Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/19

 

13.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1023

V 29.11.2017, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite jalankulkijoiden liikennevaloetuuksista raitiovaunupysäkeille

HEL 2017-003886 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Hyttinen Nuutti  ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, jotta jalankulkijoille toteutetaan raitiovaunujen kulkuun sidotuin liikennevaloetuuksin esteetön pääsy ajoradan keskellä sijaitseville raitiovaunupysäkeille.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Raitiovaunupysäkkien kohdalla olevat suojatiet palvelevat sekä pysäkeille kulkevia että koko kadun ylittäviä jalankulkijoita. Usein suojateiden yhteydessä on myös pyörätien jatke. Helsingissä lähes kaikilla suojateillä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta on periaatteena, että vihreän liikennevalon alussa kadun reunasta liikkeelle lähtenyt jalankulkija tai pyöräilijä pääsee koko kadun yli kerralla. Tällöin sekä autoliikenteen kaistojen ylittävät suojatiet että kiskoalueen ylittävä suojatie ovat samanaikaisesti vihreänä. Toimintaperiaatteella pyritään takaamaan sujuva ja turvallinen ylitys koko kadun yli sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille, jolloin heidän ei tarvitse jäädä kadun usein varsin kapeille keskisaarekkeille odottamaan vihreää valoa uudelleen.

Aloitteen mukainen liikennevalojen toiminta johtaisi siihen, että autoliikenteen kaistojen ylittävät suojatien osat olisivat vihreänä, mutta kiskoalueen ylitys olisi punaisella raitiovaunun pysäkille saapumisen ja pysäkillä seisomisen aikana. Tämä hyödyttäisi jalankulkijoita, joiden tarvitsee ylittää ainoastaan autoliikenteen kaistat päästäkseen raitioliikenteen pysäkille. Kyseinen liikennevalojen toiminta ei palvelisi kuitenkaan koko kadun ylittäviä jalankulkijoita tai pyöräilijöitä eikä sellaisia jalankulkijoita, joiden tulee ylittää myös kiskoalue päästäkseen pysäkille. Ratkaisu poistaisi jalankulkijoilta houkutuksen ylittää autoliikenteen kaistat vasten punaista liikennevaloa, mutta ongelma siirtyisi todennäköisesti kiskoylityksen kohdalle, mikä ei olisi liikenneturvallisuuden ja raitioliikenteen sujuvuuden kannalta toivottavaa.

Useilla katuosuuksilla sekä raitio- että bussiliikenne on varsin tiheää ja raitiovaunut saapuvat pysäkeille satunnaisesti. Jos raitioliikenteen pysäkille johtavaa suojatietä risteävä autoliikenne pysäytettäisiin aina raitiovaunun saapuessa pysäkille ja seisoessa sillä, lyhentäisi tämä huomattavasti autoliikenteen suunnan vihreän pituutta nykyisestä tilanteesta. Tällainen liikennevalojen toimintatapa ruuhkauttaisi ajoneuvoliikennettä ja siten heikentäisi myös bussiliikenteen sujuvuutta.

Aloitteessa esitettyä jalankulkijoiden liikennevaloetuutta raitioliikenteen pysäkkien yhteydessä ei ole edellä kuvatuista kokonaisvaikutuksista johtuen tarkoituksenmukaista toteuttaa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Hyttinen Nuutti  ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 03.10.2017 § 133

HEL 2017-003886 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Raitiovaunupysäkkien kohdalla olevat suojatiet palvelevat sekä pysäkeille kulkevia että koko kadun ylittäviä jalankulkijoita. Usein suojateiden yhteydessä on myös pyörätien jatke. Helsingissä lähes kaikilla suojateillä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta on periaatteena, että vihreän liikennevalon alussa kadun reunasta liikkeelle lähtenyt jalankulkija tai pyöräilijä pääsee koko kadun yli kerralla. Tällöin sekä autoliikenteen kaistojen ylittävät suojatiet että kiskoalueen ylittävä suojatie ovat samanaikaisesti vihreänä. Toimintaperiaatteella pyritään takaamaan sujuva ja turvallinen ylitys koko kadun yli sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille, jolloin heidän ei tarvitse jäädä kadun usein varsin kapeille keskisaarekkeille odottamaan vihreää valoa uudelleen.

Aloitteen mukainen liikennevalojen toiminta johtaisi siihen, että autoliikenteen kaistojen ylittävät suojatien osat olisivat vihreänä, mutta kiskoalueen ylitys olisi punaisella raitiovaunun pysäkille saapumisen ja pysäkillä seisomisen aikana. Tämä hyödyttäisi jalankulkijoita, joiden tarvitsee ylittää ainoastaan autoliikenteen kaistat päästäkseen raitioliikenteen pysäkille. Kyseinen liikennevalojen toiminta ei palvelisi kuitenkaan koko kadun ylittäviä jalankulkijoita tai pyöräilijöitä eikä sellaisia jalankulkijoita, joiden tulee ylittää myös kiskoalue päästäkseen pysäkille. Ratkaisu poistaisi jalankulkijoilta houkutuksen ylittää autoliikenteen kaistat vasten punaista liikennevaloa. Todennäköisesti ongelma siirtyisi kiskoylityksen kohdalle, mikä ei olisi liikenneturvallisuuden ja raitioliikenteen sujuvuuden kannalta toivottavaa.

Useilla katuosuuksilla sekä raitio- että bussiliikenne on varsin tiheää ja raitiovaunut saapuvat pysäkeille satunnaisesti. Jos raitioliikenteen pysäkille johtavaa suojatietä risteävä autoliikenne pysäytettäisiin aina raitiovaunun saapuessa pysäkille ja seisoessa sillä, lyhentäisi tämä huomattavasti autoliikenteen suunnan vihreän pituutta nykyisestä tilanteesta. Tällainen liikennevalojen toimintatapa ruuhkauttaisi ajoneuvoliikennettä ja siten heikentäisi myös bussiliikenteen sujuvuutta.

Aloitteessa esitettyä jalankulkijoiden liikennevaloetuutta raitioliikenteen pysäkkien yhteydessä ei ole edellä kuvatuista kokonaisvaikutuksista johtuen tarkoituksenmukaista lähteä edistämään.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anna Nervola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566