolloin vuokra on 18 293,06 euroa x 0,5 =9 146,53 euroa.

Täysimääräinen vuosivuokra on 1 221,93 + 9 146,53 = 10 368,46 euroa / vuosi.

Helsingin kaupungin antama tuki Meikku Palloilu Oy:lle ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).  Tällaisen toiminnan ei katsota olevan omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Meikku Palloilu hakemus.pdf

2

Meikku Palloilu Oy yhtiöjärjestys.pdf

3

Meilahden liikuntapuisto_maa-alue_Meikku Palloilu Oy kartta.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.11.2017 § 83

HEL 2017-009734 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa (Meilahti) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn n. 5 110 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-437-0001-0014) liikuntatoimintaa varten Meikku Palloilu Oy:lle lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.5.2033 saakka seuraavin ehdoin:

1
Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa (Meilahti) n. 5 110 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-437-0001-0014). Vuokralaisella on oikeus pitää ylipainehalleja paikoillaan vuosittain syyskuusta toukokuuhun.

2
Vuokra-aika päättyy 31.5.2033.

3
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2016 keskiarvoa 1913 on 10 368,46 euroa (alv 0%). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951=100" pistelukua 100 vastaavaa 542 euron perusvuosivuokraa.

4
Vuokrasta peritään 50 % niin kauan, kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

5
Vanha ulkoliikuntapalveluiden ja Meilahden Tennis Oy:n välinen vuokrasopimus alueesta päätetään tämän sopimuksen tullessa voimaan.

6
Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä ehtoja.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566