Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/13

 

05.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72

Eräiden vuoden 2017 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen projektialueiden esirakentamismäärärahojen siirtäminen

HEL 2016-006591 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2017 talousarviokohdan 8 01 02, Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta

 

euroa

8 01 02 04

Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

- 800 000

8 01 02 06

Pasilan esirakentaminen

- 1 500 000

 

 

 

8 01 02 02

Länsisataman esirakentaminen

+ 1 950 000

8 01 02 05

Kuninkaankolmion esirakentaminen

+ 350 000

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys määrärahojen siirrosta, 18.1.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 talousarvion alakohdan 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt määräraha on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus on myöntänyt toimialan käyttöön talousarvion alakohdasta 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen yhteensä 16,467 milj. euroa, alakohdasta 8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen 2,603 milj. euroa, alakohdasta 8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentaminen 0,283 milj. euroa ja alakohdasta 8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen yhteensä 3,895 milj. euroa.

Vuoden 2017 aikana on tullut ilmi tarve poiketa talousarvion kohdan
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi eräiden projektialueiden määrärahajaosta. Määrärahatarpeet voidaan kattaa toimialalle jo myönnettyjen määrärahojen siirroilla.

Talousarvion alakohdan 8 01 02 02, Länsisataman esirakentaminen määrärahalla on Hernesaaressa tehty risteilijälaiturin rakentamiseen liittyviä ruoppaus- ja täyttötöitä. Lisäksi Jätkäsaaressa katurakentaminen on edistynyt vuonna 2017 talorakentamisen vaatimassa aikataulussa etupainotteisesti. Pudotustiivistystä on tehty alueella arvioitua enemmän alueen rakentuessa ja pudotustiivistyksen vaatimat suojaetäisyydet huomioiden, jotta pudotustiivistys ei aiheuta tärinää tuleviin kiinteistöihin. Hyväntoivonpuistossa on tehty esirakentamistoimenpiteitä mahdollistamaan puiston rakentaminen asukkaiden käyttöön. Lisäksi on maksettu Helsingin Satama Oy:lle Ahdinaltaan esirakentamistyöt kokonaisuudessaan yhteensä 7,2 milj. euroa. Länsisataman esirakentamisen kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 18,4 milj. euroa, joka ylittää myönnetyn määrärahan 1,93 milj. eurolla.

Talousarvion alakohdan 8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentamisen määrärahalla on käynnistetty Kuninkaantammen alueella Palettilammen esirakentaminen. Esirakentamisen kokonaiskustannukset ovat 0,587 milj. euroa, joka ylittää myönnetyn määrärahan 0,304 milj. eurolla.

Talousarvion alakohdan 8 01 02 04, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen määrärahalla varauduttiin käynnistämään Koirasaarten esirakentaminen, mutta vesiluvan viivästymisen vuoksi urakkaa ei voitu käynnistää vuonna 2017 ja myönnettyä määrärahaa jäi käyttämättä 1,5 milj. euroa.

Talousarvion alakohdan 8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen määrärahalla on toteutettu Keski- Pasilan keskustakorttelin (ns. Kielekkeen alue) esirakentamista. Toteutuneet kustannukset ovat noin 1,94 milj. euroa ja myönnettyä määrärahaa jää käyttämättä noin 1,96 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi toimialalle myönnettyjen määrärahojen siirtämistä siten, että alakohdasta 8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan erirakentaminen siirretään 0,8 milj. euroa ja alakohdasta 8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen siirretään 1,5 milj. euroa alakohtaan 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen 1,95 milj. euroa ja 8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentaminen 0,35 milj. euroa

Vuoden 2017 talousarvion investointiosan talousarviokohdan 8 01 02, Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi alakohdista kaupunkiympäristön toimialalle myönnettyjä määrärahoja tulisi siirtää alakohtien välillä muuttuneiden määrärahatarpeiden mukaiseksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys määrärahojen siirrosta, 18.1.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupukiympäristötoimiala

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.06.2017 § 685

HEL 2016-006591 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2017 talousarvion alakohdasta 8 01 02 15 (uusi talousarvio 8 01 02 02), Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi

 

14 200 000 euroa mm. Länsisataman ruoppaus- ja täyttötöihin sekä pilaantuneen maaperän kunnostamiseen,

 

alakohdasta 8 01 02 18 (uusi talousarvio 8 01 02 04) , Kruunuvuorenrannan esirakentaminen, Khn käytettäväksi

 

1 800 000 euroa Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen ja

 

alakohdasta 8 01 02 06 (uusi talousarvio 8 01 02 20), Pasilan esirakentaminen

 

3 500 000 euroa Pasilan esirakentamiseen ja rakentamiskelpoiseksi saattamiseen.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566