Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

29.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 42

F 14.2.2018, Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om en estrad i Sibeliusparken

HEL 2017-010085 T 00 00 03

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Motion av Björn Månsson

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Björn Månsson och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att man ska bygga en estrad i Sibeliusparken för att Sibeliusakademin, musikstuderande m.fl. där kan uppträda i likhet med gatumusikanter.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till erhållna utlåtanden och konstaterar att en utveckling av Sibeliusparken för evenemang har nämnts som ett objekt i områdesplanen för Kampmalmen och Tölö 2017–2026.

I investeringsprogrammet 2017–2021 som utgör bilaga till stadens budget 2017 har det reserverats 500 000 euro för iståndsättning av Sibeliusparken 2019. För iståndsättningen görs en reservering för en mindre estrad som gör det möjligt att uppträda på eget initiativ, på så sätt som nämns i motionen.

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Motion av Björn Månsson

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 28.11.2017 § 258

HEL 2017-010085 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Sibeliuksen puiston korjaus- ja kehittämistarpeet todetaan Kampinmalmin ja Töölön aluesuunnitelmassa vuosille 2017‒2026. Sibeliuksen puisto tulee suunnitella ja järjestää uudelleen. Kunnostustarpeen kiireellisyyttä korostaa puiston asema suosittuna matkailukohteena. Aluesuunnitelmassa linjataan, että Sibeliuksen puistossa halutaan kehittää tapahtumakäyttöä, erityisesti pienimuotoista konserttitoimintaa.

Aluesuunnitelman yhteydessä puistoon laadittiin hankeohjelma, jossa alustava kustannusarvio on 530 000 euroa. Tällä hetkellä puiston peruskorjaus on ohjelmoitu investointiohjelmassa vuodelle 2019. Sille on taloussuunnitelmaehdotuksessa varattu alustavasti 500 000 euroa. Rahoituksesta ei vielä ole varmuutta. Kunnostuksessa on varauduttu myös pienimuotoiseen esiintymislavaan. Mahdollinen suurempi lavahanke vaatii erillisrahoituksen. Laajan konserttikäytön sovittaminen puiston arvoihin on hyvin haasteellista. Jo nykyinen käyttöpaine on aiheuttanut puistossa erittäin näkyvää kulumista. Puiston tapahtumakäytön monipuolistaminen edellyttäisi myös alueen wc-palvelujen parantamista.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.11.2017 § 73

HEL 2017-010085 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Sibelius-monumentin luokse rakennettaisiin esiintymislava. Lavalla voisivat aloitteen mukaan esiintyä helsinkiläiset musiikkiopiskelijat ja vapaat ryhmät, jotka voisivat kattaa esiintymiskustannuksensa keräämällä rahaa kuulijoiltaan katusoittajien tapaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että säveltäjän elämäntyö on koettavissa Helsingissä. Samaan aikaan lautakunnan näkemys on, että aina kulttuurisia investointeja suunniteltaessa tulee tehdä selkeä arviointi hyödyistä, joita sillä saavutetaan. Tämän tarkastelun ensimmäinen osa on arvioida voisiko suunniteltu toiminta tapahtua myös ilman investointia.

Aloitteessa esitetty monumenttia musiikkitarjonnalla elävöittävä toiminta ei juurikaan eroa katusoitosta. Mikään ei estä lueteltuja toimijoita – sekä Helsingissä jo toimivia katusoittajia – aloittamasta toimintaa ilman lavarakennetta. Katusoiton luonteeseen kuuluu, että soittajan ja kuulijan välillä on mahdollisimman vähän välimatkaa. Lavan muodostama korkeusero voidaan kokea esityksen tehoa heikentäväksi. Aloitteessa esitetty rahankeruutapa toimii parhaiten, kun muusikko itse toimii rahankerääjänä tai ainakin soittaa kitarakotelon tai muun rahankeruuastiana toimivan vieressä.

Sibelius-monumentin ympäristö voidaan nähdä erityisen hyvin vapaiden ja yllättävien musiikkiesitysten tapahtumapaikkana. Kumpuileva maasto, puusto ja itse monumentti mahdollistavat esitykset, jotka yllättävät kokijansa ilmestyen yhdestä ja poistuen toiseen paikkaan. Joukko soittajia ja/tai laulajia voi ottaa haltuunsa laajan tilan ja esityksen edetessä hakeutua yhdeksi orkesteriksi ja/tai kuoroksi, joka lopuksi pyytää kuulijaltaan kolikkoa palkkiokseen.

Aloitteessa esitetyn kaltainen lavarakennelma voisi olla kiinteä tai matkailusesongin ajaksi vuokrattu. Olipa hankintatapa kumpi tahansa, tullee vuosikustannukseksi joko vuokran tai poistojen kautta kymmeniä tuhansia euroja vaikka kustannuksiin ei laskisikaan vartiointi- ja siivouskuluja sekä mahdollisen ilkivallan aiheuttamien tuhojen korjaamista. Vastaavasti saavutettu hyöty katetusta lavasta olisi vain se, että esiintyä voisi myös sateella. Tämä hyöty kyseenalaistuu sillä, että sadepäivinä matkailijamäärät ovat pienempiä ja monumentin luona vietetty aika merkittävästi lyhyempi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että aloitteen ehdotusta on hyvä pohtia uudelleen sitten, kun Sibelius-monumentin läheisyydessä on jo vakiintunutta katusoittotoimintaa, jonka esiintymistarpeet selkeästi osoittavat tarpeen kiinteälle tai puolikiinteälle lavarakenteelle. Tällöinkin selvitystyö tulee aloittaa keskustelulla monumentin tekijän perikunnan kanssa, jotta voidaan varmistaa, ettei synny tekijänoikeudellisia kysymyksiä siitä, millainen monumentin lähialueen tulisi teoksen tekijän alkuperäisen näkemyksen mukaan olla.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Stuba Nikula, kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37000

stuba.nikula(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566