Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

22.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Vaalilautakuntien jäsenten määrääminen vuoden 2018 presidentinvaaliin

HEL 2017-012637 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 4.12.2017 asetettujen vuoden 2018 presidentinvaalin vaalilautakuntien kokoonpanoa esityslistan tämän asian liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Presidentinvaali 2018 muutokset vaalilautakunnissa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 4.12.2017 vaalilautakunnat ja valitsi jäsenet niihin vuoden 2018 presidentinvaalin ensimmäisen vaalin vaalipäivää ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivää varten. Osa vaalilautakuntien jäsenistä on ilmoittanut olevansa estyneitä työn, matkan tai muun syyn takia toimimaan vaalilautakunnassa. Vaalilautakuntien kokoonpanoa tulee täydentää nimeämällä estyneiden tilalle uudet jäsenet.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Presidentinvaali 2018 muutokset vaalilautakunnissa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.12.2017 § 1090

HEL 2017-012637 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus asetti vuoden 2018 presidentinvaalia varten 167 vaalilautakuntaa hoitamaan vaalipäivän äänestämistä Helsingin äänestyspaikoilla.

Kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566