Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

08.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

V 31.1.2018, Katajanokan Kanavakatu 14:n asemakaavan muuttaminen (nro 12446)

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin 8189 tontin 4 ja katualueen asemakaavan muutoksen 11.4.2017 päivätyn ja 24.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12446 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee osoitteessa Kanavakatu 14 sijaitsevaa kiinteistöä ja katualuetta Kanavakadun ja Mastokadun kulmassa. Tontti muutetaan toimitilarakentamisen korttelialueeksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa toimitilarakennuksen rakentamisen tontille ulottuen ulokkeena katualueen yläpuolelle Kanavakadun ja Mastokadun kulmassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös kaupunkiaukion rakentamisen Katajanokanlaiturin ja Mastokadun kulmaan sekä jalankulun yhteyden korttelin halki Kanavakadulta Katajanokanlaiturille.

Rakennus on pohja-alaltaan koko tontin laajuinen lukuun ottamatta tontin kaakkoiskulmaan sijoittuvaa julkista kaupunkiaukiota, huoltopihaa Kanavakadun varrella ja tontin länsireunaan varattua jalankulun yhteyttä. Rakennus on viisikerroksinen ja sen ylin sallittu korkeusasema viherkatolla toteutettuna on +21,00 m.

Asemakaavan muutoksen toimitilarakennuksen kerrosala on 10 000 k-m². Tontilta poistuu sillä nykytilanteessa sijaitsevan huoltoaseman kerrosala 130 k-m². Kaavaratkaisun myötä tontin asemakaavoitettu kerrosala kasvaa 9 870 k-m².

Uusi rakennus täydentää Katajanokan kaupunkirakennetta nykyisellään huoltoasema- ja apurakennuksia lukuun ottamatta rakentamattomalla tontilla. Tontin rakentaminen eheyttää kaupunkikuvaa katujulkisivujen osalta ja erityisesti Eteläsataman suunnan aluejulkisivussa ja suurmaisemassa. Katajanokanlaiturin kaupunkiaukio tuo uuden urbaanin lisän ulkotilojen sarjaan alueella. Istutukset aukiolla ja Kanavakadun varrella tuovat vihreitä luonnonelementtejä katumaisemaan.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen sekä edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on myös Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Alueella sijaitsee polttoaineen jakeluasema, autopesula ja pysäköintipaikkoja. Loppuosa kiinteistöstä on Helsingin Sataman hallinnassa ja sillä sijaitsee tarpeettomaksi jäänyt maanalainen öljysäiliö ja siihen liittyvät maanalaiset tilat.

Voimassa olevassa asemakaavassa numero 9146 (vuodelta 1986) tontti on autopaikkojen korttelialuetta. Tontin läntisellä puoliskolla sijaitsee rakennusala maanalaiselle öljysäiliölle ja maanalaiselle tilalle tämän yhteydessä sekä rakennusala, jolle saa sijoittaa valvomon. Tontin itäinen pääty on määrätty alueeksi, jolle saa sijoittaa moottoriajoneuvoja palvelevan jakeluaseman ja jolle on merkitty rakennusala yksikerroksiselle rakennukselle.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 5.5.–5.6.2017. Ehdotuksesta on tehty yhdeksän muistutusta.

Muistutukset

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat muun muassa kaavamuutoksen hankelähtöisyyteen, tontin käyttötarkoitukseen, rakennuksen kerrosalaan, korkeuteen ja soveltuvuuteen alueelle, liikenteellisiin muutoksiin sekä muuttuviin näkymiin ja valoisuusolosuhteisiin. Rakennuksen madaltamista luonnosvaiheesta pidettiin hyvänä ratkaisuna.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin Satama Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), kaupunginmuseon, kiinteistöviraston, pelastuslautakunnan ja rakennusviraston lausunnot.

Helsingin Satama Oy kiinnittää huomiota Kanavakadun liikenteen sujuvuuteen, öljysäiliön täyttämiseen tai poistamiseen sekä äänieristykseen.

HSY toteaa, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi, eikä muutosehdotus edellytä niiden siirtämistä.

ELY-keskus katsoo täydennysrakentamishankkeen asemakaavaehdotuksen täyttävän hyvin maankäyttö- ja rakennuslaissa sille asetetut vaatimukset.

Kaupunginmuseo katsoo, että sen aiemassa lausunnossa esittämät kulttuurihistorialliseen arvoon liittyvät huomiot on otettu huomioon.

Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, kiinteistövirasto, rakennusvirasto ja pelastuslautakunta ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa tai huomautettavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen toiseksi viimeisessä luvussa.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12446 kartta, päivätty 11.4.2017, muutettu 24.10.2017

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12446 selostus, päivätty 11.4.2017, muutettu 24.10.2017 (päivitetty Kylk:n 24.10.2017 päätöksen mukaiseksi)

3

Vuorovaikutusraportti 11.4.2017, täydennetty 24.10.2017 ja asukastilaisuuden muistio 5.10.2016

4

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Havainnekuva 11.4.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Oy

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin Satama Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Pelastuslautakunta

Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 24.10.2017 § 161

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Hankenumero 2481_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        11.4.2017 päivätyn ja 24.10.2017 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12446 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin 8189 tonttia 4 ja katualuetta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi.

 

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 30.08.2017 § 15

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Hankenumero 2481_4

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12446 pohjakartan kaupunginosassa 8 Katajanokka. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12446
Kaupunginosa: 8 Katajanokka
Kartoituksen työnumero: 1/2017
Pohjakartta valmistunut: 11.1.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo 3.7.2017

HEL 2015-001868 T 10 03 03

 

Kaupunginmuseota on pyydetty antamaan lausuntonsa Katajanokalla osoitteessa Kanavakatu 14 sijaitsevaa tonttia koskevasta, 11.4.2017 päivätystä asemakaavan muutosehdotuksesta ja asemakaavaselostuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Katajanokalla Kanavakatu 14:ssä sijaitsevaa, korttelin 8189 tonttia 4, kiinteistöä ja katualuetta, joka sijoittuu Kanavakadun, Mastokadun ja Katajanokanlaiturin rajaamalle alueelle. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa liike- ja toimistorakennuksen ja kaupunkiaukion rakentaminen tontille. Tontille on tarkoitus sijoittaa myös Katajanokalle suunnitellun maanalaisen pysäköintilaitoksen sisäänajo, pystykuilut ja muut rakenteet, jotka on tarkoitus integroida suunniteltavaan uudisrakennukseen. Suunnitelman lähtökohtana on alueen kaupunkirakenteen eheyttäminen.

Kaupunginmuseo on 10.10.2016 antanut lausuntonsa Kanavakatu 14:ää koskevan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa. Kyseisessä lausunnossaan kaupunginmuseo korosti paikan rakentumisen vaiheita osana Katajanokan sataman historiaa. Suunnittelualue kuuluu myös Museoviraston inventoinnissa valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009) arvotettuun kokonaisuuteen Katajanokan vanha osa. Osana valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita kyseinen kulttuuriympäristöinventointi osaltaan ohjaa alueen kaavoitusta ja käyttöä. Lisäksi alue sijaitsee edelleen voimassa olevassa yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi määritellyllä alueella, jota tulee kehittää siten, että sen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo piti tärkeänä, että myös Kanavakatu 14:n tontilla jatketaan Katajanokan satama-alueella vuosikymmeniä noudatettuja suunnitteluperiaatteita laiturinsuuntaisen sommittelun, materiaalien ja korkeuden suhteen.

Edellisessä lausunnossaan kaupunginmuseo totesi, että uudisrakennuksen rakennusala tulee mahdollisimman eheän kaupunkirakenteen luomiseksi määrittää naapuritontilla sijaitsevan Suomen Elokuvasäätiön käytössä olevan kaksikerroksisen, vuodelta 1897 olevan ja sr-2-merkinnällä suojellun makasiinirakennuksen koordinaatiston ja linjojen mukaiseksi. Kaupunginmuseo esitti myös, että tutkittaisiin vielä vaihtoehtoa, jossa Kanavakatu 14:n uudisrakennus jäisi edes kerrosta esitettyä matalammaksi, jolloin se paremmin ottaisi huomioon naapuruston rakennusten mittakaavan ja korkeuden. Vaikka kyseisen korttelin on alun perin täyttänyt yksi rakennus, piti kaupunginmuseo tärkeänä myös tontin luoteispäähän esitetyn näkymälinjan määrittämistä kaavaan, mikäli uudisrakennuksesta tulee selvästi naapurustoaan korkeampi. Lisäksi todettiin, että asemakaavassa tulee määritellä uudisrakennuksen julkisivujäsentelyn ja siinä käytettävät materiaalit ympäristöään kunnioittaviksi ja huomioon ottaviksi.

Esillä olevassa asemakaavan muutosehdotuksessa Kanavakatu 14:n tontti on määritelty toimitilarakentamisen korttelialueeksi KL-1. Rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku on viisi eli kerrosta vähemmän kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen viitesuunnitelmassa esitetty kuusi. Uudisrakennukselle on esitetty seuraavia määräyksiä, joilla pyritään varmistamaan uudisrakennuksen sopivuus ympäristöönsä: ”Rakennuksen sovittamiseen kaupunkikuvaan ja olemassa oleviin rakennuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennus tulee suunnitella siten, että se sijainniltaan, mittasuhteiltaan, muodoltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään soveltuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön ja katutilaan. Rakennus tulee suunnitella korkeatasoisesti ja toteuttaa laadukkaasti. Rakennuksen julkisivumateriaalin tulee olla perinteisen värinen punainen, paikalla muurattu, poltettu savitiili. Rakennuksessa tulee olla tasakatto. Kattopinnan on oltava viherkattoa.” Tontin rakentamattomille osille on esitetty seuraavia määräyksiä: ”Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, on istutettava puin ja pensain tai rakennettava aukioiden laatutasoon. Pintamateriaalien on oltava laadukkaita. Pintamateriaalivalinnoissa on huomioitava esteettömyys. Katajanokanlaiturin varren kaupunkiaukio tulee rakentaa erillisen suunnitelman mukaan korkeatasoiseksi, yhtenäiseksi ja turvalliseksi kokonaisuudeksi. Tontteja ei saa aidata.”

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että sen aiemassa lausunnossa esittämät huomiot on otettu huomioon. Asemakaavassa on nostettu esiin suunnittelualueen valtakunnallinen merkittävyys ja sen suunnittelulle asettamat erityisvaatimukset osana Katajanokan kulttuurihistoriallisesti huomattavan arvokasta kokonaisuutta ja sen lounaaseen ja etelään avautuvaa merellistä julkisivua. Uudisrakennuksen korkea laatu ja soveltuvuus ympäristöönsä on pyritty varmistamaan monin erilaisin kaavamääräyksin. Kaupunginmuseolla ei ole näin ollen huomautettavaa Kanavakatu 14:n asemakaavan muutosehdotukseen.

Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 16.05.2017 § 61

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Katajanokan (8.ko) asemakaavan muutoksesta nro 12446, Kanavakatu 14.

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaava-asiassa.

Rakennuksen paloturvallisuusratkaisut tulee hyväksyttää pelastuslaitoksella jatkosuunnittelun yhteydessä rakennuslupavaiheessa.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 16.5.2017

HEL 2015-001868 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa Katajanokan (8.ko) asemakaavan muutoksesta nro 12446. Kanavakatu 14. Määräaika on 25.5.2017 mennessä.

Muutos koskee tonttia. Huoltoaseman tilalle kaavoitetaan toimitilatontti Kanavakadun varteen. Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Rakennusvirasto 29.9.2016

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 173

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Ksv 2481_4, karttaruutu 672498

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

        asettaa 11.4.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12446 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin 8189 tonttia 4 ja katualuetta.

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.

        kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        asemakaavan muutosehdotuksen nro 12446 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Lisätiedot

Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi

Janne Prokkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 30.9.2016

HEL 2015-001868 T 10 03 03

 

Geoteknisellä osastolla ei ole huomauttamista koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 1064-00/16 asemakaavan muutokseen Kanavakatu 14 (Katajanokka, 8.ko).

Lisätiedot

Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817

ilkka.satola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566